周易

zhōu  

  《zhōu  》 《 jīng 》,《sān  》zhī  (lìng yǒu guān diǎn :rèn wéi  jīng  sān  ,ér fēi zhōu  ),shì chuán tǒng jīng diǎn zhī  ,xiāng chuán  zhōu wén wáng  chāng suǒ zuò ,nèi róng bāo kuò 《jīng 》 《chuán 》liǎng   fèn 。《jīng 》zhǔ yào shì liù shí  guà  sān bǎi  shí  yáo ,guà  yáo  yǒu shuō míng (guà  、yáo  ),zuò wéi zhān  zhī yòng 。《zhōu  》méi yǒu  chū yīn yáng  tài  děng gài niàn ,jiǎng yīn yáng  tài   shì bèi dào jiā  yīn yáng jiā suǒ yǐng xiǎng  《 zhuàn 》。《chuán 》bāo hán jiě shì guà   yáo    zhǒng wén  gòng shí piān ,tǒng chēng 《shí  》,xiāng chuán wèi kǒng  suǒ zhuàn 。

tīng yuán xiāo ,wǎng suì xuān huá ,  qiān jiā ,  qiān jiā 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽