背诵 赏析 注释 译文

 zhī  suì yuè ,  ěr tóng guī ?

chū  táng dài wéi chéng qìng  《nán zhōng yǒng yàn shī 

wàn  rén nán  ,sān chūn yàn běi fēi 。
 zhī  suì yuè ,  ěr tóng guī ?

 wén  zhù shì 

 wén 
 bèi biǎn zhé dào wàn  zhī wài 、xiǎn è 湿shī   nán fāng ,chūn nuǎn huā kāi zhī  , yàn zhèng cháo běi fēi  。
 zhī dào yào děng dào  nián  yuè , cái néng   men  dào huí dào běi fāng ?

zhù shì 
nán zhōng :zhǐ lǐng nán   。《wén xuǎn ·sūn chǔ 〈wèi shí zhòng róng  sūn hào shū 〉》:“nán zhōng  xìng ,shēn  tiān mìng ,chán tuì nèi xiàng ,yuàn wèi chén qiè 。” shàn zhù yǐn 《 zhì 》:“jiāo zhǐ jùn   xìng děng shā tài shǒu sūn  ,使shǐ 使shǐ  wèi 。”
sān chūn :xià zhī chū ,tiān   qīng ,zhōu lǎn   。”hàn bān  《zhōng nán shān  》:“sān chūn zhī  ,mèng xià zhī chū ,tiān   qīng ,zhōu lǎn   。”
suì yuè :nián yuè 。fàn zhǐ shí jiān 。《shǐ  ·huái nán héng shān liè zhuàn 》:“ jiàng jiāng huái xián ,yóu   yán suì yuè zhī 寿shòu 。”
ěr : 。 zuò “ ”。tóng guī : tóng fǎn huí 。《shī jīng ·bīn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  yīn wèi xùn  fàn  , pèi lǐng nán ,shī rén xīn zhōng  zhuī huǐ 、tòng    yán ér  。jiā shang běn lái  shì  shòu chǒng xìng  ,tòng    gèng shén 。suǒ  ,bèi biǎn  zhōng ,dāng  kàn dào chéng qún   yàn xiàng běi fēi  , jīn   shāng qíng ,bēi cóng zhōng lái 。“wàn  rén nán  ,sān chūn yàn běi fēi ”,zài zhè měi hǎo  chūn tiān ,qún yàn běi guī ,xún   yóu ān  zhī suǒ ,ér   què yào kuà yuè qiān shān wàn shuǐ ,yuǎn  wàn  zhī yáo dào  xiǎn è 湿shī   nán fāng zhàng  zhī  。 jiān    kǎn  ,chóng shòu  qīn  , bìng  zhé  ,dōu yào rěn shòu 。chūn yàn běi fǎn ,huí dào     yuán ,nǎi suí xìng ér dòng ;ér   zuò wéi wàn  zhī líng zhǎng ,què lún luò piān     ,shēn  yóu  ,  nài  。shǒu liǎng  ,yóu yàn  rén ,zài rén yàn duì  zhōng , zhǒng rén   yàn  gǎn kǎi shēn   zhōng 。

   èr  ,“wèi zhī  suì yuè ,  ěr tóng guī ”,jǐn kòu guī yàn ,jìn  céng shū  nèi xīn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu 《nán zhōng yǒng yàn 》,《quán táng shī  zuò    shī , wèi 《nán xíng bié  》,dàn 《wén yuàn yīng huá 》zuò wéi chéng qìng shī ,qiě shī zhōng suǒ xiě  bié  shì  shè ,  shī zhù zuò quán dāng guī wéi chéng qìng 。táng zhōng zōng shén lóng chū nián ,wéi chéng qìng zài  shěn zhāng  zhī  zhāng chāng zōng zuì xíng  guò chéng zhōng ,“shī shí ,pèi liú lǐng biǎo 。”shī dàng zuò  bèi biǎn  zhōng 。

cān kǎo  liào :

1、 zhōu xiào tiān  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn  biān .chéng  : chuān wén  chū bǎn shè ,1990:41-42

wéi chéng qìng 

wéi chéng qìng (639—705) yán xiū ,táng dài  nèi jùn yáng  xiàn (jīn  nán yuán yáng )rén 。xìng jǐn wèi ,shì    xiào 。 jìn shì 。lèi qiān fèng  shè rén ,zài cháo  jìn dǎng yán 。zhuǎn tiān guān shì láng ,fán sān zhǎng xuǎn ,quán shòu píng yǔn 。cháng ān zhōng ,(gōng yuán 703nián zuǒ yòu )bài fèng  shì láng ,tóng píng zhāng shì 。zhāng  zhī zhū ,chéng qìng     ,liú lǐng biǎo 。suì  ,  shū yuán wài shǎo jiān zhào ,jiān xiū guó shǐ ,fēng  yáng xiàn zi 。qiān huáng mén láng ,wèi bài  ,shì yuē wēn 。chéng qìng zhe yǒu wén  liù shí juǎn ,《liǎng táng shū zhì 》chuán  shì 。► 8piān shī wén 

cāi nín  huān 

tóng xué yǎo míng  suǒ wàng , shēng yuán huì gèng nán  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽