荀子

xún  

  《xún  》shì zhàn guó  nián zhù míng wéi  zhǔ   xiǎng jiā 荀况 zhù zuò 。gāi shū zhǐ zài zǒng jié dāng shí xué shù jiè  bǎi jiā zhēng míng     xué shù  xiǎng ,fǎn yìng wéi  zhǔ   rán guān 、rèn shi lùn  xiǎng   xún kuàng  lún  、zhèng zhì  jīng   xiǎng 。 ► 200tiáo míng  

zhì ruò qióng yīn níng  ,lǐn liè hǎi  , xuě méi jìng ,jiān bīng zài  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽