背诵 赏析 注释 译文

luò yáng  ér  yán  ,zuò jiàn luò huā cháng tàn  。

chū  táng dài liú    《dài bēi bái tóu wēng 

luò yáng chéng dōng táo  huā ,fēi lái fēi  luò shuí jiā ?
luò yáng  ér  yán  ,zuò jiàn luò huā cháng tàn  。
jīn nián huā luò yán  gǎi ,míng nián huā kāi  shuí zài ?
 jiàn sōng bǎi cuī wèi xīn ,gèng wén sāng tián biàn chéng hǎi 。
 rén   luò chéng dōng ,jīn rén hái duì luò huā fēng 。
nián nián suì suì huā xiāng  ,suì suì nián nián rén  tóng 。
 yán quán shèng hóng yán zi ,yīng lián bàn  bái tóu wēng 。
 wēng bái tóu zhēn  lián ,  hóng yán měi shào nián 。
gōng  wáng sūn fāng shù xià ,qīng  miào  luò huā qián 。
guāng  chí tái wén jǐn xiù ,jiāng jūn lóu  huà shén xiān 。
 zhāo  bìng  xiāng shí ,sān chūn xíng  zài shuí biān ?
wǎn zhuǎn é méi néng  shí ?    luàn   。
dàn kàn  lái    ,wéi yǒu huáng hūn niǎo què bēi 。

 wén  zhù shì 

 wén 
luò yáng chéng dōng  táo huā  huā suí fēng piāo zhuǎn ,fēi lái fēi  , zhī luò  le shuí jiā ?
luò yáng chéng  tíng tíng      ,yīn wèi kàn jiàn  piāo líng  táo huā  jīn  chū gǎn tàn 。
jīn nián  zài zhè  kàn zhe táo huā  huā yīn diāo líng ér yán  shuāi jiǎn ,míng nián huā kāi shí jié  zhī yòu yǒu shuí hái néng kàn jiàn  fán huā  jǐn  shèng kuàng ?
 jīng kàn jiàn le jùn xiù tǐng   sōng bǎi bèi cuī cán kǎn  zuò wéi chái xīn ,yòu tīng shuō  sāng tián biàn chéng le wāng yáng  hǎi 。
 rén xiàn zài  jīng  zài bēi tàn luò yáng chéng dōng diāo líng  táo  huā le ,ér jīn rén què  jiù duì zhe suí fēng piāo líng  luò huā ér shāng 怀huái 。
nián nián suì suì fán huā  jiù ,suì suì nián nián kàn huā zhī rén què  xiāng tóng 。
zhuǎn gào nèi xiē zhèng zhí qīng chūn nián huá  hóng yán shào nián ,yīng gāi lián mǐn zhè wèi  shì bàn  zhī rén  bái tóu lǎo wēng 。
 jīn  bái  cāng cāng ,zhēn shì  lián ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shì  shǒu   yuè  shī 。《bái tóu yín 》shì hàn yuè  xiāng   chǔ diào  jiù  ,  xiě     xiàng     qíng rén biǎo shì jué jué 。liú   zhè shǒu shī  cóng   xiě dào lǎo wēng ,yǒng tàn qīng chūn  shì 、 guì  cháng 。gòu   chuàng ,shū qíng wǎn zhuǎn , yán yōu měi ,yīn yùn  xié , shù xìng jiào gāo ,zài chū táng  shòu tuī chóng , lái chuán wéi míng piān 。

  shī  qián bàn xiě luò yáng   gǎn shāng luò huā ,shū  rén shēng duǎn  、hóng yán  lǎo  gǎn kǎi ;hòu bàn xiě bái tóu lǎo wēng zāo  lún luò ,shū  shì shì biàn qiān 、 guì  cháng  gǎn kǎi , “dàn kàn  lái    ,wéi yǒu huáng hūn niǎo què bēi ”zǒng jié quán piān  zhǐ 。zài qián hòu  guò  , “ yán quán shèng hóng yán zi ,yīng lián bàn  bái tóu wēng ”èr  ,diǎn chū hóng yán    wèi lái  miǎn shì bái tóu lǎo wēng  jīn  ,bái tóu lǎo wēng  wǎng  shí  shì hóng yán    jīn  。shī rén  hóng yán    bái tóu lǎo wēng    mìng yùn jiā  diǎn xíng huà 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

liú   

liú    (yuē 651nián -yuē 680nián ),táng cháo shī rén 。  míng tíng zhī , yán zhī ( zuò tíng zhī ),hàn  , zhōu (jīn  nán shěng  zhōu shì )rén 。 gāo zōng shàng yuán èr nián jìn shì ,shàn dàn   。 shī   xíng jiàn zhǎng ,duō xiě guī qíng ,  róu wǎn huá  ,qiě duō gǎn shāng qíng diào 。《jiù táng shū 》běn chuán wèi “shàn wèi cóng jūn guī qíng zhī shī , diào āi  ,wéi shí suǒ zhòng 。zhì xíng  xiū ,wèi jiān rén suǒ shā ”。《 táng xīn  》juǎn 8wèi “hòu sūn  zhuàn 《zhèng shēng  》,   wèi  zhōng zhī zuì ”。《quán táng shī 》cún shī 1juǎn , 《quán táng shī wài biān 》、《quán táng shī  shí 》 shī 7shǒu 。► 37piān shī wén  ► 28tiáo míng  

cāi nín  huān 

zhú biān  wài zài xiāng féng ,yòu hái shì 、 yún fēi  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽