yán   zhào  huò ,  rén shǒu kǒu  píng ,wéi kǒng   zhuì  

zhāi  《wéi   huà ·    

jiě shì :  huà jiù   zhāo lái  huò ,suǒ   rén yán tán shí fēn jǐn shèn ,  luàn jiǎng huà , miǎn zhāo lái shā shēn huǐ jiā   huò 。
cāi nín  huān 

jiàn shuō xīn chóu , jīn  dào ōu biān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽