孝经

xiào jīng 

  《xiào jīng 》zhōng guó  dài  jiā  lún  xué zhù zuò 。chuán shuō shì kǒng   zuò ,dàn nán sòng shí  yǒu rén 怀huái  shì chū  hòu rén  huì 。qīng dài  yún zài 《  quán shū zǒng  》zhōng zhǐ chū ,gāi shū shì kǒng  “ shí zi zhī  zhī  yán ”,chéng shū  qín hàn zhī  。 西 hàn zhì wèi jìn nán běi cháo ,zhù jiě zhě  bǎi jiā 。xiàn zài liú xíng  bǎn běn shì táng xuán zōng  lōng  zhù ,sòng dài xíng bǐng shū 。quán shū gòng fēn 18zhāng 。 ► 16tiáo míng  

 yǒu sān bǎo ,chí ér bǎo zhī 。 yuē  ,èr yuē jiǎn ,sān yuē  gǎn wèi tiān xià xiān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽