背诵 赏析 注释 译文

 mào duō qíng què liàn tóu 。

chū  sòng dài  shì  《nán xiāng  ·chóng jiǔ hán huī lóu chéng  jūn yóu 

shuāng jiàng shuǐ hén shōu 。qiǎn  lín lín  yuǎn zhōu 。jiǔ  jiàn xiāo fēng  ruǎn ,sōu sōu 。 mào duō qíng �
返回标鸽