guì ,xíng   guì ; pín jiàn ,xíng  pín jiàn ;   ,xíng    ; huàn nàn ,xíng  huàn nàn 。jūn    ér    yān 。

zhāi  《zhōng yōng · shí  zhāng 

jiě shì :chǔ   guì   wèi ,jiù zuò  guì rén yīng zuò  shì ;chǔ  pín jiàn  zhuàng kuàng ,jiù zuò pín jiàn rén yīng zuò  shì ;chǔ  biān yuǎn   ,jiù zuò zài biān yuǎn   yīng zuò  shì ;chǔ  huàn nàn zhī zhōng ,jiù zuò zài huàn nàn zhī zhōng yīng zuò  shì 。jūn   lùn chǔ  shén me qíng kuàng xià  shì ān rán    。
cāi nín  huān 

shòu shū  zài  duō ,dàn guì jīng shú 

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽