背诵 赏析 注释 译文

yǒu qíng sháo yào hán chūn lèi ,  qiáng wēi  xiǎo zhī 。

chū  sòng dài qín guān  《chūn  

  qīng léi luò wàn  , guāng    cēn  。
yǒu qíng sháo yào hán chūn lèi ,  qiáng wēi  xiǎo zhī 。

 wén  zhù shì 

译文
 shēng chūn léi , xià mián mián   。 hòu chū qíng ,yáng guāng tóu shè zài gāng gāng bèi   guò  cāng cuì   shàng 。
jīng  chūn   sháo yào huā shàng bǎo hán   ,仿fǎng  hán lèi  shào  qíng    。qiáng wēi héng  ,hǎo     chuí , rén lián ài 。

注释
 :  。
  :qíng guāng zhào zài  shàng 。
 (jì)guāng : tiān zhī hòu míng mèi  yáng guāng 。 : hòu fàng qíng 。
cēn  :gāo  cuò luò  yàng zi 。
sháo yào : zhǒng cǎo běn zhí  ,zhè  zhǐ sháo yào huā 。
chūn lèi : diǎn 。

cān kǎo  liào :

1、  mèng shēng  .sòng shī sān bǎi shǒu quán jiě  .shàng hǎi : dàn  xué chū bǎn shè  , 2007nián 5yuè 1 : 137-138 

shǎng  

  zhè shǒu shī xiě  hòu chūn jǐng 。qiáo , hòu tíng yuàn ,chén  báo lóng ,  jīng yíng ,chūn guāng míng mèi ;sháo yào dài  hán lèi ,  hán qíng ,qiáng wēi jìng  zhī wàn ,jiāo yàn  mèi 。zhè  yǒu jìn jǐng yǒu yuǎn jǐng ,yǒu dòng yǒu jìng ,yǒu qíng yǒu 姿 ,suí  diǎn rǎn ,cēn  cuò luò 。quán shī yùn  mián  ,miáo  chuán shén ,   zhǒng qīng xīn 、wǎn   yùn wèi ,shí fēn  rén  ài  shī rén  zhuō dào chūn  “wàn  ”  zhēng , jìng tóu  jiāo diǎn duì zhǔn le tíng yuàn  jiǎo ,shè xià le   léi  hòu qíng chūn xiǎo   jīng qiǎo huà miàn 。

  tōng guò duì ǒu xíng shì , rén shǒu  ,chèn tuō tíng yuàn  huá  ,miáo huì le sháo yào  qiáng wēi bǎi mèi qiān jiāo  qíng tài 。sháo yào tíng tíng   、qiáng wēi pān zhī wàn yán ,  yǒu “hán chūn lèi ”zhī tài 、“   ”zhī zhuàng 。yīn     wēi ,qíng zhì yùn jiè ,tōng piān    zhǒng qīng xīn wǎn   yùn wèi ,zhǎn shì le shī rén duì  rán jiè jǐng  、xiàn xiàng mǐn ruì  guān chá  、gǎn shòu   shè 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
秦观

qín guān 

qín guān (1049-1100) tài  ,yòu  shǎo yóu ,bié hào hán gōu  shì ,shì chēng huái hǎi xiān shēng 。hàn  ,běi sòng gāo yóu (jīn jiāng  )rén ,guān zhì tài xué  shì ,guó shǐ guǎn biān xiū 。qín guān   shēng kǎn  ,suǒ xiě shī  ,gāo  chén zhòng , tuō shēn shì ,gǎn rén zhì shēn 。qín guān shēng qián xíng zōng suǒ zhì zhī chù ,duō yǒu   。 zhè jiāng háng zhōu  qín shǎo yóu  , shuǐ  qín shǎo yóu  xiàng 、huái hǎi xiān shēng  、yīng huā tíng ;qīng tián  qín xué shì  ; nán chēn zhōu sān jué bēi ;广guǎng 西 héng xiàn  hǎi táng tíng 、zuì xiāng tíng 、huái hǎi táng 、huái hǎi shū yuàn děng 。qín guān  zài   huì shān zhī běi càn shān shàng , bēi shàng shū “qín lóng   ”    。yǒu qín jiā cūn 、qín jiā  yuàn   shěng  wén  bǎo  dān wèi  wén yóu tái 。► 685piān shī wén 

cāi nín  huān 

bǎi zhàn shā chǎng suì tiě  ,chéng nán   shù chóng wéi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽