jīng · sān shí  zhāng yuán wén  yuán wén 

  shàng    ,shì  yǒu  ;xià   shī  ,shì    。shàng   wéi ér   wéi ;xià   wéi ér yǒu  wéi 。shàng rén wèi zhī ér   wéi ;shàng  wèi zhī ér yǒu  wéi 。shàng  wèi zhī ér  zhī yīng , rǎng  ér rēng zhī 。 shī dào ér hòu  ,shī  ér hòu rén ,shī rén ér hòu  ,shī  ér hòu  。  zhě ,zhōng xìn zhī báo ,ér luàn zhī shǒu 。qián shí zhě ,dào zhī huá ,ér  zhī shǐ 。shì   zhàng  chù  hòu ,   báo ;chù  shí ,   huá 。     。
wán shàn 

 yuè  lián yōu mèng ,chūn fēng shí  róu qíng 。

sǎo  guān zhù gōng zhòng hào ,jīng xuǎn   měi  tuī sòng 。

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽