yuán chén 

  yǒu rén yān ,shì   xíng ,tīng   shēng , shì  jūn , wèi zhī chén  ?

  yuē :fǒu !shā  shēn  shì  jūn , wèi zhī chén  ?yuē :fǒu 。 shì   xíng ,tīng   shēng ,  shì   ;shā  shēn zhě ,  zhī    。ér yóu    dāng zhī , chén dào   ér hòu  ? :yuán  tiān xià zhī  ,fēi  rén zhī suǒ néng  ,ér fēn  zhī  qún gōng 。

    zhī chū ér shì  ,wèi tiān xià ,fēi wéi jūn  ;wèi wàn mín ,fēi wéi  xìng  。  tiān xià wàn mín  jiàn ,fēi  dào , jūn  xíng shēng qiáng  ,wèi zhī gǎn cóng  ,kuàng   xíng  shēng  !fēi  dào ,  shēn   cháo ,wèi zhī gǎn   ,kuàng  shā  shēn  ! rán ,ér  jūn zhī  shēn  xìng  jiàn ,jūn yǒu  xíng  shēng zhī shì  , cóng ér shì zhī tīng zhī , huàn guān gōng qiè zhī xīn  ;jūn wèi   ér wèi  wáng , cóng ér  zhī wáng zhī ,    zhě zhī shì  。shì nǎi chén  chén zhī biàn  。

  shì zhī wèi chén zhě mèi    , wèi chén wèi jūn ér shè zhě  。jūn fēn   tiān xià ér hòu zhì zhī ,jūn shòu   rén mín ér hòu  zhī ,shì tiān xià rén mín wéi rén jūn tuó zhōng zhī   。jīn   fāng zhī láo rǎo ,mín shēng zhī qiáo cuì ,  wēi  jūn  ,   jiǎng zhì zhī  zhī zhī shù 。gǒu    shè  zhī cún wáng ,  fāng zhī láo rǎo ,mín shēng zhī qiáo cuì ,suī yǒu chéng chén ,  wéi xiān jiè zhī   。

    zhī wèi chén zhě ,   ,   ?gài tiān xià zhī zhì luàn , zài  xìng zhī xīng wáng ,ér zài wàn mín zhī yōu  。shì  jié 、zhòu zhī wáng ,nǎi suǒ  wéi zhì  :qín zhèng 、méng  zhī xìng ,nǎi suǒ  wéi luàn  ;jìn 、sòng 、 、liáng zhī xīng wáng ,   zhì luàn zhě  。wèi chén zhě qīng shì  mín zhī shuǐ huǒ , néng  jūn ér xìng ,cóng jūn ér wáng ,  chén dào   cháng  bèi  。

   zhì tiān xià yóu    rán ,qián zhě chàng xié ,hòu zhě chàng  。jūn  chén ,gòng   zhī rén  ;ruò shǒu  zhí  ,    ,  zhě wéi  xiào    zhě zhī qián ,cóng   zhě  wéi liáng ,ér   zhī zhí huāng  。

  jiē  !hòu shì jiāo jūn   ,  tiān xià wàn mín wèi shì 。 suǒ qiú  cǎo  zhě , guò  de bēn zǒu   zhī rén 。nǎi 使shǐ cǎo  zhī yīng  shàng zhě ,  chū  bēn zǒu   , shí miǎn  hán 饿è 、suì gǎn zài shàng zhī zhī  ,     zhī bèi   bèi , zhī  qiè zhī jiān ér  wéi dāng rán 。

  wàn  chū ,shén zōng zhī dài zhāng  zhèng ,  shāo yōu ,   zhī shī  wèi néng bǎi  ;dāng shí lùn zhě hài rán  zhèng zhī shòu  rén chén  。  zhèng zhī zuì ,zhèng zuò  néng  shī   dài ,tīng zhǐ 使shǐ   qiè ,ér  zhī fǎn shì ,  ?shì  ěr  jìn yín  liú  zhī suǒ wèi chén zhě  wéi   !yòu  zhī chén zhī  jūn ,míng  ér shí tóng  ?

  huò yuē :chén   zi bìng chēng  ?yuē :fēi  。    ,zi fēn  zhī shēn ér wèi shēn 。 xiào  suī  shēn ,ér néng  jìn   ,jiǔ zhī   tōng  ; xiào zhī  ,fēn shēn ér hòu , yuǎn  shū ,jiǔ zhī ér   xiāng   。jūn chén zhī míng ,cóng tiān xià ér yǒu zhī zhě  。  tiān xià zhī  ,  zài jūn wèi  rén 。chū ér shì  jūn  ,  tiān xià wèi shì , jūn zhī  qiè  ; tiān xià wèi shì , jūn zhī shī yǒu  。 rán ,wèi zhī chén , míng lèi biàn 。      biàn zhě  。

wán shàn 

fēi niǎo jǐn ,liáng gōng cáng ;jiǎo   ,zǒu gǒu pēng 。

sǎo  guān zhù gōng zhòng hào ,jīng xuǎn   měi  tuī sòng 。

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽