背诵 赏析 注释 译文

 shí gèng bēi jiǔ ,zài  lùn xīn xiōng 。

chū  táng dài  bái  《wèi jùn bié  míng  yīn běi yóu 

wèi  jiē yān zhào ,měi  kuā  róng 。
 shuǐ liú   ,zhōu chē  bēn chōng 。
qīng lóu jiā liǎng àn ,wàn shì xuān  zhōng 。
tiān xià chēng háo guì ,yóu  měi xiāng féng 。
luò yáng    ,jiàn  sēn  fēng 。
liù yìn suī wèi pèi ,xuān chē ruò fēi lóng 。
huáng jīn shù bǎi  ,bái  yǒu  shuāng 。
sàn jìn kōng diào  ,gāo   hái qióng 。
luò tuò nǎi   , rén  xiāng cóng ?
yuǎn bié  liǎng  ,yún shān yǎo qiān zhòng 。
 shí gèng bēi jiǔ ,zài  lùn xīn xiōng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
wèi  lín jiē yān guó zhào guó ,měi    sài guò  róng huā 。
 shuǐ liú tàng ,wǎn    ,zhōu chē jiāo tōng fán máng ,  bēn liú 。
qīng lóu jiā liǎng àn ér  ,qiān jiā wàn  fán xián   , shēng liáo liàng 。
tiān xià chēng  wèi háo guì zhī dōu ,yóu  měi měi  háo jié xiāng féng 。
  luò yáng     yàng ,kǒu 齿chǐ liú  , jiàn  sēn fēng 。
suī rán hái méi yǒu pèi guà liù guó  xiāng yìn ,mén qián háo huá xuān chē  bēn  fēi lóng 。
jiā yǒu huáng jīn shù qiān liǎng ,hái yǒu bái  hǎo  shuāng 。
sàn jìn wàn jīn ,liǎng xiù qīng fēng xiāo   zài ér  ,gāo  yín  hái  xiāng 。
luò tuò  shí hòu dōu   háo shuǎng ,shuí  yuàn  gēn cóng ?
 chù  bié ,yuǎn  huáng  huái  ,yún shān yǎo yǎo qiān wàn zhòng 。
 shí zài jiàn ,gèng jǐn  bēi jiǔ ,dào shí hòu zài lùn xīn xiōng 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiàn shǎng 

  gōng yuán 744nián (tiān bǎo sān nián ) xià tiān , bái  cháng ān zhì luò yáng    xiāng shí ,hòu yòu    、gāo shì chàng yóu liáng sòng (kāi fēng shāng qiū  dài ),guò zhe yǐn jiǔ lùn wén 、zhuī yīng zhú   fàng  shēng huó 。 shī dāng xiě   bái cóng liáng sòng dào yōu  (yōu zhōu   zhōu )shí 。 shī xiě   míng    shuǐ fèn bié 。shī rén  xià , shuǐ jǐng  zhuàng  ,  jiāo měi 。dāng shí   shuǐ xià yóu dàng shì tiān xià jiào  shù   fāng ,shuǐ miàn qiān chuán jìng  ,àn shàng wàn chē zhēng dào 。zuò zhě   qín   míng  ,sòng yáng  wéi rén háo shuǎng ,zhàng  shū cái 。zuì hòu shū xiě bié qíng ,pàn zài  xiāng jiàn 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1185piān shī wén  ► 5394tiáo míng  

cāi nín  huān 

 chū dōng nán  ,zhào  qín shì lóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽