老子

lǎo zi 

  《lǎo zi 》,yòu chēng 《dào  zhēn jīng 》《dào  jīng 》《 qiān yán 》《lǎo zi  qiān wén 》,shì zhōng guó  dài xiān qín zhū  fēn jiā qián    zhù zuò ,wèi  shí zhū  suǒ gòng yǎng ,chuán shuō shì chūn qiū shí   lǎo zi 李耳shì shì zuò zhě 、zhù shì zhě 、chuán chāo zhě     )suǒ zhuàn xiě ,shì dào jiā zhé xué  xiǎng  zhòng yào lái yuán 。dào  jīng fēn shàng xià liǎng piān ,yuán wén shàng piān 《 jīng 》、xià piān 《dào jīng 》, fēn zhāng ,hòu gǎi wéi 《dào jīng 》37zhāng zài qián ,cóng 38zhāng kāi shǐ wèi 《 jīng 》,bìng fēn wéi 81zhāng 。shì zhōng guó  shǐ shàng shǒu  wán zhěng  zhé xué zhù zuò 。 ► 107tiáo míng  

德经
 sān shí  zhāng   sān shí jiǔ zhāng    shí zhāng    shí  zhāng    shí èr zhāng    shí sān zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí liù zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí jiǔ zhāng    shí zhāng    shí  zhāng    shí èr zhāng    shí sān zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí liù zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí jiǔ zhāng   liù shí zhāng   liù shí  zhāng   liù shí èr zhāng   liù shí sān zhāng   liù shí  zhāng   liù shí  zhāng   liù shí liù zhāng   liù shí  zhāng   liù shí  zhāng   liù shí jiǔ zhāng    shí zhāng    shí  zhāng    shí èr zhāng    shí sān zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí liù zhāng    shí  zhāng    shí  zhāng    shí jiǔ zhāng    shí zhāng    shí  zhāng 

liáng yuán   luàn fēi  ,  xiāo tiáo sān liǎng jiā 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽