背诵 赏析 注释 译文

huā yíng jiàn pèi xīng chū luò ,liǔ  jīng   wèi gàn 。

chū  táng dài cén shēn  《fèng  zhōng shū shè rén jiǎ zhì zǎo cháo  míng gōng 

 míng   shǔ guāng hán ,yīng zhuàn huáng zhōu chūn  lán 。
jīn quē xiǎo zhōng kāi wàn  , jiē xiān zhàng yōng qiān guān 。
huā yíng jiàn pèi xīng chū luò ,liǔ  jīng   wèi gàn 。
 yǒu fèng huáng chí shàng  ,yáng chūn    jiē nán 。

 wén  zhù shì 

 wén 
yùn  
xióng   míng jīng chéng shǔ  guāng hán ,yīng  wǎn zhuǎn huáng gōng chūn  zhèng lán 。
gōng 殿diàn bào xiǎo zhōng shēng cuī kāi wàn  , shí tái jiē  zhàng yōng  qiān guān 。
huā yíng cháo chén pèi jiàn fán xīng chū luò ,liǔ  jīng  xiān rén shèng líng wèi gàn 。
zhǐ yǒu fèng huáng chí shàng shè rén zhū  ,yáng chūn gāo      jiē nán 。
sàn  
xióng   chàng ,  shàng  mǎn  míng  hán guāng 。huáng yīng niǎo míng shēng wǎn zhuàn ,jīng chéng chǔ chù shì  pài  chūn jǐng xiàng 。
gōng   xiǎo zhōng qiāo guò ,qiān mén wàn    kāi chǎng ,tiān    zhàng pái liè zài  jiē liǎng biān ,huán yōng zhe bǎi guān jìn  cháo táng 。
殿diàn qián huā   pèi jiàn  shǎn guāng jiāo jiā huī yìng ,tiān biān  chén xīng cái gāng gāng xiāo yǐn 。piāo yáng  jīng  qīng  zhe liǔ zhī ,zhī tóu hái zhān dài zhe  lái  qīng  。
fèng huáng chí shàng    yáng chūn bái xuě ,shuí xiǎng chàng   zhēn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

    、wáng wéi 、cén shēn sān shǒu  《zǎo cháo  míng gōng 》,  shù chéng jiù dōu chāo guò le jiǎ zhì  yuán zuò 。zài zhū  shī zhī zhōng ,    shī     jǐn yán ér zhù chēng ,wáng wéi   shī    xiàng kuò  ér chí míng ,zhì  cén shēn  zhè shǒu  shī ,    yùn  xiǎn 、shǔ duì jīng gōng  yòng  zhī diǎn  ér shēn huò  dài lùn zhě zhī shèng  。

  shī  kāi tóu ,xiān yóu zuò zhě zài zǎo 、cháo  zhōng  suǒ jiàn suǒ wén xiě  。zhè liǎng  shì shuō ,shī rén zǎo cháo shàng  zhī shí ,tīng jiàn xióng  zhèng zài bào xiǎo ,kàn dào dōng fāng gāng wēi  shǔ guāng ,jué de tiān  réng yǒu xiē liáng  ;shí zhí  chūn sān yuè ,liú yīng bǎi zhuàn ,zài zhè jīng  zhī nèi  shí  wén  míng 。shǒu  xiě “ míng ”、“shǔ guāng ”,jiāo dài zǎo cháo shàng   shí jiān ,diǎn  qiǎo miào ér yòu  rán 。zài shí jiān gài niàn shàng   jiǎ zhì yuán shī shǒu  “yín zhú cháo tiān   zhǎng ” lǒng tǒng jiāo dài xiǎn de què qiè 。  xiě “yīng zhuàn ”、“chūn  ”,miáo huì jīng chéng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

   shī zuò  táng  zōng qián yuán yuán nián (758)chūn tiān ,dāng shí cén shēn rèn yòu  quē , shī rén jiǎ zhì   wáng wéi wèi tóng liáo 。shí wéi zhōng shū shè rén  jiǎ zhì xiān zuò le  shǒu 《zǎo cháo  míng gōng chéng liǎng shěng liáo yǒu 》,   wáng wéi 、cén shēn dōu zuò le  shī ,cén shēn zhī   wéi  shī 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、 jiāng lóng .táng shī sān bǎi shǒu jiàn shǎng  diǎn :jiāng 西 jiào  chū bǎn shè ,2012:511-512
2、 mèng qìng wén .táng shī sān bǎi shǒu jīng huá shǎng  :nán hǎi chū bǎn gōng  ,1991:402-407
岑参

cén shēn 

cén shēn (718nián ?-769nián ?),jīng zhōu jiāng líng (jīn  běi jiāng líng xiàn )rén huò nán yáng  yáng (jīn  nán nán yáng shì )rén ,táng dài shī rén , gāo shì bìng chēng “gāo cén ”。cén shēn zǎo suì  pín ,cóng xiōng jiù  ,biàn lǎn shǐ  。táng xuán zōng tiān bǎo sān zài (744nián )jìn shì ,chū wèi   bīng cáo cān jūn 。hòu liǎng  cóng jūn biān sài ,xiān zài ān 西 jié  使shǐ gāo xiān zhī   zhǎng shū  ;tiān bǎo  nián ,fēng cháng qīng wèi ān 西 běi tíng jié  使shǐ shí ,wèi    pàn guān 。dài zōng shí ,céng guān jiā zhōu  shǐ (jīn  chuān  shān ),shì chēng “cén jiā zhōu ”。   nián (770nián )  chéng  。► 440piān shī wén  ► 467tiáo míng  

cāi nín  huān 

wǎn wǎn huáng liǔ  ,méng méng  huā chuí 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽