背诵 赏析 注释 译文

èr shí  nián   mèng , shēn suī zài kān jīng 。

chū  sòng dài chén    《lín jiāng xiān · dēng xiǎo   luò zhōng jiù yóu 

   qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。zhǎng gōu liú yuè   shēng 。xìng huā shū yǐng  ,chuī  dào tiān míng 。
èr shí  nián   mèng , shēn suī zài kān jīng 。xián dēng xiǎo  kàn xīn qíng 。 jīn duō shǎo shì , chàng  sān gēng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
huí  dāng nián zài  qiáo chàng yǐn ,zài zuò  dōu shì yīng xióng háo jié 。yuè guāng yìng zài  miàn ,suí shuǐ qiāo qiāo liú shì ,zài xìng huā  shū  huā yǐng zhōng ,chuī  zhú  zhí dào tiān míng 。
èr shí duō nián  jīng  hǎo   chǎng mèng , suī shēn zài ,huí shǒu wǎng  què dǎn zhàn xīn jīng 。xián lái  shì dēng shàng xiǎo  lóu guān kàn xīn  chū qíng  jǐng zhì 。 wǎng jīn lái duō shǎo  shǐ shì  zhuǎn shùn  shì ,zhǐ yǒu   men biān chéng     ,hái zài  bàn    shēng yín chàng 。

zhù shì 
lín jiāng xiān : pái míng ,yòu chēng 《yuān yāng mèng 》、《yàn hòu guī 》、《tíng yuàn shēn shēn 》。shuāng diào ,shàng piàn   , sān píng yùn ,sān shí  ;xià piàn tóng ,gòng liù shí  。
 qiáo :zài luò yáng nán miàn 。
zuò zhōng :zài    jiǔ  rén 。
háo yīng :chū   rén  。zhè liǎng  shuō :xiǎng cóng qián zài  qiáo qiáo tóu yǐn yàn ,zài    jiǔ  dōu shì yīng xióng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  èr 

  zhè shǒu  shì zuò zhě wǎn nián zhuī  luò zhōng péng yǒu  jiù yóu ér zuò  。shàng piàn xiě duì  jīng lún luò  guó zhī shǒu  jiā xiāng   zǎo nián  zài kuài  shēng huó  huí  。xià piàn dàng kāi   huí dào xiàn shí ,gài kuò  rén cóng  shàng shì  suǒ jīng   diān pèi liú   guó  jiā wáng  tòng  shēng huó ,jié  jiāng  jīn bēi kǎi 、guó hèn jiā chóu ,dōu róng  “ chàng ”zhī zhōng ,jiāng chén zhì  bēi gǎn huà wéi kuàng   jīn 怀huái 。  zhí shū xiōng  ,biǎo qíng   zhēn qiè gǎn rén ,tōng guò shàng xià liǎng piàn  jīn  duì  ,méng shēng duì jiā guó  rén shēng  jīng tàn  gǎn kǎi ,yùn wèi shēn yuǎn mián cháng 。

  shàng piàn  jiù 。

  “   qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。”huí xiǎng wǎng  zài  qiáo qiáo shàng yàn yǐn ,zài    jiǔ  rén  duō shì yīng xióng háo jié 。yòng “ ” kāi piān ,zhí jiē liǎo dàng  wǎng shì zhǎn kāi lái 。“ qiáo ”shì táng dài bái   、liú   、péi  yín shī chàng  、 bēi xiāng huān   fāng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu   gài shì zài gōng yuán 1135nián (sòng gāo zōng shào xīng  nián )huò liù nián chén   退tuì  qīng dūn zhèn sēng shè shí suǒ zuò ,shí nián  shí liù huò  shí  suì 。běi sòng miè wáng ,chén   liú  táo nàn ,jiān  bèi cháng ,ér nán sòng cháo tíng zài  qiān zhī hòu ,jǐn néng   , huí  èr shí duō nián  wǎng shì ,bǎi gǎn jiāo  , jīn gǎn tàn jīn   biàn ,xiě xià le zhè shǒu  。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 qīng shào nián jīng diǎn yuè  shū  》biān wěi huì zhǔ biān  .sòng  ·zhōng guó wén huà cháng láng zhōng  yòu  míng zhū  :shǒu  shī fàn  xué chū bǎn shè  ,2012 :135 .

shǎng  

  zhè shǒu 《lín jiāng xiān 》  gài shì zài gōng yuán 1135nián (sòng gāo zōng shào xīng  nián )huò 1136nián (shào xīng liù nián )chén   退tuì  qīng dūn zhèn sēng shè shí suǒ zuò ,dāng shí zuò zhě  shí liù huò  shí  suì 。chén   shì luò yáng rén , zhuī   èr shí duō nián qián  luò yáng zhōng jiù yóu , shí shì huī zōng zhèng  nián jiān ,dāng shí tiān xià tài píng  shì ,  yǒu yóu shǎng zhī  。 hòu jīn bīng nán xià ,běi sòng miè wáng ,chén   liú  táo nàn ,bèi cháng jiān  ,ér nán sòng cháo tíng zài nán qiān zhī hòu ,jǐn néng   ,huí  èr shí duō nián  wǎng shì ,zhēn shì bǎi gǎn jiāo  。dàn shì dāng  zuò   shū   zhǒng bēi kǎi zhī shí ,bìng  zhí shū xiōng  ,ér qiě yòng wěi wǎn   diào chàng tàn ér chū (zhè zhèng shì zuò   yào jué )。shàng piàn shì zhuī  luò zhōng jiù yóu 。 qiáo zài luò yáng nán ,táng cháo péi  yǒu bié shù zài  。“xìng huā shū yǐng  ,chuī  dào tiān míng ”èr  , què shì zào  “  ”(  píng  ,jiàn 《tiáo   yǐn cóng huà hòu  》juǎn sān shí  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
陈与义

chén   

chén   (1090-1138),  fēi ,hào jiǎn zhāi ,hàn  , xiān   jīng zhào , zēng  chén  liàng qiān  luò yáng , wèi sòng dài  nán luò yáng rén (xiàn zài shǔ  nán )。 shēng  sòng zhé zōng yuán yòu  nián (1090nián ),  nán sòng sòng gāo zōng shào xīng  nián (1138nián )。běi sòng  ,nán sòng chū nián  jié chū shī rén ,tóng shí  gōng  tián  。  cún  jīn zhě suī jǐn shí  shǒu ,què bié  fēng  ,yóu jìn   dōng  ,  chāo jué ,  héng kōng ,shū lǎng míng kuài , rán hún chéng ,zhe yǒu 《jiǎn zhāi  》。► 710piān shī wén  ► 96tiáo míng  

cāi nín  huān 

 kàn mǎn tiān yún  dòng , zhī yún    dōng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽