吴子

  

  《  bīng  》,zhōng guó  dài zhù míng bīng shū ,《 jīng  shū 》zhī  。xiāng chuán zhàn guó chū  吴起suǒ zhe ,zhàn guó  nián   liú chuán 。《  》 chéng   zhǎn le 《sūn  bīng  》 yǒu guān  xiǎng ,zài  shǐ shàng céng  《sūn zi 》 míng ,bìng chēng wéi “sūn  bīng  ”,yīn ér wèi  dài bīng jiā suǒ zhòng shì 。

► 2tiáo míng  

zhī jūn  zuò qīng xuān xià , shí jié niàn tóng suǒ 怀huái 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽