huí 

 líng gēn  yùn yuán liú chū  xīn xìng xiū chí  dào shēng 

 shī yuē :

 hùn dùn wèi fēn tiān  luàn ,máng máng miǎo miǎo  rén jiàn 。

  cóng pán   鸿hóng méng ,kāi  cóng  qīng zhuó biàn 。

  zài qún shēng yǎng zhì rén , míng wàn  jiē chéng shàn 。

  zhī zào huà huì yuán gōng , kàn 西 yóu shì è chuán 。

 gài wén tiān  zhī shù ,yǒu shí èr wàn jiǔ qiān liù bǎi suì wèi  yuán 。jiāng  yuán fēn wéi shí èr huì ,nǎi zi 、chǒu 、yín 、mǎo 、chén 、 、 、wèi 、shēn 、yǒu 、 、hài zhī shí èr zhī  。měi huì gāi  wàn  bǎi suì 。qiě jiù   ér lùn : shí  yáng  ,ér chǒu   míng ;yín  tōng guāng ,ér mǎo   chū ;chén shí shí hòu ,ér   āi pái ;  tiān zhōng ,ér wèi  西 cuō ;shēn shí  ér  luò yǒu ; huáng hūn ér rén dìng hài 。   shù ,ruò dào  huì zhī zhōng , tiān  hūn mēng ér wàn  fǒu  。zài   qiān  bǎi suì ,jiāo hài huì zhī chū , dāng hēi àn ,ér liǎng jiān rén     , yuē hùn dùn 。yòu  qiān  bǎi suì ,hài huì jiāng zhōng ,zhēn xià  yuán ,jìn zi zhī huì ,ér  zhú jiàn kāi míng 。shào kāng jié yuē :“dōng zhì zi zhī bàn ,tiān xīn  gǎi  。 yáng chū dòng chù ,wàn  wèi shēng shí 。”dào  ,tiān shǐ yǒu gēn 。zài  qiān  bǎi suì ,zhèng dāng  huì ,qīng qīng shàng téng ,yǒu  ,yǒu yuè ,yǒu xīng ,yǒu chén 。 、yuè 、xīng 、chén ,wèi zhī  xiàng 。 yuē ,tiān kāi  zi 。yòu jīng  qiān  bǎi suì ,zi huì jiāng zhōng ,jìn chǒu zhī huì ,ér zhú jiàn jiān shí 。 yuē :“ zāi qián yuán !zhì zāi kūn yuán !wàn   shēng ,nǎi shùn chéng tiān 。”zhì  , shǐ níng jié 。zài  qiān  bǎi suì ,zhèng dāng chǒu huì ,zhòng zhuó xià níng ,yǒu shuǐ ,yǒu huǒ ,yǒu shān ,yǒu shí ,yǒu  。shuǐ 、huǒ 、shān 、shí 、 wèi zhī  xíng 。 yuē ,   chǒu 。yòu jīng  qiān  bǎi suì ,chǒu huì zhōng ér yín huì zhī chū , shēng wàn  。 yuē :“tiān  xià jiàng ,  shàng shēng ;tiān  jiāo  ,qún  jiē shēng 。”zhì  ,tiān qīng  shuǎng ,yīn yáng jiāo  。zài  qiān  bǎi suì ,zhèng dāng yín huì ,shēng rén ,shēng shòu ,shēng qín ,zhèng wèi tiān  rén ,sān cái dìng wèi 。 yuē ,rén shēng  yín 。

 gǎn pán  kāi  ,sān huáng zhì shì ,  dìng lún ,shì jiè zhī jiān ,suì fēn wéi    zhōu :yuē dōng shèng shén zhōu ,yuē 西 niú  zhōu ,yuē nán shàn  zhōu ,yuē běi   zhōu 。zhè  shū dān biǎo dōng shèng shén zhōu 。hǎi wài yǒu  guó  ,míng yuē ào lái guó 。guó jìn  hǎi ,hǎi zhōng yǒu  zuò shān ,huàn wèi huā guǒ shān 。 shān nǎi shí zhōu zhī  mài ,sān dǎo zhī lái lóng , kāi qīng zhuó ér  ,鸿hóng méng pàn hòu ér chéng 。zhēn  hǎo shān !yǒu   wèi zhèng 。 yuē :

 shì zhèn wāng yáng ,wēi níng yáo hǎi 。shì zhèn wāng yáng ,cháo yǒng yín shān   xué ;wēi níng yáo hǎi , fān xuě làng shèn  yuān 。 huǒ fāng  gāo  shàng ,dōng hǎi zhī chù sǒng chóng diān 。dān  guài shí ,xuē   fēng 。dān  shàng ,cǎi fèng shuāng míng ;xuē  qián , lín   。fēng tóu shí tīng jǐn  míng ,shí  měi guān lóng chū  。lín zhōng yǒu 寿shòu 鹿 xiān  ,shù shàng yǒu líng qín xuán  。yáo cǎo  huā  xiè ,qīng sōng cuì bǎi cháng chūn 。xiān táo cháng jié guǒ ,xiū zhú měi liú yún 。 tiáo jiàn  téng luó  , miàn yuán  cǎo  xīn 。zhèng shì bǎi chuān huì chù qíng tiān zhù ,wàn jié     gēn 。 zuò shān ,zhèng dāng dǐng shàng ,yǒu  kuài xiān shí 。 shí yǒu sān zhàng liù chǐ  cùn gāo ,yǒu èr zhàng  chǐ wéi yuán 。sān zhàng liù chǐ  cùn gāo ,àn zhōu tiān sān bǎi liù shí   ;èr zhàng  chǐ wéi yuán ,àn zhèng  èr shí   。shàng yǒu jiǔ qiào  kǒng ,àn jiǔ gōng  guà 。 miàn gèng  shù  zhē yīn ,zuǒ yòu dào yǒu zhī lán xiāng chèn 。gài  kāi   lái ,měi shòu tiān zhēn  xiù , jīng yuè huá ,gǎn zhī  jiǔ ,suì yǒu líng tōng zhī  。nèi  xiān bāo ,  bèng liè ,chǎn  shí luǎn ,shì yuán qiú yàng  。yīn jiàn fēng ,huà zuò   shí hóu , guān  bèi , zhī jiē quán 。便biàn jiù xué  xué zǒu ,bài le  fāng 。 yùn liǎng dào jīn guāng ,shè chōng dòu  。jīng dòng gāo tiān shàng shèng   rén zhě  huáng  tiān zūn xuán qióng gāo shàng  ,jià zuò jīn quē yún gōng líng xiāo bǎo 殿diàn ,  xiān qīng ,jiàn yǒu jīn guāng yàn yàn , mìng qiān  yǎn 、shùn fēng ěr kāi nán tiān mén guān kàn 。èr jiāng guǒ fèng zhǐ chū mén wài ,kàn  zhēn ,tīng  míng 。  huí bào dào :“chén fèng zhǐ guān tīng jīn guāng zhī chù ,nǎi dōng shèng shén zhōu hǎi dōng ào lái xiǎo guó zhī jiè ,yǒu  zuò huā guǒ shān ,shān shàng yǒu  xiān shí ,shí chǎn  luǎn ,jiàn fēng huà  shí hóu ,zài  li bài  fāng ,yǎn yùn jīn guāng ,shè chōng dòu  。 jīn  ěr shuǐ shí ,jīn guāng jiāng qián   。”  chuí  ēn  yuē :“xià fāng zhī  ,nǎi tiān  jīng huá suǒ shēng ,  wèi  。”

  hóu zài shān zhōng ,què huì xíng zǒu tiào yuè ,shí cǎo  ,yǐn jiàn quán ,cǎi shān huā , shù guǒ ; láng chóng wèi bàn , bào wèi qún ,zhāng 鹿 wèi yǒu , yuán wèi qīn ; 宿 shí  zhī xià ,cháo yóu fēng dòng zhī zhōng 。zhēn shì “shān zhōng  jiǎ  ,hán jǐn  zhī nián 。” zhāo tiān  yán  , qún hóu  shǔ ,dōu zài sōng yīn zhī xià wán shuǎ 。 kàn     :

 tiào shù pān zhī ,cǎi huā  guǒ ;pāo dàn  ,-me ér ;pǎo shā  , bǎo  ;gǎn qīng tíng ,   ;cān lǎo tiān ,bài   ;chě  téng ,biān cǎo -;zhuō shī zi ,yǎo yòu qiā ; máo  , zhǐ jia ;āi  āi ,   ;tuī  tuī ,   ;chě  chě ,   ,qīng sōng lín xià rèn  wán ,绿 shuǐ jiàn biān suí  zhuó 。 qún hóu zi shuǎ le  huì ,què   shān jiàn zhōng  zǎo 。jiàn   jiàn shuǐ bēn liú ,zhēn  shì gǔn guā yǒng jiàn 。 yún :“qín yǒu qín yán ,shòu yǒu shòu  。”zhòng hóu dōu dào :“zhè  shuǐ  zhī shì    shuǐ 。 men jīn  gǎn xián  shì ,shùn jiàn biān wǎng shàng liū tóu xún kàn yuán liú ,shuǎ    !”hǎn  shēng ,dōu tuō nán qiè  ,   xiōng ,  pǎo lái ,shùn jiàn  shān ,zhí zhì yuán liú zhī chù ,nǎi shì     fēi quán 。dàn jiàn  :

  pài bái hóng  ,qiān xún xuě làng fēi ;hǎi fēng chuī  duàn ,jiāng yuè zhào hái  。

 lěng  fēn qīng zhàng , liú rùn cuì wēi ;chán -míng   ,zhēn  guà lián wéi 。

 zhòng hóu pāi shǒu chēng yáng dào :“hǎo shuǐ !hǎo shuǐ !yuán lái  chù yuǎn tōng shān jiǎo zhī xià ,zhí jiē  hǎi zhī  。”yòu dào :“   yǒu běn shì  ,zuān jìn  xún  yuán tóu chū lái , shāng shēn  zhě , děng  bài  wèi wáng 。”lián  le sān shēng , jiàn cóng  zhōng tiào chū  míng shí hóu ,yīng shēng gāo jiào dào :“ jìn  ! jìn  !”hǎo hóu ! shì  :

 jīn  fāng míng xiǎn ,shí lái  yùn tōng ;yǒu yuán    ,wáng qiǎn  xiān gōng 。

  kàn  míng  dūn shēn ,jiāng shēn  zòng ,jìng tiào    quán zhōng , zhēng jīng tái tóu guān kàn ,  biān què  shuǐ   ,míng míng lǎng lǎng   jià qiáo liáng 。 zhù le shēn ,dìng le shén ,  zài kàn ,yuán lái shì zuò tiě bǎn qiáo 。qiáo xià zhī shuǐ ,chōng guàn  shí qiào zhī jiān ,dào guà liú chū  ,zhē  le qiáo mén 。què yòu qiàn shēn shàng qiáo tóu ,zài zǒu zài kàn ,què shì yǒu rén jiā zhù chù  bān ,zhēn  hǎo suǒ zài 。dàn jiàn  :

 cuì xiǎn duī lán ,bái yún   ,guāng yáo piàn piàn yān xiá 。 chuāng jìng shì ,huá dèng bǎn shēng huā 。  lóng zhū  guà ,yíng huí mǎn    。guō zào bàng  cún huǒ  ,zūn -kào àn jiàn yáo zhā 。shí zuò shí chuáng zhēn  ài ,shí pén shí wǎn gèng kān kuā 。yòu jiàn   竿gān liǎng 竿gān xiū zhú ,sān diǎn  diǎn méi huā 。

  shù qīng sōng cháng dài  ,hún rán xiāng  rén jiā 。

 kàn  duō shí ,tiào guò qiáo zhōng jiān ,zuǒ yòu guān kàn ,zhī jiàn zhèng dāng zhōng yǒu  shí jié 。jié shàng yǒu  xíng kǎi shū   ,juān zhe “huā guǒ shān   ,shuǐ lián dòng dòng tiān 。”shí hóu    shèng , chóu shēn wǎng wài 便biàn zǒu , míng  dūn shēn ,tiào chū shuǐ wài , le liǎng    dào :“ zào huà ! zào huà !”zhòng hóu   wéi zhù ,wèn dào :“ miàn zěn me yàng ?shuǐ yǒu duō shēn ?”shí hóu dào :“méi shuǐ !méi shuǐ !yuán lái shì  zuò tiě bǎn qiáo 。qiáo  biān shì  zuò tiān zào  shè  jiā dàng 。”zhòng hóu dào :“zěn jiàn de shì  jiā dàng ?”shí hóu xiào dào :“zhè  shuǐ nǎi shì qiáo xià chōng guàn shí qiáo ,dào guà xià lái zhē  mén   。qiáo biān yǒu huā yǒu shù ,nǎi shì  zuò shí fáng 。fáng nèi yǒu shí  、shí zào 、shí wǎn 、shí pén 、shí chuáng 、shí dèng 。zhōng jiān  kuài shí jié shàng ,juān zhe ‘huā guǒ shān   ,shuǐ lián dòng dòng tiān 。’zhēn  shì  men ān shēn zhī chù 。 miàn qiě shì kuān kuò ,róng  qiān bǎi kǒu lǎo xiǎo 。 men dōu jìn  zhù  ,shěng de shòu lǎo tiān zhī  。zhè  biān :

 guā fēng yǒu chǔ duǒ ,xià  hǎo cún shēn 。shuāng xuě quán   ,léi shēng yǒng  wén 。

 yān xiá cháng zhào 耀yào ,xiáng ruì měi zhēng xūn 。sōng zhú nián nián xiù , huā   xīn 。”

 zhòng hóu tīng  ,  huān  ,dōu dào :“ hái xiān zǒu ,dài  men jìn  ,jìn  !”shí hóu què yòu míng  dūn shēn ,wǎng   tiào ,jiào dào :“dōu suí  jìn lái !jìn lái !”nèi xiē hóu yǒu dǎn   ,dōu tiào jìn  le ;dǎn xiǎo  ,   shēn tóu suō jǐng ,zhuā ěr náo sāi , shēng jiào hǎn ,chán  huì , dōu jìn  le 。tiào guò qiáo tóu ,   qiǎng pén duó wǎn ,zhàn zào zhēng chuáng ,bān guò lái , guò  ,zhèng shì hóu xìng wán liè ,zài    níng shí ,zhǐ bān   juàn shén  fāng zhǐ 。shí yuán duān zuò shàng miàn dào :“liè wèi ā ,‘rén ér  xìn , zhī   。’ men cái shuō yǒu běn shì jìn de lái ,chū   , shāng shēn  zhě ,jiù bài  wèi wáng 。  jīn jìn lái yòu chū  ,chū  yòu jìn lái ,xún le zhè   dòng tiān  liè wèi ān mián wěn shuì , xiǎng chéng jiā zhī  ,  bài  wèi wáng ?”zhòng hóu tīng shuō , gǒng   wéi 。    齿chǐ pái bān ,cháo shàng  bài ,dōu chēng “qiān suì dài wáng ”。  ,shí hóu gāo dēng wáng wèi ,jiāng “shí ” ér yǐn le ,suì chēng měi hóu wáng 。yǒu shī wèi zhèng 。shī yuē :

 sān yáng jiāo tài chǎn qún shēng ,xiān shí bāo hán  yuè jīng 。

 jiè luǎn huà hóu wán  dào ,jiǎ  míng xìng pèi dān chéng 。

 nèi guān  shí yīn  xiāng ,wài  míng zhī zuò yǒu xíng 。

  dài rén rén jiē shǔ  ,chēng wáng chēng shèng rèn zòng héng 。měi hóu wáng lǐng  qún yuán hóu 、 hóu 、 hóu děng ,fēn pài le jūn chén zuǒ 使shǐ ,cháo yóu huā guǒ shān , 宿 shuǐ lián dòng ,  tóng qíng ,  fēi niǎo zhī cóng , cóng zǒu shòu zhī lèi ,  wèi wáng , shèng huān  。shì  :

 chūn cǎi bǎi huā wèi yǐn shí ,xià xún zhū guǒ zuò shēng  。

 qiū shōu   yán shí jié ,dōng  huáng jīng  suì huá 。

 měi hóu wáng xiǎng  tiān zhēn ,  yǒu sān  bǎi zài 。  , qún hóu  yàn zhī jiān , rán yōu nǎo ,duò xià lèi lái 。zhòng hóu huāng máng luó bài dào :“dài wáng  wéi fán nǎo ?”hóu wáng dào :“ suī zài huān  zhī shí ,què yǒu  diǎn ér yuǎn  ,  fán nǎo 。”zhòng hóu yòu xiào dào :“dài wáng hǎo  zhī  ! děng   huān huì ,zài xiān shān   , dòng shén zhōu ,   lín xiá ,  fèng huáng guǎn ,yòu   rén jiān wáng wèi suǒ  shù , yóu  zài ,nǎi  liàng zhī  ,wèi  yuǎn  ér yōu  ?”hóu wáng dào :“jīn  suī  guī rén wáng   ,  qín shòu wēi  ,jiāng lái nián lǎo xuè shuāi ,àn zhōng yǒu yán wáng lǎo zi guǎn zhe , dàn shēn wáng ,  wǎng shēng shì jiè zhī zhōng ,  jiǔ zhù tiān rén zhī nèi ?”zhòng hóu wén  yán ,   yǎn miàn bēi  ,   cháng wèi  。

 zhī jiàn  bān  zhōng , tiào chū   tōng bèi yuán hóu , shēng gāo jiào dào :“dài wáng ruò shì zhè bān yuǎn  ,zhēn suǒ wèi dào xīn kāi   ! jīn  chóng zhī nèi ,wéi yǒu sān děng míng  ,  yán wáng lǎo zi suǒ guǎn 。”hóu wáng dào :“ zhī  sān děng rén ?”yuán hóu dào :“nǎi shì   xiān  shén shèng sān zhě ,duǒ guò lún huí , shēng  miè , tiān  shān chuān  寿shòu 。”hóu wáng dào :“ sān zhě    suǒ ?”yuán hóu dào :“ zhī zài yán  shì jiè zhī zhōng , dòng xiān shān zhī nèi 。”hóu wáng wén zhī ,mǎn xīn huān  ,dào :“ míng  jiù   děng xià shān ,yún yóu hǎi jiǎo ,yuǎn shè tiān  ,  访fǎng  sān zhě ,xué    lǎo cháng shēng ,cháng duǒ guò yán jūn zhī nán 。” !zhè  huà ,dùn jiào tiào chū lún huí wǎng ,zhì 使shǐ  tiān  shèng chéng 。zhòng hóu  zhǎng chēng yáng ,dōu dào :“shàn zāi !shàn zāi ! děng míng  yuè lǐng dēng shān ,广guǎng xún xiē guǒ pǐn , shè yán yàn sòng dài wáng  。”

   ,zhòng hóu guǒ  cǎi xiān táo ,zhāi  guǒ ,páo shān yào ,□【zuǒ “shǔ ”yòu “ dāo ”】huáng jīng ,zhī lán xiāng huì ,yáo cǎo  huā ,bān bān jiàn jiàn ,zhěng zhěng   ,bǎi kāi shí dèng shí zhuō ,pái liè xiān jiǔ xiān yáo 。dàn jiàn  :

 jīn wán zhū dàn ,hóng zhàn huáng féi 。jīn wán zhū dàn  yīng táo , zhēn gān měi ;hóng zhàn huáng féi shú méi  ,wèi guǒ xiāng suān 。xiān lóng yǎn ,ròu tián  báo ;huǒ  zhī , xiǎo náng hóng 。lín qín  shí lián zhī xiàn ,  xiāng bāo dài  qíng 。 tóu    xīn zǎo ,xiāo  chú fán gèng jiě chéng 。xiāng táo làn xìng ,měi gān gān shì   qióng jiāng ;cuì  yáng méi ,suān yīn yīn  zhī suān gāo lào 。hóng náng hēi  shú 西 guā , bàn huáng   shì zi 。shí liú liè  ,dān shā  xiàn huǒ jīng zhū ;  pōu kāi ,jiān yìng ròu tuán jīn  nǎo 。 táo yín xìng  chuán chá , zi  táo néng zuò jiǔ 。zhēn sōng fěi nài mǎn pán shèng , zhè gān chéng yíng àn bǎi 。shú wēi shān yào ,làn zhǔ huáng jīng ,dǎo suì  líng bìng   ,shí guō wēi huǒ màn chuī gēng 。rén jiān zòng yǒu zhēn xiū wèi ,zěn  shān hóu  gèng níng ?qún hóu zūn měi hóu wáng shàng zuò ,  齿chǐ jiān pái  xià biān ,   lún liú shàng qián ,fèng jiǔ ,fèng huā ,fèng guǒ ,tòng yǐn le   。  ,měi hóu wáng zǎo  ,jiào :“xiǎo  men ,  zhé xiē  sōng ,biān zuò   ,  zhú 竿gān zuò gāo ,shōu shí xiē guǒ pǐn zhī lèi , jiāng   。”guǒ   dēng  ,jìn  chēng kāi ,piāo piāo dàng dàng ,jìng xiàng  hǎi  zhōng ,chèn tiān fēng ,lái  nán shàn  zhōu  jiè 。zhè   ,zhèng shì  :

 tiān chǎn xiān hóu dào héng lóng , shān jià  chèn tiān fēng 。

 piāo yáng guò hǎi xún xiān dào , zhì qián xīn jiàn  gōng 。

 yǒu fèn yǒu yuán xiū  yuàn , yōu   huì yuán lóng 。

 liào yīng   zhī yīn zhě ,shuō  yuán liú wàn  tōng 。 shì  yùn zhì shí lái , dēng   zhī hòu ,lián  dōng nán fēng jǐn ,jiāng  sòng dào 西 běi àn qián ,nǎi shì nán shàn  zhōu  jiè 。chí gāo shì shuǐ ,ǒu  qiǎn shuǐ , le   ,tiào shàng àn lái ,zhī jiàn hǎi biān yǒu rén   、 yàn 、  、táo yán 。 zǒu jìn qián ,nòng    ,zhuāng  □【shàng zuǒ “齿chǐ ”yòu “ ”,xià “ ”】 ,xià  nèi xiē rén diū kuāng  wǎng , sàn bēn pǎo 。jiāng  pǎo  dòng   zhù   , le   shang , xué rén 穿chuān zài shēn shàng ,yáo yáo bǎi bǎi ,穿chuān zhōu guò  ,zài shì chén zhōng ,xué rén  ,xué rén huà 。cháo cān  宿 , xīn  访fǎng wèn  xiān shén shèng zhī dào ,  cháng shēng  lǎo zhī fāng 。jiàn shì rén dōu shì wèi míng wéi  zhī  ,gèng    wèi shēn mìng zhě 。zhèng shì  :

 zhēng míng duó   shí xiū ?zǎo  chí mián   yóu !

  zhe  luó  jùn  ,guān  zǎi xiàng wàng wáng hóu 。

 zhǐ chóu  shí dān láo  ,  yán jūn jiù  gōu ?

   yīn sūn   guì ,gèng    kěn huí tóu !

 hóu wáng cān 访fǎng xiān dào , yuán   。zài  nán shàn  zhōu ,chuàn cháng chéng ,yóu xiǎo xiàn , jué  jiǔ nián  。 xíng zhì 西 yáng  hǎi , xiǎng zhe hǎi wài  yǒu shén xiān 。    qián zuò  ,yòu piāo guò 西 hǎi ,zhí zhì 西 niú  zhōu  jiè 。dēng àn piān 访fǎng duō shí , jiàn  zuò gāo shān xiù  ,lín  yōu shēn 。    láng chóng ,   bào ,dēng shān dǐng shàng guān kàn 。guǒ shì hǎo shān :

 qiān fēng kāi  ,wàn rèn kāi píng 。 yìng lán guāng qīng suǒ cuì , shōu dài  lěng hán qīng 。 téng chán lǎo shù ,  jiè yōu chéng 。 huā ruì cǎo ,xiū zhú qiáo sōng 。xiū zhú qiáo sōng ,wàn zài cháng qīng    ; huā ruì cǎo , shí  xiè sài péng yíng 。yōu niǎo  shēng jìn ,yuán quán xiǎng liū qīng 。chóng chóng   zhī lán rào ,chǔ chù - tái xiǎn shēng 。  luán tóu lóng mài hǎo , yǒu gāo rén yǐn xìng míng 。

 zhèng guān kàn jiān , wén de lín shēn zhī chù ,yǒu rén yán  , máng   ,穿chuān  lín zhōng , ěr ér tīng ,yuán lái shì  chàng zhī shēng 。 yuē :

 “guān   làn ,  dīng dīng ,yún biān  kǒu  xíng ,mài xīn  jiǔ ,kuáng xiào  táo qíng 。cāng jìng qiū gāo ,duì yuè zhěn sōng gēn , jiào tiān míng 。rèn jiù lín ,dēng  guò lǐng ,chí  duàn  téng 。

 shōu lái chéng  dān ,xíng  shì shàng ,  sān shēng 。gèng  xiē  zhēng jìng ,shí jià píng píng , huì  móu qiǎo suàn ,méi róng  ,tián dàn yán shēng 。xiāng féng chù ,fēi xiān  dào ,jìng zuò jiǎng huáng tíng 。”měi hóu wáng tīng   yán ,mǎn xīn huān  dào :“shén xiān yuán lái cáng zài zhè  !” máng tiào   miàn ,  zài kàn ,nǎi shì   qiáo  ,zài  li   kǎn chái 。dàn kàn   bàn fēi cháng :

 tóu shàng dài ruò  ,nǎi shì xīn sǔn chū tuō zhī tuò 。shēn shàng 穿chuān   ,nǎi shì  mián niǎn jiù zhī shā 。yāo jiān  huán tāo ,nǎi shì lǎo cán kǒu  zhī  。 xià  cǎo  ,nǎi shì  shā cuō jiù zhī shuǎng 。shǒu zhí -gāng  ,dān wǎn huǒ  shéng 。bān sōng   shù ,zhēng shì  qiáo néng !

 hóu wáng jìn qián jiào dào :“lǎo shén xiān !   shǒu 。” qiáo hàn huāng máng diū le  ,zhuǎn shēn   dào :“ dàng rén ! dàng rén ! zhuō hàn  shí  quán ,zěn gǎn dāng ‘shén xiān ’èr  ?”hóu wáng dào :“  shì shén xiān ,  shuō chū shén xiān  huà lái ?”qiáo  dào :“ shuō shèn me shén xiān huà ?”hóu wáng dào :“ cái lái zhì lín biān ,zhǐ tīng   shuō :‘xiāng féng chù fēi xiān  dào ,jìng zuò jiǎng huáng tíng 。’huáng tíng nǎi dào  zhēn yán ,fēi shén xiān ér  ?”qiáo  xiào dào :“shí  mán  shuō ,zhè   míng zuò mǎn tíng fāng ,nǎi  shén xiān jiào   。 shén xiān   shè xià xiāng lín 。 jiàn  jiā shì láo  , cháng fán nǎo ,jiào   fán nǎo shí ,  zhè  ér niàn niàn 。  sàn xīn ,èr  jiě kùn 。 cái yǒu xiē   chù   ,  niàn niàn 。  bèi  tīng le 。”hóu wáng dào :“ jiā   shén xiān xiāng lín ,  cóng  xiū xíng ?xué    lǎo zhī fāng ?què  shì hǎo ?”qiáo  dào :“  shēng mìng  , yòu méng   yǎng  zhì  jiǔ suì ,cái zhī rén shì , xìng  sāng , qīn  shuāng 。zài  xiōng   mèi ,zhǐ   rén , nài  ,zǎo wǎn shì fèng 。 jīn  lǎo ,   gǎn pāo  。què yòu tián yuán huāng  , shí   ,zhǐ de zhuó liǎng shù chái xīn ,tiāo xiàng shì chén zhī jiān ,huò  wén qián ,  shēng  , chuī  zào ,ān pái xiē chá fàn ,gōng yǎng lǎo  ,suǒ   néng xiū xíng 。”

 hóu wáng dào :“  shuō  lái ,nǎi shì   xíng xiào  jūn  ,xiàng hòu  yǒu hǎo chù 。dàn wàng  zhǐ    shén xiān zhù chù ,què hǎo bài 访fǎng   。”qiáo  dào :“ yuǎn , yuǎn 。 shān jiào zuò líng tái fāng cùn shān 。shān zhōng yǒu zuò xié yuè sān xīng dòng 。 dòng zhōng yǒu   shén xiān ,chēng míng     shī 。  shī chū     ,    shù ,jiàn jīn hái yǒu sān  shí rén cóng  xiū xíng 。 shùn  tiáo xiǎo  ér ,xiàng nán xíng    yuǎn jìn , shì  jiā le 。”hóu wáng yòng shǒu chě zhù qiáo  dào :“lǎo xiōng , 便biàn tóng    。ruò hái  le hǎo chù ,jué  wàng  zhǐ yǐn zhī ēn 。”qiáo  dào :“ zhè hàn zi ,shén  tōng biàn 。 fāng cái zhè bān   shuō le , hái  xǐng ?jiǎ ruò     le ,què   le   shēng  ?lǎo   rén fèng yǎng ? yào zhuó chái ,   ,  。”

 hóu wáng tīng shuō ,zhǐ de xiāng  。chū shēn lín ,zhǎo shàng  jìng ,guò  shān  ,yuē yǒu    yuǎn ,guǒ rán wàng jiàn  zuò dòng  。tǐng shēn guān kàn ,zhēn hǎo  chù !dàn jiàn :

 yān xiá sàn cǎi , yuè yáo guāng 。qiān zhū lǎo bǎi ,wàn jié xiū huáng 。qiān zhū lǎo bǎi ,dài  bàn kōng qīng rǎn rǎn ;wàn jié xiū huáng ,hán yān    cāng cāng 。mén wài  huā  jǐn ,qiáo biān yáo cǎo pèn xiāng 。shí    qīng tái rùn ,xuán  gāo zhāng cuì xiǎn zhǎng 。shí wén xiān   ,měi jiàn fèng huáng xiáng 。xiān   shí ,shēng zhèn jiǔ gāo xiāo hàn yuǎn ;fèng huáng xiáng  ,líng máo   cǎi yún guāng 。xuán yuán bái 鹿 suí yǐn jiàn ,jīn shī  xiàng rèn xíng cáng 。 guān líng   ,zhēn  sài tiān táng !yòu jiàn  dòng mén jǐn  ,jìng qiāo qiāo yǎo  rén  。 huí tóu ,jiàn  tóu   shí pái ,yuē yǒu sān zhàng  gāo 、 chǐ  kuò ,shàng yǒu  xíng shí    ,nǎi shì “líng tái fāng cùn shān ,xié yuè sān xīng dòng ”。měi hóu wáng shí fēn huān  dào :“ jiān rén guǒ shì  shí 。guǒ yǒu  shān  dòng 。”kàn gōu duō shí , gǎn qiāo mén 。qiě  tiào shàng sōng zhī shāo tóu ,zhāi sōng  chī le wán shuǎ 。

 shǎo qǐng jiān ,zhǐ tīng  ya   shēng ,dòng mén kāi chù , miàn zǒu chū   xiān tóng ,zhēn  fēng 姿 yīng wěi ,xiàng mào qīng  , xún cháng    tóng 。dàn jiàn  :-

  shuāng  wǎn ,kuān páo liǎng xiù fēng 。mào  shēn  bié ,xīn  xiāng  kōng 。

  wài cháng nián  ,shān zhōng yǒng 寿shòu tóng 。 chén quán  rǎn ,jiǎ  rèn fān téng 。

  tóng  chū  mén lái ,gāo jiào dào :“shèn me rén zài  sāo rǎo ?”hóu wáng   tiào xià shù lái ,shàng qián gōng shēn dào :“xiān tóng , shì  访fǎng dào xué xiān zhī   ,gèng  gǎn zài  sāo rǎo 。”xiān tóng xiào dào :“ shì  访fǎng dào  me ?”hóu wáng dào :“shì 。”tóng  dào :“ jiā shī  ,zhèng cái xià  ,dēng tán jiǎng dào 。hái wèi shuō chū yuán yóu ,jiù jiào  chū lái kāi mén 。shuō :‘wài miàn yǒu  xiū xíng  lái le ,  jiē dài jiē dài 。’xiǎng  jiù shì  le ?”hóu wáng xiào dào :“shì  ,shì  。”tóng  dào :“ gēn  jìn lái 。”

 zhè hóu wáng zhěng  duān  ,suí tóng  jìng  dòng tiān shēn chù guān kàn : céng céng shēn  qióng lóu , jìn jìn zhū gōng bèi què ,shuō  jìn  jìng shì yōu  ,zhí zhì yáo tái zhī xià 。jiàn     shī duān zuò zài tái shàng ,liǎng biān yǒu sān shí  xiǎo xiān shì  tái xià 。guǒ rán shì :

  jué jīn xiān méi gòu 姿 ,西 fāng miào xiāng    ;

  shēng  miè sān sān xíng ,quán  quán shén wàn wàn  。

 kōng   rán suí biàn huà ,zhēn  běn xìng rèn wèi zhī ;

  tiān tóng 寿shòu zhuāng yán  , jié míng xīn   shī 。

 měi hóu wáng  jiàn ,dào shēn xià bài , tóu    shù ,kǒu zhōng zhī dào :“shī  !shī  !   zhì xīn cháo  !zhì xīn cháo  !” shī dào :“ shì  fāng rén shì ?qiě shuō  xiāng guàn xìng míng míng bái ,zài bài 。”hóu wáng dào :“  dōng shèng shén zhōu ào lái guó huā guǒ shān shuǐ lián dòng rén shì 。” shī  lìng :“gǎn chū  ! běn shì   zhà dǎo  zhī  ,  xiū shèn me dào guǒ !”hóu wáng huāng máng  tóu  zhù dào :“  shì lǎo shí zhī yán ,jué   zhà 。” shī dào :“  lǎo shí ,zěn me shuō dōng shèng shén zhōu ?  chù dào  zhè  , liǎng chóng  hǎi , zuò nán shàn  zhōu ,  jiù  dào  ?”hóu wáng kòu tóu dào :“  piāo yáng guò hǎi ,dēng jiè yóu fāng ,yǒu shí shù  nián tóu ,fāng cái 访fǎng dào  chù 。”

  shī dào :“ shì zhú jiàn xíng lái    。 xìng shèn me ?”hóu wáng yòu dào :“  xìng 。rén ruò   ,   nǎo ;ruò   ,   chēn ,zhǐ shì péi   ér jiù  le 。 shēng  xìng 。” shī dào :“ shì zhè  xìng 。   yuán lái xìng shèn me ?”hóu wáng dào :“     。” shī dào :“    ,xiǎng shì shù shàng shēng  ?”hóu wáng dào :“ suī  shì shù shēng ,què shì shí  cháng  。 zhǐ  de huā guǒ shān shàng yǒu  kuài xiān shí , nián shí  , 便biàn shēng  。” shī wén yán ,àn  dào :“zhè děng shuō ,què shì tiān  shēng chéng  。  lái zǒu zǒu  kàn 。”hóu wáng zòng shēn tiào  ,guǎi ya guǎi  zǒu le liǎng biàn 。 shī xiào dào :“ shēn  suī shì  lòu ,què xiàng  shí sōng guǒ   sūn 。   jiù shēn shàng   xìng shì ,  jiào  xìng ‘ ’。   le  shòu bàng ,nǎi shì  yuè 。 zhě ,lǎo  ;yuè zhě ,yīn  。lǎo yīn  néng huà  ,jiào  xìng ‘sūn ’dǎo hǎo 。sūn   le shòu bàng ,nǎi shì  zi  。zi zhě ,ér nán  ; zhě ,yīng   。zhèng  yīng ér zhī běn lùn 。jiào  xìng ‘sūn ’ 。”hóu wáng tīng shuō ,mǎn xīn huān  ,cháo shàng kòu tóu dào :“hǎo !hǎo !hǎo !jīn  fāng zhī xìng  。wàn wàng shī   bēi ! rán yǒu xìng ,zài    míng  ,què hǎo  huàn 。” shī dào :“ mén zhōng yǒu shí èr   ,fēn pài  míng dào  nǎi  shí bèi zhī xiǎo   。”hóu wáng dào :“ shí èr   ?” shī dào :“nǎi 广guǎng 、 、zhì 、huì 、zhēn 、 、xìng 、hǎi 、yǐng 、 、yuán 、jué shí èr  。pái dào  ,zhèng dāng ‘ ’ 。     míng jiào zuò ‘sūn  kōng ’hǎo me ?”hóu wáng xiào dào :“hǎo !hǎo !hǎo ! jīn jiù jiào zuò sūn  kōng  !”zhèng shì :鸿hóng méng chū  yuán  xìng ,  wán kōng   kōng 。

  jìng  zhī xiàng hòu xiū xiē shèn me dào guǒ ,qiě tīng xià huí fēn jiě 。

wán shàn 

shì ,cháo  mǎn ,   ,fēi cháo ài shì ér  zēng zhī  ,qiú cún  wǎng ,wáng   。

sǎo  guān zhù gōng zhòng hào ,jīng xuǎn   měi  tuī sòng 。

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽