史记

shǐ  

  《shǐ  》shì yóu 司马迁zhuàn xiě  zhōng guó     chuán  tōng shǐ 。 zǎi le shàng  shàng  chuán shuō zhōng  huáng  shí dài ,xià zhì hàn   yuán shòu yuán nián jiān gòng 3000duō nián   shǐ (zhé xué 、zhèng zhì 、jīng  、jūn shì děng )。《shǐ  》zuì chū méi yǒu  dìng shū míng ,huò chēng “tài shǐ gōng shū ”,huò chēng “tài shǐ gōng chuán ”, shěng chēng “tài shǐ gōng ”。“shǐ  ”běn shì  dài shǐ shū tōng chēng ,cóng sān guó shí  kāi shǐ ,“shǐ  ”yóu shǐ shū  tōng chēng zhú jiàn chéng wéi “tài shǐ gōng shū ” zhuān chēng 。《shǐ  》 hòu lái  《hàn shū 》(bān  )、《hòu hàn shū 》(fàn  、  biāo )、《sān guó zhì 》(chén 寿shòu ) chēng “qián  shǐ ”。liú xiàng děng rén rèn wéi  shū “shàn  shì  ,biàn ér  huá ,zhì ér   ”。   guāng  《 zhì tōng jiàn 》bìng chēng “shǐ xué shuāng  ”。 ► 75tiáo míng  

七十列传
  liè zhuàn  guǎn yàn liè zhuàn  lǎo zi hán fēi liè zhuàn    ráng  liè zhuàn  sūn zi   liè zhuàn     liè zhuàn  zhòng    liè zhuàn  shāng jūn liè zhuàn   qín liè zhuàn  zhāng  liè zhuàn  chū   gān mào liè zhuàn  ráng hóu liè zhuàn  bái  wáng jiǎn liè zhuàn  mèng  xún qīng liè zhuàn  mèng cháng jūn liè zhuàn  píng yuán jūn  qīng liè zhuàn  wèi gōng  liè zhuàn  chūn shēn jūn liè zhuàn  fàn  cài  liè zhuàn    liè zhuàn  lián  lìn xiàng  liè zhuàn  tián dān liè zhuàn   zhòng lián zōu yáng liè zhuàn   yuán jiǎ shēng liè zhuàn    wéi liè zhuàn    liè zhuàn    liè zhuàn  méng tián liè zhuàn  zhāng ěr chén  liè zhuàn  wèi bào péng yuè liè zhuàn  qíng  liè zhuàn  huái yīn hóu liè zhuàn  hán xìn  wǎn liè zhuàn  tián dān liè zhuàn  fán  téng guàn liè zhuàn  zhāng chéng xiàng liè zhuàn   shēng  jiǎ liè zhuàn   jìn kuǎi chéng liè zhuàn  liú jìng shū sūn tōng liè zhuàn    luán  liè zhuàn  yuán àng cháo cuò liè zhuàn  zhāng shì zhī féng táng liè zhuàn  wàn dàn zhāng shū liè zhuàn  tián shū liè zhuàn  biǎn què cāng gōng liè zhuàn   wáng  liè zhuàn  wèi   ān hóu liè zhuàn  hán zhǎng  liè zhuàn   jiāng jūn liè zhuàn  xiōng  liè zhuàn  wèi jiāng jūn piào  liè zhuàn  píng jīn hóu zhǔ  liè zhuàn  nán yuè liè zhuàn  dōng yuè liè zhuàn  cháo xiǎn liè zhuàn  西 nán  liè zhuàn    xiàng  liè zhuàn  huái nán héng shān liè zhuàn  xún  liè zhuàn   zhèng liè zhuàn   lín liè zhuàn    liè zhuàn   yuān liè zhuàn  yóu xiá liè zhuàn  nìng xìng liè zhuàn  huá  liè zhuàn   zhě liè zhuàn  guī  liè zhuàn  huò zhí liè zhuàn  tài shǐ gōng   

quàn jūn   huā qián zuì ,jīn nián huā xiè ,míng nián huā xiè ,bái le rén tóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽