shí  zhāng yuán wén  yuán wén 

  jūn    wèi ér xíng , yuàn   wài 。

    guì ,xíng   guì ; pín jiàn ,xíng  pín jiàn ;   ,xíng    ; huàn nàn ,xíng  huàn nàn 。jūn    ér    yān 。

  zài shàng wèi , líng xià ;zài xià wèi , yuán shàng ;zhèng  ér  qiú  rén   yuàn 。shàng  yuàn tiān ,xià  yóu rén 。

   jūn      mìng ,xiǎo rén xíng xiǎn  jiǎo xìng 。

   yuē :“shè yǒu   jūn  。shī zhū zhèng  ,fǎn qiú zhū  shēn 。”

wán shàn 

 péng yǒu lùn xué , wěi  qiān xià ,kuān   zhī 。

gōng zhòng hào 

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽