背诵 赏析 注释 译文

nán yuán chūn bàn  qīng shí ,fēng  wén   。

chū  sòng dài ōu yáng xiū  《ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng shí 

nán yuán chūn bàn  qīng shí ,fēng  wén   。qīng méi  dòu liǔ  méi , zhǎng  dié fēi 。
huā  zhòng ,cǎo yān  ,rén jiā lián  chuí 。qiū qiān yōng kùn jiě luó  ,huà táng shuāng yàn guī 。

 wén  zhù shì 

 wén 
zài nán jiāo  yuán lín zhōng yóu chūn , nuǎn  chūn fēng zhōng ,shí shí tīng dào    míng 。qīng qīng  méi  ,cái dòu   yàng  xiǎo , nèn  liǔ  ,xiàng méi máo  bān xiù líng 。chūn  jiàn zhǎng , dié fēi  duō me qīng yíng 。
huā shàng  zhū jīng yíng ,chūn cǎo mào   yān ,zhè  rén jiā  fàng xià chuāng lián 。 dàng  qiū qiān  wài  juàn ,qīng jiě luó  chuáng shàng mián ,bàn   zhǐ yǒu liáng shàng shuāng yàn 。

zhù shì 
 qīng :chūn  jiāo yóu 。táng sòng  qīng   yīn  ér  。yǒu zhēng yuè chū  zhě . yǒu èr yuè èr  huò sān yuè sān  zhě 。hòu shì duō  qīng míng chū yóu wèi  qīng 。
fēng  :chūn fēng nuǎn huo 。
  :zhǐ yóu rén chē   shēng yīn 。 ,jiào 。
qīng méi  dòu liǔ  méi :qīng méi jié  xiàng dòu zi  me  ,liǔ  zhǎng de xiàng měi rén  méi máo 。hòu shì duō    miáo huì míng mèi  chūn  fēng jǐng 。
 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

    miáo xiě shào  yīn yóu chūn yǒu gǎn ér  suǒ     pái qiǎn zhī qíng 。 

  shǒu  diǎn míng shí  :fāng chūn guò bàn , qīng yóu shǎng ,  qiū qiān 。yóu dòng jìng ér guī jìng jìng ,xiě   jié tiān  zhī  fēn ,guī  shēn  zhī gǎn shòu , lái wǎn  qīn  。 

    “fēng  wén   ”  wèi  piān guān jiàn ,suī yòng  xián dàn , yáng   ,ér zào jìng chuán shén ,cháng rén nán  。“wén   ”zhī bǎo  zhèn liè cháng  ,chéng wéi  rén yóu chūn zhè  liáng chén měi jǐng zhī  zhǒng   huò quē   xiàng 。shí jié  jìn  chūn ,qīng méi jié  ,xiǎo suī  dòu , guò huā shí ,liǔ jǐn shū qīng , méi jiǎn dài ;ér  zhǎng  nuǎn , dié  zhī cóng  ér zhì ,piān piān  huā jiān cǎo  ,hǎo   nào chūn  huà 。“dié dié fēi ”  dòng zuò diǎn huó le  chūn zhī jǐng 。 

  guò piàn “rén jiā lián  chuí ” xiě jìng jìng 。ér “huā  zhòng ,cǎo yān  ”,zhèng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  cóng nèi róng shàng kàn ,zhè shì  wèi shào  怀huái rén niàn yuǎn   zuò 。 zhōng miáo xiě  shí jiān shì chūn bàn    huáng hūn ; diǎn shì nán yuán dào qǐn shì 。zhǔ rén gōng shì  wèi  niàn yuǎn rén  shào  ;shì jiàn shì yīn shào  dào nán yuán yóu chūn ér yǐn     gǎn qíng jīng   huí  。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1364piān shī wén  ► 1344tiáo míng  

cāi nín  huān 

qiáng  dēng gāo  , rén sòng jiǔ lái 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽