èr sān  yuán wén  yuán wén 

   jiā  guì , zhuó   ,rén jiā  guì , zháo yǎn  , shì  děng xiōng jīn ; rén zhōng xiào ,  xīn tóu ,jīn rén zhōng xiào ,  kǒu tóu , shì  děng zhì liàng 。
wán shàn 

hàn  zhòng ā jiāo ,zhù zhī huáng jīn  。

gōng zhòng hào 

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽