中庸

zhōng yōng 

  《zhōng yōng 》shì  piān lùn shù  jiā rén xìng xiū yǎng  sǎn wén ,yuán shì 《  》 sān shí  piān ,xiāng chuán wèi zi  suǒ zuò ,shì  jiā xué shuō jīng diǎn lùn zhù 。jīng běi sòng chéng hào 、chéng    zūn chóng ,nán sòng zhū  zuò 《zhōng yōng  zhù 》,zuì zhōng  《 xué 》、《lún  》、《mèng  》bìng chēng wéi “ shū ”。sòng 、yuán  hòu ,《zhōng yōng 》chéng wéi xué xiào guān dìng  jiào  shū    kǎo shì    shū ,duì zhōng guó  dài jiào  chǎn shēng le    yǐng xiǎng 。《zhōng yōng 》 chū  “  dào ”、“sān   ”、“shèn   xiū ”、“zhì chéng jìn xìng ”děng nèi róng ,duì wéi rén chǔ shì ,rén xìng xiū yǎng yǒu zhòng yào yǐng xiǎng 。► 67tiáo míng  

ruò  bèi    zhě ,shuō tiān  zāi shā bào 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽