背诵 赏析 注释 译文

chuí xià lián lóng 。shuāng yàn guī lái   zhōng 。

chū  sòng dài ōu yáng xiū  《cǎi sāng  ·qún fāng guò hòu 西  hǎo 

qún fāng guò hòu 西  hǎo ,láng  cán hóng 。fēi  méng méng 。chuí liǔ lán gān jǐn  fēng 。
shēng  sàn jìn yóu rén  ,shǐ jué chūn kōng 。chuí xià lián lóng 。shuāng yàn guī lái   zhōng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
bǎi huā diāo líng zhī hòu 西   jǐng zhì  rán hěn měi ,cán huā qīng yíng piāo luò ,diǎn diǎn cán hóng zài fēn   zhī  jiān fèn wài xǐng  ,fēi yáng  liǔ  hǎo     méng 。chuí luò  yáng liǔ zòng héng jiāo  ,zài  fēng zhōng suí fēng piāo dàng ,yáo  duō 姿 。
shēng xiāo  shēng jiàn jiàn xiāo xiē ,yóu rén   jìn xìng sàn  ,cái kāi shǐ jué chūn  kōng  。huí dào  shì ,děng dài zhe yàn zi  lái lín ,zhī jiàn shuāng yàn cóng mēng mēng   zhōng guī lái ,zhè cái fàng xià lián lóng 。

zhù shì 
qún fāng guò hòu :bǎi huā diāo líng zhī hòu 。qún fāng ,bǎi huā 。西  :zhǐ yǐng zhōu 西  ,zài jīn ān huī  yáng 西 běi ,yǐng shuǐ  zhū shuǐ huì liú chù ,fēng jǐng jiā shèng 。
láng  cán hóng :cán huā zòng héng sǎn luàn  yàng zi 。cán hóng ,luò huā 。láng  ,tóng “láng  ”,sǎn luàn  yàng zi 。
méng méng :jīn xiě zuò “méng méng ”。   méng  yàng zi ,  xíng róng fēi yáng  liǔ  。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  zhè shì ōu yáng xiū wǎn nián 退tuì  yǐng zhōu shí xiě  shí shǒu 《cǎi sāng  》zhōng    shǒu ,shū xiě le zuò zhě  qíng  shān  qíng 怀huái 。suī xiě cán chūn jǐng  ,què  shāng chūn zhī gǎn ,ér shì  shū dàn qīng kuài    miáo huì le yǐng zhōu 西    chūn jǐng ,chuàng zào chū  zhǒng qīng yōu jìng    shù jìng jiè 。ér  rén  ān xián  shì , jiù zài zhè zhǒng jìng jiè zhōng  rán  biǎo xiàn chū lái 。qíng jǐng jiāo róng ,zhēn qiè dòng rén 。 zhōng hěn shǎo xiū shì , bié shì shàng xià liǎng piàn ,chún yòng bái miáo ,què  nài xún wèi 。

  zhè shǒu  shì ōu yáng xiū wǎn nián  zhù  yǐng zhōu 西    chūn jǐng xiàng ,cóng ér biǎo xiàn le zuò zhě  cháng  、yōu wēi  xīn  zhuàng tài 。

  “qún fāng guò hòu 西  hǎo ,láng  cán hóng ,fēi  méng méng ,chuí liǔ lán gān jǐn  fēng 。”zhè shǒu  shàng què shì shuō ,suī shuō shì bǎi huā diāo luò , chūn shí jié  西   rán shì měi   ,cán huā qīng yíng piāo luò ,diǎn diǎn cán hóng zài fēn   zhī  jiān fèn wài xǐng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  běn  zuò  gōng yuán 1071nián ( níng  nián ),zhè nián liù yuè ,ōu yáng xiū  tài  shǎo shī  shēn fèn  zhí ,huí dào yǐng zhōu 。 chūn shí jié lái dào 西  yóu wán ,xīn shēng  yuè ér zuò 《cǎi sāng  》shí shǒu 。běn   shì  zhōng zhī  。

cān kǎo  liào :

1、 liú zhǎng  .sòng dài shī  diǎn xuǎn :rén mín wén xué chū bǎn shè ,2009nián :508

shǎng  èr 

  zhè shǒu  ,shàng piàn miáo huì zài jiǔ yóu  shí chuán zhōng  zhú  zòu 、jiǔ bēi pín chuán   nào  fēn 。xià piàn xiě jiǔ hòu zuì mián chuán shàng , shì  zhōng ,dàn jiàn xíng yún zài chuán xià  dòng ,使shǐ rén  huò  zhōng bié yǒu tiān  。zhěng shǒu   qíng  jǐng ,xiě chū le zuò zhě  yǒu rén   tuō qíng 怀huái 。xià piàn xiě zuì hòu  shì  shuǐ ,zhī jiàn bái yún duǒ duǒ ,piāo  chuán xià 。chuán zài  dòng ,yún  zài  dòng ,  rén  chuán zài tiān shàng piāo fēi 。“kōng shuǐ chéng xiān ”  ,běn  xiè líng yùn 《dēng jiāng zhōng  屿 》shī “yún  xiāng huī yìng ,kōng shuǐ gòng chéng xiān ”,yán tiān kōng   shuǐ tóng shì chéng qīng míng jìng 。zhè   shì xià piàn  guān jiàn 。jiān xiě “kōng ”、 “ shuǐ ”,wǎn  shàng   “yún ” “zhōu ”。xià liǎng    “ ” “yǎng ”、“ ” “tiān ”, zhào líng lóng ,   miào ,suī jiè yòng chéng  ,ér qià qiē xiàn jǐng ,tuǒ tiē  rán , tóng  chū 。“ yǎng liú lián ”  ,yòu shì chéng shàng  xià guò  zhī  。cóng shuǐ zhōng kàn dào lán 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1340piān shī wén 

cāi nín  huān 

 cháng luàn zhī guó ,    zhī mín zhě 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽