shī wén  / zuò zhě  /    1 / 100 
刘克庄

liú  zhuāng 

liú  zhuāng (1187~1269) nán sòng shī rén 、 rén 、shī lùn jiā 。 qián  ,hào hòu cūn 。 jiàn  tián rén 。sòng  wén tán lǐng xiù ,xīn pài  rén  zhòng yào dài biǎo , fēng háo mài kāng kǎi 。zài jiāng  shī rén zhōng nián 寿shòu zuì zhǎng ,guān wèi zuì gāo ,chéng jiù  zuì  。wǎn nián zhì     chuàng zuò , chū le  duō  xīn  lùn 。► 5453piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

 suàn  ·piàn piàn dié  qīng 

sòng dài  liú  zhuāng 

piàn piàn dié  qīng ,diǎn diǎn xīng hóng xiǎo 。dào shì tiān gōng   huā ,bǎi zhǒng qiān bān qiǎo 。
cháo jiàn shù tóu fán , jiàn zhī tóu shǎo 。dào shì tiān gōng guǒ  huā ,  fēng chuī le 。
背诵 赏析 注释 译文

 xīn láng ·jiǔ  

sòng dài  liú  zhuāng 

zhàn zhàn cháng kōng hēi 。gèng  kān 、xié fēng   ,luàn chóu  zhī 。lǎo yǎn píng shēng kōng  hǎi ,lài yǒu gāo lóu bǎi chǐ 。kàn hào dàng 、qiān  qiū  。bái  shū shēng shén zhōu lèi ,jǐn  liáng 、 xiàng niú shān  。zhuī wǎng shì ,   。
shào nián   líng yún  。dào ér jīn 、chūn huá luò jǐn ,mǎn 怀huái xiāo  。cháng hèn shì rén xīn  shǎo ,ài shuō nán cháo kuáng  。  mào 、nián nián niān chū 。ruò duì huáng huā   jiǔ , huáng huā 、 xiào rén cén  。鸿hóng běi  , 西  。
背诵 赏析 注释 译文

 xīn láng ·guó mài wēi   

sòng dài  liú  zhuāng 

shí zhī sān  yǒu yōu biān zhī  ,zǒu   zhī 。

guó mài wēi   。wèn cháng yīng  shí  shǒu , jiāng róng zhǔ ?wèi  rén jiān  hǎo hàn ,shuí  kuān xiē chǐ  ?shì kàn  dāng nián hán  。 yǒu  chéng gōng  shòu ,  gàn céng   shān  。tán xiào  ,liǎng   。
shǎo shí  tuò céng lián  。tàn ér jīn dēng lóu lǎn jìng ,shì  pín  。wén shuō běi fēng chuī miàn  ,biān shàng chōng    。jūn  dào tóu biān   ,   xián néng zhì nán ,yǒu jīn tāng 便biàn   zhāng  ?kuài tóu  ,  zhù 。

背诵 赏析 注释 译文

 jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī  jiàn  fēng tíng 

sòng dài  liú  zhuāng 

shù yūn xiāo xíng shí  qiáng 。tiāo  shī náng ,pāo le  náng 。tiān hán  huá   jiāng ,yuán shì wáng láng ,lái sòng liú láng 。
jiǔ hān ěr  shuō wén zhāng 。jīng dǎo lín qiáng ,tuī dǎo  chuáng 。páng guān pāi shǒu xiào shū kuáng 。shū yòu  fáng ,kuáng yòu  fáng ?
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·mèng  ruò 

sòng dài  liú  zhuāng 

 chǔ xiāng féng ,dēng bǎo chāi lóu ,访fǎng tóng què tái 。huàn chú rén zhuó jiù ,dōng míng jīng kuài , rén chéng  ,西  lóng méi 。tiān xià yīng xióng ,使shǐ jūn  cāo , zi shuí kān gòng jiǔ bēi 。chē qiān shèng ,zài yàn nán zhào běi ,jiàn   cái 。
yǐn hān huà   léi 。shuí xìn bèi chén  qīng huàn huí 。tàn nián guāng guò jǐn ,gōng míng wèi  ,shū shēng lǎo  , huì fāng lái 。使shǐ  jiāng jūn , gāo huáng  ,wàn  hòu   dào zāi 。   ,dàn  liáng gǎn jiù ,kāng kǎi shēng āi 。
背诵 赏析 注释 译文

luò méi 

sòng dài  liú  zhuāng 

 piàn néng jiào  duàn cháng , kān píng  gèng duī qiáng 。
piāo  qiān  lái guò lǐng ,zhuì shì sāo rén   xiāng 。
luàn diǎn méi tái duō  shù ,ǒu zhān  xiù jiǔ yóu xiāng 。
dōng fēng miù zhǎng huā quán bǐng ,què   gāo  zhǔ zhāng 。
背诵 赏析 注释 译文

 lóu chūn · lín tuī 

sòng dài  liú  zhuāng 

nián nián yuè  cháng ān shì 。 shè shì jiā jiā shì  。qīng qián huàn jiǔ    ,hóng zhú   xiāo  mèi 。
 tiāo jǐn   zhōng  。nán de  rén xīn xià shì 。nán ér 西 běi yǒu shén zhōu ,  shuǐ 西 qiáo pàn lèi 。
背诵 赏析 注释 译文

zhǎng xiàng  · méi 

sòng dài  liú  zhuāng 

hán xiāng cuī 。nuǎn xiāng cuī 。cuī le kāi shí cuī xiè shí 。dīng níng huā fàng chí 。
jiǎo shēng chuī 。 shēng chuī 。chuī le nán zhī chuī běi zhī 。míng cháo chéng xuě fēi 。
背诵 赏析 注释 译文

 xīn láng ·sòng chén zhēn zhōu zi huá 

sòng dài  liú  zhuāng 

běi wàng shén zhōu  。shì píng zhāng 、zhè chǎng gōng shì ,zěn shēng fēn  。 de tài háng shān bǎi wàn ,céng  zōng  jià  。jīn  zuò 、 shé   。jūn  jīng dōng háo jié  ,xiǎng tóu  、xià bài zhēn   。tán xiào  ,dìng   。
liǎng  xiāo  wéi   。wèn dāng nián 、 shēng  hòu ,yǒu rén lái fǒu 。duō shǎo xīn tíng huī lèi  ,shuí mèng zhōng yuán kuài  。suàn shì  、 yóu rén zuò 。yīng xiào shū shēng xīn dǎn qiè ,xiàng chē zhōng 、 zhì  xīn  。kōng  sòng ,sāi 鸿hóng  。
背诵 赏析 注释 译文

yīng suō 

sòng dài  liú  zhuāng 

zhì liǔ qiān qiáo tài yǒu qíng ,jiāo jiāo shí zuō nòng  shēng 。
luò yáng sān yuè huā  jǐn ,duō shǎo gōng  zhī  chéng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽