huā guǒ shān   ,shuǐ lián dòng dòng tiān 。

zhāi  《西 yóu  ·  huí 

jiě shì :huā guǒ shān shì néng     fāng ,shuǐ lián dòng  dòng shì   tōng  shàng tiān 。
cāi nín  huān 

xìng tiān xià zhī  ,chú tiān xià zhī hài 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽