素书

 shū 

  《 shū 》xiāng chuán wèi qín  黄石公zuò 。mín jiān shì wéi  shū 、tiān shū 。《 shū 》 dào jiā  xiǎng wèi zōng zhǐ ,  、 、bīng   xiǎng  huī dào  zuò yòng  gōng néng ,tóng shí  dào 、 、rén 、 、 wèi  shēn zhì guó  gēn běn 、kuí   zhòu wàn   rán yùn huà   shù ,  rèn shi shì  ,duì yìng shì  、chǔ  shì   zhì néng zhī zuò 。chuán shuō huáng shí gōng sān shì zhāng liáng ,ér hòu   shū shòu  zhāng liáng 。zhāng liáng píng jiè  shū ,zhù liú bāng dìng jiāng shān 。

► 2tiáo míng  

wéi yǒu xiāng  shì chūn  ,jiāng nán jiāng běi sòng jūn guī 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽