zhī mìng ,  wéi jūn   ; zhī  ,    ; zhī yán ,  zhī rén  。

zhāi  《lún  ·yáo yuē piān 

jiě shì : dǒng tiān mìng ,   chéng wéi jūn  ; dǒng   , néng    shè huì ; dǒng de fēn biàn yán  shì fēi , néng liǎo jiě bié rén 。
cāi nín  huān 

dōng fēng suí chūn guī ,  zhī shàng huā 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽