tiān xià zhī zhì luàn , zài  xìng zhī xīng wáng ,ér zài wàn mín zhī yōu  。

zhāi  《míng  dài 访fǎng  ·yuán chén 

jiě shì :pàn duàn tiān xià shì ān dìng hái shì hùn luàn , shì   xìng  xīng wàng wèi biāo zhǔn ,ér  wàn mín  yōu chóu  kuài  wèi biāo zhǔn 。
cāi nín  huān 

shí  cǎi  nián ,chéng huān   qián 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽