shǔ shū ·zhū  liàng chuán yuán wén  yuán wén 

 zhū  liàng  kǒng míng ,láng  yáng dōu rén  。hàn   xiào wèi zhū  fēng hòu  。 guī , jūn gòng ,hàn  wèi tài shān jùn chéng 。liàng zǎo  ,cóng  xuán wèi yuán shù suǒ shǔ  zhāng tài shǒu ,xuán jiāng liàng  liàng  jūn zhī guān 。huì hàn cháo gèng xuǎn zhū hào dài xuán 。xuán   jīng zhōu  liú biǎo yǒu jiù ,wǎng  zhī 。xuán  ,liàng gōng gēng lǒng  ,hǎo wèi liáng  yín 。shēn cháng  chǐ ,měi    guǎn zhòng 、  ,shí rén  zhī   。wéi  líng cuī zhōu píng 、yǐng chuān  shù yuán zhí  liàng yǒu shàn ,wèi wèi xìn rán 。

 shí xiān zhǔ tún xīn  。 shù jiàn xiān zhǔ ,xiān zhǔ  zhī ,wèi xiān zhǔ yuē :“zhū  kǒng míng zhě , lóng  ,jiāng jūn  yuàn jiàn zhī  ?”xiān zhǔ yuē :“jūn   lái 。“shù yuē :“ rén  jiù jiàn ,   zhì  。jiāng jūn  wǎng jià  zhī 。”yóu shì xiān zhǔ suì  liàng ,fán sān wǎng ,nǎi jiàn 。yīn píng rén yuē :“hàn shì qīng tuí ,jiān chén qiè mìng ,zhǔ shàng méng chén 。  duó  liàng  , xìn    tiān xià ,ér zhì shù qiǎn duǎn ,suì yòng chāng jué ,zhì  jīn  。rán zhì yóu wèi  ,jūn wèi  jiāng ān chū ?”liàng  yuē :“ dǒng zhuō  lái ,háo jié bìng  ,kuà zhōu lián jùn zhě   shèng shǔ 。cáo cāo   yuán shào , míng wēi ér zhòng guǎ ,rán cāo suì néng  shào , ruò wèi qiáng zhě ,fēi wéi tiān shí ,  rén móu  。jīn cāo  yōng bǎi wàn zhī zhòng ,xié tiān  ér lìng zhū hóu , chéng    zhēng fēng 。sūn quán  yǒu jiāng dōng ,  sān shì ,guó xiǎn ér mín  ,xián néng wéi zhī yòng ,   wéi yuán ér     。jīng zhōu běi  hàn 、miǎn , jǐn nán hǎi ,dōng lián  huì ,西 tōng  、shǔ , yòng  zhī guó ,ér  zhǔ  néng shǒu , dài tiān suǒ   jiāng jūn ,jiāng jūn  yǒu   ? zhōu xiǎn sāi ,  qiān  ,tiān  zhī  ,gāo  yīn zhī  chéng   。liú zhāng àn ruò ,zhāng  zài běi ,mín yīn guó  ér  zhī cún  ,zhì néng zhī shì   míng jūn 。jiāng jūn   shì zhī zhòu ,xìn  zhe   hǎi ,zǒng lǎn yīng xióng , xián   ,ruò kuà yǒu jīng 、 ,bǎo  yán  ,西  zhū róng ,nán   yuè ,wài jié hǎo sūn quán ,nèi xiū zhèng  ;tiān xià yǒu biàn , mìng  shàng jiàng jiāng jīng zhōu zhī jūn  xiàng wǎn 、luò ,jiāng jūn shēn   zhōu zhī zhòng chū  qín chuān ,bǎi xìng shú gǎn  dān   jiāng  yíng jiāng jūn zhě  ?chéng  shì ,    chéng ,hàn shì  xìng  。”xiān zhǔ yuē :“shàn !” shì  liàng qíng hǎo   。guān  、zhāng fēi děng  yuè ,xiān zhǔ jiě zhī yuē :“ zhī yǒu kǒng míng ,yóu  zhī yǒu shuǐ  。yuàn zhū jūn   yán 。” 、fēi nǎi zhǐ 。

 liú biǎo zhǎng   , shēn  liàng 。biǎo shòu hòu  zhī yán ,ài shǎo  cóng , yuè   。 měi   liàng móu  ān zhī shù ,liàng zhé  sāi ,wèi  chù huà 。 nǎi jiāng liàng yóu guān hòu yuán ,gòng shàng gāo lóu ,yǐn yàn zhī jiān ,lìng rén   ,yīn wèi liàng yuē :“jīn  shàng  zhì tiān ,xià  zhì  ,yán chū  kǒu ,   ěr ,  yán wèi ?”liàng  yuē :“jūn  jiàn shēn shēng zài nèi ér wēi ,zhòng ěr zài wài ér ān  ?”  gǎn  ,yīn guī chū  。huì huáng   , chū ,suì wèi jiāng xià tài shǒu 。é ér biǎo  ,cóng wén cáo gōng lái zhēng ,qiǎn 使shǐ qǐng xiáng 。xiān zhǔ zài fán wén zhī ,  zhòng nán xíng ,liàng   shù bìng cóng ,wèi cáo gōng suǒ zhuī  ,huò shù  。shù  xiān zhǔ ér zhǐ  xīn yuē :“běn   jiāng jūn gòng  wáng  zhī  zhě ,  fāng cùn zhī   。jīn  shī lǎo  ,fāng cùn luàn  ,   shì ,qǐng cóng  bié 。”suì  cáo gōng 。

 xiān zhǔ zhì  xià kǒu ,liàng yuē :“shì   ,qǐng fèng mìng qiú jiù  sūn jiāng jūn 。”shí quán yōng jūn zài chái sāng ,guān wàng chéng bài ,liàng shuō quán yuē :“hǎi nèi  luàn ,jiāng jūn  bīng  yǒu jiāng dōng ,liú  zhōu  shōu zhòng hàn nán , cáo cāo bìng zhēng tiān xià 。jīn cāo shān   nàn ,lüè  píng  ,suì  jīng zhōu ,wēi zhèn  hǎi 。yīng xióng  suǒ yòng  ,  zhōu dùn táo zhì  。jiāng jūn liàng  ér chù zhī :ruò néng   、yuè zhī zhòng  zhōng guó kàng héng ,  zǎo  zhī jué ;ruò  néng dāng ,  àn bīng shù jiǎ ,běi miàn ér shì zhī !jīn jiāng jūn wài tuō  cóng zhī míng ,ér nèi 怀huái yóu  zhī  ,shì  ér  duàn ,huò zhì    !”quán yuē :“gǒu  jūn yán ,liú  zhōu   suí shì zhī  ?”liàng yuē :“tián héng , zhī zhuàng shì ěr ,yóu shǒu    ,kuàng liú  zhōu wáng shì zhī zhòu ,yīng cái gài shì ,zhòng shì  yǎng ,ruò shuǐ zhī guī hǎi ,ruò shì zhī   , nǎi tiān  ,ān néng  wèi zhī xià  !”quán  rán yuē :“  néng  quán  zhī  ,shí wàn zhī zhòng ,shòu zhì  rén 。  jué  !fēi liú  zhōu    dāng cáo cāo zhě ,rán  zhōu xīn bài zhī hòu ,ān néng kàng  nán  ?”liàng yuē :“ zhōu jūn suī bài  zhǎng bǎn ,jīn zhàn shì hái zhě  guān  shuǐ jūn jīng jiǎ wàn rén ,liú   jiāng xià zhàn shì   xià wàn rén 。cáo cāo zhī zhòng ,yuǎn lái   ,wén zhuī  zhōu ,qīng      xíng sān bǎi   , suǒ wèi 'qiáng  zhī  ,shì  néng 穿chuān  gǎo 'zhě  。 bīng   zhī ,yuē ' jué shàng jiàng jūn '。qiě běi fāng zhī rén ,  shuǐ zhàn ;yòu jīng zhōu zhī mín  cāo zhě , bīng shì ěr ,fēi xīn   。jīn jiāng jūn chéng néng mìng měng jiàng tǒng bīng shù wàn ,  zhōu xié guī tóng  , cāo jūn   。cāo jūn  , běi hái ,   jīng 、 zhī shì qiáng ,dǐng  zhī xíng chéng  。chéng bài zhī  ,zài  jīn  。”quán  yuè , qiǎn zhōu  、chéng  、  děng shuǐ jūn sān wàn ,suí liàng  xiān zhǔ ,bìng   cáo gōng 。cáo gōng bài  chì  ,yǐn jūn guī  。xiān zhǔ suì shōu jiāng nán , liàng wèi jūn shī zhōng láng jiàng ,使shǐ  líng líng 、guì yáng 、cháng shā sān jùn ,diào   shuì , chōng jūn shí 。

 jiàn ān shí liù nián , zhōu  liú zhāng qiǎn  zhèng yíng xiān zhǔ ,使shǐ  zhāng  。liàng  guān  zhèn jīng zhōu 。xiān zhǔ  jiā méng hái gōng zhāng ,liàng  zhāng fēi 、zhào yún děng  zhòng  jiāng ,fēn dìng jùn xiàn , xiān zhǔ gòng wéi chéng  。chéng  píng , liàng wèi jūn shī jiāng jūn ,shǔ zuǒ jiāng jūn  shì 。xiān zhǔ wài chū ,liàng cháng zhèn shǒu chéng  , shí  bīng 。èr shí liù nián ,qún xià quàn xiān zhǔ chēng zūn hào ,xiān zhǔ wèi  ,liàng shuō yuē :“  hàn 、gěng yǎn děng chū quàn shì    wèi ,shì   ràng ,qián hòu shù  ,gěng chún jìn yán yuē :'tiān xià yīng xióng yóng yóng , yǒu suǒ wàng 。  cóng  zhě ,shì    guī qiú zhǔ , wéi cóng gōng  。'shì  gǎn chún yán shēn zhì ,suì rán nuò zhī 。jīn cáo shì cuàn hàn ,tiān xià  zhǔ ,dài wáng liú shì miáo  ,shào shì ér  ,jīn   wèi ,nǎi    。shì   suí dài wáng jiǔ qín  zhě ,  wàng chǐ cùn zhī gōng  chún yán ěr 。”xiān zhǔ  shì   wèi , liàng wèi chéng xiàng yuē :“zhèn zāo jiā  zào ,fèng chéng  tǒng ,jīng jīng   , gǎn kāng níng , jìng bǎi xìng , wèi néng suí 。  !chéng xiàng liàng   zhèn  , dài  zhèn zhī quē ,zhù xuān chóng guāng , zhào míng tiān xià ,jūn   zāi !”liàng  chéng xiàng  shàng shū shì ,jiǎ jié 。zhāng fēi  hòu ,lǐng   xiào wèi 。

 zhāng  sān nián chūn ,xiān zhǔ  yǒng ān bìng  ,zhào liàng  chéng  ,shǔ  hòu shì ,wèi liàng yuē :“jūn cái shí bèi cáo  , néng ān guó ,zhōng dìng  shì 。ruò     , zhī ;   cái ,jūn    。“liàng   yuē :“chén gǎn jié  gōng zhī  ,xiào zhōng zhēn zhī jié , zhī   !”xiān zhǔ yòu wèi zhào chì hòu zhǔ yuē :“  chéng xiàng cóng shì ,shì zhī   。”jiàn xìng yuán nián ,fēng liàng  xiāng hòu ,kāi  zhì shì 。qǐng zhī ,yòu lǐng  zhōu  。zhèng shì    ,xián jué  liàng 。nán zhōng zhū jùn ,bìng jiē pàn luàn ,liàng  xīn zāo  sàng , wèi 便biàn jiā bīng ,qiě qiǎn 使shǐ pìn  ,yīn jié  qīn ,suì wèi  guó 。

 sān nián chūn ,liàng  zhòng nán zhēng , qiū  píng 。jūn  suǒ chū ,guó   ráo ,nǎi zhì róng jiǎng  ,    。 nián , zhū jūn běi zhù hàn zhōng ,lín  ,shàng shū yuē :

 xiān  chuàng  wèi bàn ér zhōng dào bēng  ,jīn tiān xià sān fēn , zhōu   , chéng wēi  cún wáng zhī qiū  。rán shì wèi zhī chén  xiè  nèi ,zhōng zhì zhī shì wàng shēn  wài zhě ,gài zhuī xiān  zhī shū  , bào zhī   xià  。chéng  kāi zhāng shèng tīng , guāng xiān    ,huī hóng zhì shì zhī  ,  wàng  fěi  ,yǐn  shī  , sāi zhōng jiàn zhī   。gōng zhōng  zhōng  wèi   ,zhì  zāng  ,   tóng 。ruò yǒu zuò jiān fàn   wèi zhōng shàn zhě ,  yǒu  lùn  xíng shǎng , zhāo  xià píng míng zhī  ,  piān  ,使shǐ nèi wài    。shì zhōng 、shì láng guō yōu zhī 、fèi  、dǒng yǔn děng , jiē liáng shí ,zhì  zhōng chún ,shì  xiān  jiǎn     xià 。  wéi gōng zhōng zhī shì ,shì   xiǎo ,   zhī ,rán hòu shī xíng , néng   quē lòu ,yǒu suǒ 广guǎng  。jiāng jūn xiàng chǒng ,xìng xíng shū jūn ,xiǎo chàng jūn shì ,shì yòng    ,xiān  chēng zhī yuē néng ,shì  zhòng   chǒng wèi  。  wéi yíng zhōng zhī shì ,   zhī , néng 使shǐ xíng chén   ,yōu liè  suǒ 。qīn xián chén ,yuǎn xiǎo rén , xiān hàn suǒ  xīng lóng  ;qīn xiǎo rén ,yuǎn xián chén , hòu hàn suǒ  qīng tuí  。xiān  zài shí ,měi  chén lùn  shì ,wèi cháng  tàn  tòng hèn  huán 、líng  。shì zhōng 、shàng shū 、zhǎng shǐ 、cān jūn ,  zhēn liáng  jié zhī chén ,yuàn  xià qīn zhī xìn zhī , hàn shì zhī lóng ,   ér dài  。

 chén běn   ,gōng gēng  nán yáng ,gǒu quán xìng mìng  luàn shì , qiú wén   zhū hóu 。xiān    chén bēi  ,wěi  wǎng  ,sān  chén  cǎo  zhī zhōng , chén  dāng shì zhī shì ,yóu shì gǎn  ,suì  xiān    chí 。hòu zhí qīng  ,shòu rèn  bài jūn zhī  ,fèng mìng  wēi nàn zhī jiān ,ěr lái èr shí yǒu  nián  。xiān  zhī chén jǐn shèn , lín bēng  chén   shì  。shòu mìng  lái ,  yōu tàn ,kǒng tuō   xiào , shāng xiān  zhī míng ,  yuè   ,shēn   máo 。jīn nán fāng  dìng ,bīng jiǎ   ,dāng jiǎng  sān jūn ,běi dìng zhōng yuán ,shù jié  dùn ,rǎng chú jiān xiōng ,xīng  hàn shì ,hái  jiù  。 chén suǒ  bào xiān  ,ér zhōng  xià zhī zhí fèn  。

 zhì  zhēn zhuó sǔn  ,jìn jìn zhōng yán , yōu zhī 、 、yǔn zhī rèn  。yuàn  xià tuō chén  tǎo zéi xīng  zhī xiào ; xiào , zhì chén zhī zuì , gào xiān  zhī líng 。ruò  xīng  zhī yán ,  yōu zhī 、 、yǔn děng zhī màn , zhāng  jiù 。 xià    móu ,  zōu shàn dào ,chá   yán ,shēn zhuī xiān   zhào 。chén  shèng shòu ēn gǎn  ,jīn dāng yuǎn  ,lín biǎo  líng , zhī suǒ yán 。suì xíng ,tún  miǎn yáng 。

 liù nián chūn ,yáng shēng yóu xié  dào  méi ,使shǐ zhào yún 、dèng zhī wèi  jūn ,   ,wèi  jiàng jūn cáo zhēn  zhòng  zhī 。liàng shēn  zhū jūn gōng  shān ,róng chén zhěng  ,shǎng   ér hào lìng míng ,nán ān 、tiān shuǐ 、ān dìng sān jùn pàn wèi yīng liàng ,guān zhōng xiǎng zhèn 。wèi míng  西 zhèn cháng ān ,mìng zhāng   liàng ,liàng 使shǐ    zhū jūn zài qián ,  zhàn  jiē tíng 。 wéi liàng jié  , dòng shī  , wéi  suǒ  。liàng  西 xiàn qiān  jiā ,hái  hàn zhōng ,   xiè zhòng 。shàng shū yuē :“chén  ruò cái ,dāo qiè fēi  ,qīn bǐng máo yuè   sān jūn , néng xùn zhāng míng  ,lín shì ér  ,zhì yǒu jiē tíng wéi mìng zhī quē ,   jiè zhī shī ,jiù jiē zài chén shòu rèn  fāng 。chén míng  zhī rén , shì duō àn ,chūn qiū  shuài ,chén zhí shì dāng 。qǐng  biǎn sān děng ,  jué jiù 。” shì  liàng wèi yòu jiāng jūn ,xíng chéng xiàng shì ,suǒ zǒng tǒng  qián 。

 dōng ,liàng  chū sàn guān ,wéi chén cāng ,cáo zhēn  zhī ,liàng liáng jǐn ér hái 。wèi jiāng wáng shuāng   zhuī liàng ,liàng  zhàn , zhī ,zhǎn shuāng 。 nián ,liàng qiǎn chén shì gōng   、yīn píng 。wèi yōng zhōu  shǐ guō huái  zhòng   shì ,liàng  chū zhì jiàn wēi ,huái 退tuì huán ,suì píng èr jùn 。zhào  liàng yuē :“jiē tíng zhī  ,jiù yóu   ,ér jūn yǐn qiān ,shēn  biǎn  ,zhòng wéi jūn  ,tīng shùn suǒ shǒu 。qián nián 耀yào shī ,guó zhǎn wáng shuāng ;jīn suì yuán zhēng ,guō huái dùn zǒu ;jiàng   、qiāng ,xīng  èr jùn ,wēi zhèn xiōng bào ,gōng xūn xiǎn rán 。fāng jīn tiān xià sāo rǎo ,yuán è wèi xiāo ,jūn shòu  rèn ,gàn guó zhī zhòng ,ér jiǔ   sǔn ,fēi suǒ  guāng yáng hóng liè  。jīn  jūn chéng xiàng ,jūn    。“

 jiǔ nián ,liàng  chū  shān ,  niú yùn ,liáng jǐn 退tuì jūn , wèi jiāng zhāng  jiāo zhàn ,shè shā  。shí èr nián chūn ,liàng   zhòng yóu xié  chū , liú  yùn ,  gōng  zhàng yuán ,   xuān wáng duì  wèi nán 。liàng měi huàn liáng   ,使shǐ  zhì  shēn ,shì  fēn bīng tún tián ,wèi jiǔ zhù zhī  。gēng zhě   wèi bīn  mín zhī jiān ,ér bǎi xìng ān  ,jūn   yān 。xiāng chí bǎi   。 nián  yuè ,liàng  bìng ,  jūn ,shí nián  shí  。 jūn 退tuì ,xuān wáng àn xíng  yíng lěi chù suǒ ,yuē :“tiān xià  cái  !”

 liàng  mìng zàng hàn zhōng dìng jūn shān ,yīn shān wèi fén ,zhǒng  róng guān ,liǎn  shí  ,    。zhào  yuē :“wéi jūn   wén  ,míng ruì  chéng ,shòu  tuō  ,kuāng  zhèn gōng , jué xìng wēi ,zhì cún jìng luàn ;yuán zhěng liù shī , suì  zhēng ,shén   rán ,wēi zhèn  huāng ,jiāng jiàn shū gōng   hàn ,cān  、zhōu zhī  xūn 。   diào ,shì lín chuí  ,gòu  yǔn sàng !zhèn yòng shāng dào ,gān xīn ruò liè 。 chóng   gōng , xíng mìng shì ,suǒ  guāng zhāo jiāng lái ,kān zǎi  xiǔ 。jīn 使shǐ 使shǐ chí jié zuǒ zhōng láng jiàng  qióng ,zèng jūn chéng xiàng  xiāng hòu yìn shòu ,shì jūn wèi zhōng  hòu 。hún ér yǒu líng ,jiā  chǒng róng 。  āi zāi !  āi zāi !”

 chū ,liàng  biǎo hòu zhǔ yuē :“chéng  yǒu sāng  bǎi zhū , tián shí  qǐng ,   shí , yǒu  ráo 。zhì  chén zài wài rèn , bié diào  ,suí shēn  shí , yǎng  guān , bié zhì shēng , zhǎng chǐ cùn 。ruò chén  zhī  , 使shǐ nèi yǒu   ,wài yǒu yíng cái ,   xià 。”  ,  suǒ yán 。

 liàng xìng zhǎng  qiǎo  ,sǔn  lián  , niú liú  ,jiē chū   ;tuī yǎn bīng  ,zuò  chén  ,xián   yào yún 。liàng yán jiāo shū zòu duō  guān ,bié wèi   。

 jǐng 耀yào liù nián chūn ,zhào wèi liàng  miào  miǎn yáng 。qiū ,wèi zhēng 西 jiāng jūn zhōng huì zhēng shǔ ,zhì hàn chuān , liàng zhī miào ,lìng jūn shì    liàng  suǒ zuǒ yòu chú  qiáo cǎi 。liàng  jūn ,guān zhì zhǎng shuǐ xiào wèi 。liàng zi zhān , jué 。

 zhū  shì    :kāi  zuò    quán zhì  èr nán zhēng  sān běi chū    suàn   xùn   liù zōng  shàng   zōng  xià    yán shàng  jiǔ  yán  shí guì   shí  bīng yào  shí èr chuán yùn  shí sān  sūn quán shū  shí   zhū  jǐn shū  shí   mèng  shū  shí liù fèi  píng  shí   jiǎn shàng  shí   jiǎn xià  shí jiǔ  lìng shàng  èr shí  lìng xià  èr shí  jūn lìng shàng  èr shí èr jūn lìng zhōng  èr shí sān jūn lìng xià  èr shí  yòu èr shí  piān ,fán shí wàn  qiān  bǎi  shí èr  。


 chén 寿shòu děng yán :chén qián zài zhù zuò láng ,shì zhōng lǐng zhōng shū jiān  běi hóu chén xún  、zhōng shū lìng guān nèi hóu chén  jiào zòu ,使shǐ chén dìng  shǔ chéng xiàng zhū  liàng  shì 。liàng  zuǒ wēi guó ,   bīn ,rán yóu cún   yán ,chǐ shàn yǒu  ,chéng shì  jìn guāng míng zhì  , bèi  jiāng ,   lái ,wèi zhī yǒu lún  。zhé shān chú  zhòng ,suí lèi xiāng cóng ,fán wèi èr shí  piān ,piān míng  yòu 。

 liàng shǎo yǒu  qún zhī cái ,yīng  zhī  ,shēn cháng  chǐ ,róng mào shén wěi ,shí rén  yān 。zāo hàn  rǎo luàn ,suí shū  xuán  nàn jīng zhōu ,gōng gēng   , qiú wén  。shí zuǒ jiāng jūn liú bèi  liàng yǒu shū liàng ,nǎi sān  liàng  cǎo  zhī zhōng ;liàng shēn wèi bèi xióng 姿 jié chū ,suì jiě dài xiě chéng ,hòu xiāng jié  。 wèi   nán zhēng jīng zhōu ,liú cóng  zhōu wěi zhì ,ér bèi shī shì zhòng guǎ ,  zhuī zhī  。liàng shí nián èr shí  ,nǎi jiàn   ,shēn 使shǐ sūn quán ,qiú yuán  huì 。quán  宿  yǎng bèi ,yòu  liàng   ,shén jìng zhòng zhī , qiǎn bīng sān wàn rén  zhù bèi 。bèi de yòng    jiāo zhàn ,   jūn ,chéng shèng  jié ,jiāng nán  píng 。hòu bèi yòu 西   zhōu 。 zhōu  dìng , liàng wèi jūn shī jiāng jūn 。bèi chēng zūn hào ,bài liàng wèi chéng xiàng , shàng shū shì 。 bèi  méi ,  yòu ruò ,shì    ,liàng jiē zhuān zhī 。 shì wài lián dōng  ,nèi píng nán yuè ,  shī  ,zhěng  róng  ,gōng xiè  qiǎo , jiū   , jiào yán míng ,shǎng   xìn , è  chéng , shàn  xiǎn ,zhì    róng jiān ,rén 怀huái   ,dào  shí  ,qiáng  qīn ruò ,fēng huà  rán  。

 dāng  zhī shí ,liàng zhī  zhì ,jìn  lóng xiāng  shì ,bāo kuò  hǎi ,退tuì  kuà líng biān jiāng ,zhèn dàng  nèi 。yòu   wéi  shēn zhī  , wèi yǒu néng dǎo shè zhōng yuán 、kàng héng shàng guó zhě ,shì  yòng bīng   , 耀yào   。rán liàng cái , zhì róng wèi zhǎng , móu wèi duǎn , mín zhī gàn ,yōu  jiāng lüè 。ér suǒ  duì  ,huò zhí rén jié ,jiā zhòng guǎ  móu ,gōng shǒu   , suī lián nián dòng zhòng ,wèi néng yǒu  。 xiāo  jiàn hán xìn ,guǎn zhòng  wáng  chéng  ,jiē cǔn  zhī zhǎng ,wèi néng jiān yǒu   。liàng zhī  néng zhèng  ,  guǎn 、xiāo zhī    ,ér shí zhī míng jiàng  chéng  、hán xìn , 使shǐ gōng  líng chí ,    xié ?gài tiān mìng yǒu guī ,   zhì  zhēng  。

 qīng lóng èr nián chūn ,liàng shuài zhòng chū  gōng ,fēn bīng tún tián ,wèi jiǔ zhù zhī  。 qiū bìng  , shù zhuī  , wéi kǒu shí 。zhì jīn liáng 、 zhī mín , shù liàng zhě ,yán yóu zài ěr ,suī gān táng zhī yǒng zhào gōng ,zhèng rén zhī   chǎn ,  yuǎn   。mèng  yǒu yún :“  dào 使shǐ mín ,suī láo  yuàn ; shēng dào shā rén ,suī   忿fèn 。”xìn  !lùn zhě huò guài liàng wén cǎi  yàn ,ér guò  dīng níng zhōu zhì 。chén   wéi jiù yáo  xián  ,zhōu gōng shèng rén  ,kǎo zhī shàng shū ,jiù yáo zhī  lüè ér  ,zhōu gōng zhī gào fán ér  。  ?jiù yáo  shùn 、 gòng tán ,zhōu gōng  qún xià shǐ shì   。liàng suǒ  yán ,jǐn zhòng rén fán shì ,  wén zhǐ    yuǎn  。rán  shēng jiào  yán ,jiē jīng shì zōng  ,gōng chéng zhī xīn ,xíng  wén  ,  zhī  rén zhī   ,ér yǒu   dāng shì 。

  wéi  xià mài zōng  shèng ,dàng rán   , suī  guó fěi bàng zhī yán ,xián    ér  suǒ  huì ,suǒ  míng  tōng zhī dào  。jǐn  xiě shàng  zhù zuò 。chén 寿shòu chéng huáng chéng kǒng ,dùn shǒu dùn shǒu , zuì  zuì 。tài shǐ shí nián èr yuè   guǐ  ,píng yáng hóu xiāng chén chén 寿shòu shàng 。

 qiáo   sōng ,liàng xiōng jǐn zhī  èr zi  ,běn  zhòng shèn 。 xiōng yuán xùn  yǒu míng  shí ,lùn zhě  wéi qiáo cái   xiōng ,ér xìng  guò zhī 。chū ,liàng wèi yǒu zi ,qiú qiáo wèi  ,jǐn  sūn quán qiǎn qiáo lái 西 ,liàng  qiáo wèi  shì zi ,    yān 。bài wèi    wèi ,suí liàng zhì hàn zhōng 。nián èr shí  ,jiàn xìng liù nián  。zi pān ,guān zhì xíng  jūn   jiàng jūn , zǎo  。zhū   jiàn zhū   , sūn jiē jǐn ,ér liàng  yǒu zhòu  , pān hái  wèi jǐn hòu 。

 zhān   yuǎn 。jiàn xìng shí èr nián ,liàng chū  gōng , xiōng jǐn shū yuē :“zhān jīn   suì ,cōng huì  ài ,xián  zǎo chéng ,kǒng  wéi zhòng  ěr 。“nián shí  ,shàng gōng zhǔ ,bài   wèi 。 míng nián wèi  lín zhōng láng jiàng , qiān shè shēng xiào wèi 、shì zhōng 、shàng shū   ,jiā jūn shī jiāng jūn 。zhān gōng shū huà ,qiáng shí niàn ,shǔ rén zhuī  liàng ,xián ài  cái mǐn 。měi cháo tíng yǒu  shàn zhèng jiā shì ,suī fēi zhān suǒ jiàn chàng ,bǎi xìng jiē chuán xiāng gào yuē :“ hóu zhī suǒ wéi  。“shì  měi shēng   ,yǒu guò  shí 。jǐng 耀yào  nián ,wèi xíng   wèi jiāng jūn ,  guó  jiàng jūn nán xiāng hòu dǒng jué bìng píng shàng shū shì 。liù nián dōng ,wèi zhēng 西 jiāng jūn dèng ài  shǔ , yīn píng yóu jǐng  dào páng  。zhān  zhū jūn zhì  tíng zhù ,qián fēng  ,退tuì huán ,zhù mián zhú 。ài qiǎn shū yòu zhān yuē :“ruò jiàng zhě  biǎo wèi láng  wáng 。”zhān  ,zhǎn ài 使shǐ 。suì zhàn , bài ,lín chén  ,shí nián sān shí  。zhòng jiē  sàn ,ài cháng  zhì chéng  。zhān zhǎng  shàng , zhān  méi 。  jīng  pān zi xiǎn děng ,xián  yuán nián nèi   dōng 。

 dǒng jué zhě ,chéng xiàng liàng shí wéi  lìng shǐ ,liàng chēng zhī yuē :“dǒng lìng shǐ ,liáng shì  。 měi  zhī yán , shèn  shì 。“ wéi zhǔ 簿 。liàng  hòu ,shāo qiān zhì shàng shū   ,dài chén zhī wèi shàng shū lìng ,qiān  jiàng jūn ,píng tái shì ,ér  yáng fán jiàn dài yān 。yán  shí  nián , xiào wèi 使shǐ  ,zhí sūn quán bìng  ,  jiàn jiàn 。quán wèn zhū   yuē :“fán jiàn   zōng   ?” duì yuē :“cái shí    ,ér  xìng guò zhī 。”hòu wèi shì zhōng ,shǒu shàng shū lìng 。 zhān 、jué 、jiàn tǒng shì ,jiāng wéi cháng zhēng  zài wài ,huàn rén huáng hào qiè nòng  bǐng ,xián gòng jiāng  , néng kuāng jiǎo ,rán jiàn    hào  hǎo wǎng lái 。shǔ  zhī míng nián chūn ,jué 、jiàn   jīng  ,tóng wèi xiàng guó cān jūn , qiū bìng jiān sàn  cháng shì ,使shǐ shǔ wèi láo 。

 píng yuē :zhū  liàng zhī wèi xiàng guó  , bǎi xìng ,shì  guǐ ,yuē guān zhí ,cóng quán zhì ,kāi chéng xīn , gōng dào ;jìn zhōng  shí zhě suī chóu  shǎng ,fàn  dài màn zhě suī qīn   , zuì shū qíng zhě suī zhòng  shì ,yóu  qiǎo shì zhě suī qīng   ;shàn  wēi ér  shǎng ,è  xiān ér  biǎn ;shù shì jīng liàn ,   běn ,xún míng  shí , wěi  齿chǐ ;zhōng  bāng  zhī nèi ,xián wèi ér ài zhī ,xíng zhèng suī jùn ér  yuàn zhě ,  yòng xīn píng ér quàn jiè míng  。 wèi shí zhì zhī liáng cái ,guǎn 、xiāo zhī    。rán lián nián dòng zhòng ,wèi néng chéng gōng ,gài yìng biàn jiāng lüè ,fēi  suǒ zhǎng  !

wán shàn 

 guī  chè  gēng shí , shì cán chóu    。

gōng zhòng hào 

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽