shī dào ér hòu  ,shī  ér hòu rén ,shī rén ér hòu  ,shī  ér hòu  。

zhāi  《lǎo zi · jīng · sān shí  zhāng 

jiě shì :shī  le “dào ”ér hòu cái yǒu “ ”,shī  le “ ”ér hòu cái yǒu “rén ”,shī  le “rén ”ér hòu cái yǒu “ ”,shī  le  ér hòu cái yǒu  。
cāi nín  huān 

 yuè    ,zèng   zhī ài 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽