大学章句集注

 xué zhāng   zhù 

  《 xué zhāng   zhù 》shì yóu sòng dài zhé xué jiā 、 xiǎng jiā 朱熹suǒ zhe 。shì zhū  duì 《 xué zhāng  》 zhù shì , shì zhū  yòng  zuì qín  zhù zuò 。《 shū  zhù 》shì zhū   dài biǎo zhù zuò zhī  , shì  shū shàng shēng wèi  jiā jīng diǎn   wèi  hòu ,zhū duō zhù jiě zhōng zuì yǒu quán wēi  yǐng xiǎng zuì    zhǒng 。

huáng huá   西 fēng yuē ,bái  xiān cóng yuǎn  shēng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽