背诵 赏析 注释 译文

jūn ān yóu  西  qín ,yuàn wèi yǐng  suí jūn shēn 。

chū  wèi jìn  xuán  《chē yáo yáo piān 

chē yáo yáo   yáng yáng ,zhuī  jūn    wàng 。
jūn ān yóu  西  qín ,yuàn wèi yǐng  suí jūn shēn 。
jūn zài yīn  yǐng  jiàn ,jūn  guāng  qiè suǒ yuàn 。

 wén  zhù shì 

译文
chē  yáo yáo xíng yuǎn  dào  fāng ,zhuī niàn   xíng zōng a  néng    wàng 。
 yóu  dào   ne ?shì fǒu 西  qín  , yuàn xiàng yǐng zi gēn suí zài  shēn páng 。
 zài àn chù shí yǐng zi   suí shēn , wàng  yǒng yuǎn  bàng zhe guāng liàng 。

注释
yáo yáo :yán yuǎn  。
yáng yáng :tóng “yáng yáng ”,tōng jiǎ  ,   yàng zi 。
ān :zěn me ,dài  。
yīn :àn chù 。
guāng :míng chù 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 cài jǐng xiān .chuán shì shī  jiàn shǎng :nèi měng  rén mín chū bǎn shè ,2008:55
2、  hán . dài  shī jiàn shǎng  shàng :zhōng guó shū diàn ,2011:349
3、  yuán luò . dài wén rén ài qíng shī   sān bǎi shǒu :yuè  shū shè ,2012:130

jiàn shǎng 

  “àn rán xiāo hún zhě ,wéi bié ér   ”!rén suī  jīng   ,qíng què cháng nán duàn jué 。yīn  jiù yǒu le “yáng liǔ àn 、xiǎo fēng cán yuè ”  shāng ,yǒu le “cái xià méi tóu 、què shàng xīn tóu ”  nài 。 shī  jiè  wèi   zhēn qiè  nèi xīn  bái ,shū xiě le zhè zhǒng nán  yán chuán   qíng bié  。

  “chē yáo yáo   yáng yáng ”——shī zhī kāi piān ,shì  zhǔ rén gōng zhuī   jūn    mèng huàn bān   jǐng 。 guò ,zài   zhuī  zhī  ,zhè  jǐng   néng wéi yǎn qián suǒ jiàn  shí jǐng suǒ yǐn  。  shì   chūn   zǎo chén ,yáng guāng míng mèi 、cǎo  qīng qīng 。huà miàn jìn chù , shì  wèi  lán ér     ,zhèng chī chī  zhù shì zhe 穿chuān guò xīn 绿 shù yǐng  chē  ,dōng lái 西 wǎng 。tǎng ruò néng cóng jìn chù guān chá , 便biàn   xiàn :  shí bìng  “kàn zhe ”chē  ,ér shì chén  le  máng  huàn jìng zhī zhōng ——yǎn qián  chē  ,gōu  le  shí fēn zhēn guì   niàn 。 仿fǎng  jué de ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

   qīng rén chén hàng shī  xīng jiān 》zhōng kǎo zhèng ,shī rén  xuán shàn yán ér  zhī qíng ”,zhè shǒu shī shì shī rén yǒu gǎn     qíng shēn ,  wèi  rén  kǒu  suǒ zuò   shǒu guī qíng shī 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 yáng niǎn zōng  yáng shí chéng .ài qíng shī zhù  :shān 西 jiào  chū bǎn shè ,2004:132
2、 wèi gēng yuán .xiān qín liǎng hàn wèi jìn nán běi cháo shī  jiàn shǎng  diǎn :shāng  yìn shū guǎn guó  yǒu xiàn gōng  ,2012:836
傅玄

 xuán 

 xuán (217~278nián ), xiū  ,běi  jùn  yáng (jīn shǎn 西 tóng chuān 耀yào zhōu  dōng nán )rén ,西 jìn chū nián  wén xué jiā 、 xiǎng jiā 。 chū shēn  guān huàn jiā tíng ,   xiè ,dōng hàn hàn yáng tài shǒu 。 qīn  gàn ,wèi  fēng tài shǒu 。► 120piān shī wén  ► 19tiáo míng  

cāi nín  huān 

jiàn shàn   ,  yáng míng  xiǔ ;wén è néng gǎi ,shù  miǎn   guò 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽