yáo yuē piān yuán wén  yuán wén 

  yáo yuē :“ !ěr shùn ,tiān zhī  shǔ zài ěr gōng ,yǔn zhí  zhōng 。 hǎi kùn qióng ,tiān  yǒng zhōng 。”shùn   mìng  。yuē :“ xiǎo zi  ,gǎn yòng xuán  ,gǎn zhāo gào  huáng huáng hòu  :yǒu zuì  gǎn shè , chén   ,jiǎn zài  xīn 。zhèn gōng yǒu zuì ,  wàn fāng ;wàn fāng yǒu zuì ,zuì zài zhèn gōng 。”zhōu yǒu  lài ,shàn rén shì  。“suī yǒu zhōu qīn ,  rén rén 。bǎi xìng yǒu guò ,zài   rén 。”jǐn quán liàng ,shěn   ,xiū fèi guān , fāng zhī zhèng xíng yān 。xìng miè guó , jué shì ,  mín ,tiān xià zhī mín guī xīn yān 。suǒ zhòng :mín 、shí 、sàng 、 。kuān   zhòng ,xìn  mín rèn yān ,mǐn  yǒu gōng ,gōng  shuō 。

  zi zhāng wèn  kǒng  yuē :“     cóng zhèng  ?” yuē :“zūn  měi ,píng  è ,   cóng zhèng  。”zi zhāng yuē :“ wèi  měi ?” yuē :“jūn  huì ér  fèi ,láo ér  yuàn , ér  tān ,tài ér  jiāo ,wēi ér  měng 。”zi zhāng yuē :“ wèi huì ér  fèi ?” yuē :“yīn mín zhī suǒ  ér  zhī ,   huì ér  fèi  ?  láo ér láo zhī ,yòu shuí yuàn ? rén ér  rén ,yòu yān tān ?jūn   zhòng guǎ , xiǎo  , gǎn màn ,   tài ér  jiāo  ?jūn  zhèng   guān ,zūn  zhān shì ,yǎn rán rén wàng ér wèi zhī ,   wēi ér  měng  ?”zi zhāng yuē :“ wèi  è ?” yuē :“ jiào ér shā wèi zhī nüè ; jiè shì chéng wèi zhī bào ;màn lìng zhì  wèi zhī zéi ;yóu zhī  rén  ,chū  zhī lìn wèi zhī yǒu  。”

  kǒng  yuē :“ zhī mìng ,  wéi jūn   ; zhī  ,    ; zhī yán ,  zhī rén  。”

wán shàn 

xué shù zhī wēi ,  hài zhī  。

sǎo  guān zhù gōng zhòng hào ,jīng xuǎn   měi  tuī sòng 。

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽