仪礼

  

  《  》wèi  jiā shí sān jīng zhī  ,nèi róng  zǎi zhe zhōu dài  guān 、hūn 、sàng 、 、xiāng 、shè 、cháo 、pìn děng  zhǒng   , zhōng   zǎi shì      wéi zhǔ 。qín dài  qián piān   xiáng ,hàn dài chū  gāo táng shēng chuán   17piān 。

 liǎo xiāng jīng , nián shí xiāng shí 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽