背诵 赏析 注释 译文

běi hǎi suī shē , yáo  jiē ;dōng   shì ,sāng  fēi wǎn 。

chū  táng dài wáng   《téng wáng   

  zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  。xīng fēn  zhěn , jiē héng  。jīn sān jiāng ér dài   ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī  ;rén jié  líng ,  xià chén fān zhī  。xióng zhōu  liè ,jùn cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn  xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jǐn dōng nán zhī měi 。 du yán gōng zhī  wàng ,  yáo lín ; wén xīn zhōu zhī  fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jià ,shèng yǒu  yún ;qiān  féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo  fèng ,mèng xué shì zhī  zōng ; diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jūn zhī   。jiā jūn zuò zǎi , chū míng  ;tóng   zhī ,gōng féng shèng jiàn 。( zhāng  jùn   zuò :nán chāng  jùn ;qīng shuāng   zuò :qīng shuāng )

 shí wéi jiǔ yuè , shǔ sān qiū 。lǎo shuǐ jǐn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér  shān  。yǎn cān fēi  shàng  ,访fǎng fēng jǐng  chóng ā 。lín  zi zhī cháng zhōu , tiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū chóng xiāo ;fēi  liú dān ,xià lín   。 tīng  zhǔ ,qióng dǎo 屿 zhī yíng huí ;guì 殿diàn lán gōng , gāng luán zhī  shì 。(céng luán   zuò :céng tái ; gāng   zuò :liè gāng ;fēi  liú dān   zuò :fēi  xiáng dān )

  xiù  , diāo méng ,shān yuán kuàng  yíng shì ,chuān    hài zhǔ 。 yán   ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; jiàn  jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo   ,cǎi chè  míng 。luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   。 zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng  zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī  。(zhóu  tōng :zhú ; jīn   zuò : jīn ;yún xiāo   ,cǎi chè  míng   zuò :hóng xiāo   ,cǎi chè yún  )

 yáo jīn  chàng , xìng chuán fēi 。shuǎng lài  ér qīng fēng shēng ,xiān  níng ér bái yún è 。suī yuán 绿 zhú , líng péng  zhī zūn ; shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī  。 měi  ,èr nán bìng 。qióng  miǎn  zhōng tiān ,  yóu  xiá  。tiān gāo  jiǒng ,jué  zhòu zhī  qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng  zhī yǒu shù 。wàng cháng ān   xià ,  huì  yún jiān 。 shì  ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī  zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì  xiāng zhī  。怀huái  hūn ér  jiàn ,fèng xuān shì   nián ?(yáo jīn  chàng   zuò :yáo yín  chàng )

 jiē  !shí yùn   ,mìng  duō chuǎn 。féng táng  lǎo , 广guǎng nán fēng 。 jiǎ   cháng shā ,fēi  shèng zhǔ ;cuàn liáng 鸿hóng  hǎi  ,  míng shí ?suǒ lài jūn  jiàn  , rén zhī mìng 。lǎo dāng  zhuàng ,níng  bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě  jiān , zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jué shuǎng ,chù  zhé  yóu huān 。běi hǎi suī shē , yáo  jiē ;dōng   shì ,sāng  fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kòng  bào guó zhī qíng ;ruǎn  chāng kuáng , xiào qióng  zhī  !(jiàn    zuò :ān pín ; yóu huān   zuò :ér xiāng huān )

  ,sān chǐ wēi mìng , jiè shū shēng 。  qǐng yīng ,děng zhōng jūn zhī ruò guàn ;yǒu 怀huái tóu  , zōng què zhī cháng fēng 。shě zān   bǎi líng ,fèng chén hūn  wàn  。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。   tíng ,dāo péi  duì ;jīn  pěng mèi , tuō lóng mén 。yáng   féng , líng yún ér   ;zhōng    ,zòu liú shuǐ   cán ?

   !shèng   cháng ,shèng yán nán zài ;lán tíng   ,  qiū  。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn  wěi jiàn ;dēng gāo zuò  ,shì suǒ wàng  qún gōng 。gǎn jié  怀huái ,gōng shū duǎn yǐn ; yán jūn  , yùn  chéng 。qǐng  pān jiāng , qīng  hǎi yún ěr :
 téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,pèi  míng luán    。
 huà dòng cháo fēi nán  yún ,zhū lián  juǎn 西 shān  。
 xián yún tán yǐng  yōu yōu , huàn xīng    qiū 。
  zhōng  zi jīn  zài ?kǎn wài cháng jiāng kōng  liú 。

 wén  zhù shì 

 wén 
 zhè  shì hàn dài   zhāng jùn chéng , jīn shì hóng zhōu   du  ,tiān shàng  fāng wèi shǔ   、zhěn liǎng xīng 宿xiù  fēn  , shàng  wèi zhì lián jié zhe héng shān   shān 。 sān jiāng wèi  jīn ,   wèi  dài ,kòng zhì zhe chǔ  ,lián jiē zhe mǐn yuè 。zhè   chǎn  huá měi ,yǒu  tiān jiàng zhī bǎo , guāng cǎi shàng chōng niú dòu zhī 宿 。zhè     yǒu líng xiù zhī  ,chén fān zhuān wèi   shè xià   。hóng zhōu jìng nèi  jiàn zhù  yún  pái liè ,yǒu cái néng  rén shì  liú xīng  bān bēn chí  zǒu 。chéng chí zuò luò zài zhōng yuán  nán   jiāo jiè zhī chù ,bīn   zhǔ rén bāo kuò le dōng nán   zuì yōu xiù  rén  。 du yán gōng ,xiǎng yǒu chóng gāo  míng wàng ,yuǎn dào lái dào hóng zhōu zuò zhèn , wén zhōu  ,shì měi   kǎi  , rèn  zhōng zài  zàn liú 。měi féng shí   xún  jià  ,lái le hěn duō  liáng yǒu ,yíng jiē yuǎn  ,gāo guì  péng yǒu zuò mǎn le  wèi 。wén  zōng zhǔ mèng xué shì suǒ zuò wén zhāng jiù xiàng téng   jiāo lóng 、fēi  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén yán xiàn xiàng 

tōng jiǎ  
yǎn cān fēi  shàng  (“yǎn ”tōng “yán ”,zhěng   yàng zi )
yún xiāo    (“xiāo ”tōng “xiāo ”,xiāo sàn )
suǒ lài jūn  jiàn  (“ ”tōng “ ”, zhào )
jiē mèng shì zhī fāng lín  (“jiē ”tōng “jié ”,jié jiāo )

 jīn   
qiān  féng yíng  (féng yíng : :yíng jiē ;jīn :shuō huà zuò shì   yíng  bié rén  xīn  )
yǎn cān fēi  shàng   (yǎn : :zhěng   yàng zi ;jīn :zhuāng zhòng )
yǎn cān fēi  shàng   (shàng  : :gāo gāo  dào  ;jīn :zǒu shàng  chéng )
mèng xué shì zhī  zōng  (xué shì : :zhǎng guǎn wén xué zhuàn shù  guān ;jīn :xué wèi míng )
qióng qiě  jiān , zhuì qīng yún zhī zhì (qióng : :kùn è ,chǔ jìng jiān nán ;jīn :méi yǒu qián ,qióng kùn )
ruǎn  chāng kuáng  (

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

 gāo zōng shí  ,hóng zhōu  du yán mǒu chóng xiū   ,bìng  gōng yuán 675nián (shàng yuán èr nián ) chóng jiǔ  ,zài téng wáng  shàng huān yàn qún liáo  bīn  。zuò zhě qián wǎng jiāo zhǐ kàn wàng  qīn shí  guò zhè  , cān jiā le shèng huì ,   shī bìng xiě le zhè piān  。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、  shù fāng zhǔ biān .wén yán wén jīng  xīn biān  gāo zhōng :shǒu  shī fàn  xué chū bǎn shè ,2008.06: 129-140 

zhēng  

 zhōng guó chuán chéng xià  《téng wáng   》  bǎn běn duō shì  “nán chāng  jùn ,hóng dōu xīn  ,xīng fēn  zhěn , jiē héng  ......”zuò wéi kāi piān ,rán ér ,zài  běn huáng gōng  xiàn le gōng yuán 707nián ( běn qìng yún  nián , téng wáng   chuàng zuò hòu  26nián )shōu cáng  《téng wáng   》 chāo běn ,zài gāi chāo běn zhōng ,kāi piān què shì “ zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  ,xīng fēn  zhěn , jiē héng  ……”,zhè  jiù shì jīn tiān  men suǒ 使shǐ yòng  bǎn běn ,zhuān jiā men gěi chū  jiě shì shì ,“ zhāng  jùn ”shì yuán bǎn ,ér “nán chāng  jùn ”zhǐ shì wèi le  táng dài zōng    huì ,ér zuò  xiū gǎi 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

xiě zuò bèi jǐng èr 

 gōng yuán 675nián (táng gāo zōng shàng yuán èr nián )wèi qìng zhù téng wáng  xīn xiū chéng ,yán gōng  jiǔ yuè jiǔ   huì bīn  ,ràng  婿   zhāng zuò   zhāng  míng , liào zài jiǎ  qiān ràng shí ,wáng  què   jiù zuò 。yán gōng chū  “gēng  ”wéi míng ,fèn rán   ,zhuān huì rén   xià  。chū wén “ zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  ”,yán gōng jué de “ shì lǎo shēng cháng tán ”;jiē xià lái “tái huáng zhěn  xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jǐn dōng nán zhī měi ”,gōng wén zhī ,chén yín  yán ; zhì “luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   ”  ,nǎi  jīng “ zhēn tiān cái ,dāng chuí  xiǔ  !”,chū     ér guān ,suì  qǐng yàn suǒ , huān ér  。

 guān  《téng wáng   》 chuàng zuò shí jiān yǒu liǎng zhǒng shuō  。  wèi táng   dài shí rén wáng dìng bǎo  《táng zhí yán 》shuō :“wáng  zhe 《téng wáng   》,shí nián shí  。” shí ,wáng    qīn  néng rèn liù  xiàn (jīn shǔ jiāng  )lìng ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

 xiě jǐng 、shū qíng  rán róng  。 wén zhòng diǎn miáo huì téng wáng  xióng wěi zhuàng   jǐng xiàng 。zhuàng xiě yàn huì gāo  ér hóng    shì ,shū     gǎn kǎi qíng 怀huái 。wén zhāng zài jiāo dài le “ jùn ”、“xīn  ”  shǐ 沿yán  hòu 。便biàn yóu     wèi zhì  zhōu wéi huán jìng xiě  。“jīn sān jiāng ér dài   ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè ”、“lǎo shuǐ jǐn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér  shān  “、“luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   ”。téng wáng  jiù zuò luò zài zhè piàn tūn  wàn xiàng  jiāng nán   shàng 。jiē zhe ,zuò zhě   yóu yuǎn  jìn ,yóu wài jǐng zhuǎn ér miáo huì nèi jǐng 。“céng tái sǒng cuì ,shàng chū chóng xiāo ;fēi  liú zhōu ,xià lín   ”、“guì 殿diàn lán gōng ”、“xiù wèn ”、“chú dēng ”。“yáo cén  chàng , xìng  fēi ”,wáng  àn   zhù xīn tóu   dòng   “ chū míng  ” “tóng  ”,“xìng chéng ēn  wěi jiàn ”, wèi   yǒu  huì cān jiā yàn huì shēn gǎn róng xìng 。dàn miàn duì gāo guān xiǎn 耀yào , miǎn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

xiě zuò   

 zhěng  gǎn zhī 

 běn wén yuán  wèi 《qiū  dēng hóng  téng wáng  jiàn bié  》,quán wén yùn  móu piān ,dōu jǐn kòu zhè    。quán wén gòng fēn  duàn , 1duàn (1)  hóng dōu xióng wěi   shì 、yóu wán  shí jiān 、zhēn    chǎn 、jié chū  rén cái   zūn guì  bīn  ,jǐn kòu  zhōng “hóng  ”èr  lái xiě ; 2duàn (2—3)zhǎn shì  shì   liú guāng  cǎi  téng wáng  qiū jǐng  ,jìn guān yuǎn tiào ,dōu shì nóng  zhòng cǎi ,xiě chū le téng wáng  zhuàng měi ér yòu xiù   jǐng  ,jǐn kòu   “qiū  ”、“dēng téng wáng  ”liù  lái xiě ; 3duàn (4—5)yóu duì yàn huì  miáo xiě zhuǎn ér yǐn chū rén shēng  gǎn kǎi ,jǐn kòu   zhōng “jiàn ” lái xiě ;zuì hòu  duàn (6—7)  zāo  ,biǎo shì dāng  lín bié zhī  ,  zhī yīn , dāng  shī zuò wén ,  liú niàn ,zhè shì jǐn kòu  zhōng “bié ”、“ ”èr  lái xiě 。yóu  kàn lái ,quán wén céng  jǐng rán ,mài luò qīng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jié gòu fēn  

 quán wén gòng   duàn luò :  duàn  shì ,shì  yǐn  ; èr duàn  běn shàng shì xiě jǐng ; sān duàn  běn shàng shì shū qíng ;  duàn  shì ,zhào yìng kāi tóu 。wén zhāng  zhōng xīn shì jiàn shì téng wáng  yàn huì ,zuò zhě yòng lüè xiě  fāng  ,fēn sǎn zài   duàn luò zhī zhōng ,dàn wén zhāng  zhòng xīn  shì jiàn yàn ,ér shì  xiě jǐng wèi  diàn  shū qíng 。quán wén yóu   rén wén   shù dào liáng chén měi jǐng  miáo huì ,zài yóu měi jǐng zhuǎn dào shū qíng ,jǐn  lián  ,zhuǎn huàn  rán 。zhǎn kāi lái kàn ,zuò zhě cóng  xiě hóng zhōu  xíng shèng  shǒu , jìn  chén  rǎn zhī néng shì , yàn huì shèng kuàng ,téng wáng  nèi wài shàng xià  jǐng  miáo xiě  lín  jìn zhì 。rán ér wáng  bìng fēi wéi yóu shān wán shuǐ ér lái , zhǐ shì  guò   ,bèi zhè   shān guāng shuǐ  suǒ  yǐn ,yīn ér hěn róng  chù jǐng shēng qíng ,cóng yàn yóu shèng huì   sàn lián xiǎng dào rén shēng  qióng tōng   ,jīn  zhù “xìng jìn bēi lái ”, huì yǒu  fān gǎn gài yào shū   。 jiù shì shuō ,zài liáng chén měi jǐng 、xián zhǔ  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

xiě zuò  qiǎo 

 běn wén zài gòu  shàng  yǒu  dào zhī chù ,wén  zhěn  ,céng céng kòu  。 duàn xián jiē  xué ,  qīng  ,yóu   rén ,yóu rén  jǐng ,yóu jǐng  qíng ,   jìn 。quán wén chōng fèn  huī le pián wén   diǎn ,róng duì ǒu 、shēng yùn 、yòng diǎn    ,biǎo xiàn le  jiào fēng   nèi róng ,liú lòu chū zuò zhě  zhēn qíng shí gǎn , yǒu hěn qiáng   shù gǎn rǎn  。

   jié diǎn  —— èr jié jìn jìng —— sān jié yuǎn jìn jié  ——  jié yuǎn jìng gǎn  ——  jié shū 怀huái  zhì —— liù jié   jiè shào jiān huí shōu   ——  jié shōu piān zhì xiè 。

 zhè shì   yóu qiǎn  shēn  wèn  。xiān tōng guò diǎn  ,ràng  zhě míng liǎo dāng shí suǒ chǔ  jìng kuàng 。jiē xià  miáo xiě jìn jìng , rén  yǎn  wèi zhī diǎn ,yóu jìn zhì yuǎn , èr 、sān 、 jié  jiù shùn  chéng zhāng  xiàn xíng chū lái le ,zhè shì   céng  gǎn  wèn  。zhè yàng  chǔ  ,tiáo  qīng chǔ ,ér 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
王勃

wáng  

wáng  (649huò 650~676huò 675nián ),táng dài shī rén 。hàn  ,  ān 。jiàng zhōu lóng mén (jīn shān 西  jīn )rén 。wáng   yáng jiǒng 、 zhào lín 、luò bīn wáng  míng ,shì chēng “chū táng  jié ”, zhōng wáng  shì “chū táng  jié ”zhī shǒu 。táng gāo zōng shàng yuán sān nián (676nián ) yuè , jiāo zhǐ tàn wàng  qīn fǎn huí shí , xìng  hǎi  shuǐ ,jīng  ér  。wáng  zài shī   cái shàng shàn cháng     jué ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》děng ;zhǔ yào wén xué chéng jiù shì pián wén , lùn shì shù liàng hái shì zhì liàng ,kān chēng  shí zhī zuì ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《téng wáng   》děng 。► 93piān shī wén  ► 208tiáo míng  

cāi nín  huān 

xiāng  xiāng yìng xiāng jiāng kuò , zhú cóng shēn  xiàng 西 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽