反经

fǎn jīng 

  《fǎn jīng 》( chēng 《cháng duǎn jīng 》)shì  běn móu lüè  shū ,yóu táng cháo  shī rén  bái  lǎo shī dào jiā  zhī zòng héng jiā 赵蕤suǒ zhe 。  táng  qián  huá xià  shǐ wèi lùn zhèng  cái , zhū  bǎi jiā xué shuō    ,róng   、dào 、bīng 、 、yīn yáng 、nóng děng zhū jiā  xiǎng ,suǒ jiǎng nèi róng shè  zhèng zhì 、wài jiāo 、jūn shì děng  zhǒng lǐng  ,bìng qiě hái néng  chéng  jiā ,xíng chéng   luó ji   yán  、hán gài wén tāo  lüè  móu lüè quán shū 。wèi  dài yǒu zhèng    wáng jiòn xiàng suǒ gòng  ,bèi zūn fèng wèi xiǎo 《 zhì tōng jiàn 》。

► 10tiáo míng  

ruò shì qián shēng wèi yǒu yuán ,dài zhòng jié 、lái shēng yuàn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽