shī wén  / zuò zhě  /    1 / 41 
吴文英

 wén yīng 

 wén yīng yuē 1200~1260), jūn  ,hào mèng chuāng ,wǎn nián yòu hào jué wēng , míng (jīn zhè jiāng níng  )rén 。yuán chū wēng xìng ,hòu chū   shì 。 jiǎ  dào yǒu shàn 。yǒu 《mèng chuāng   》  ,cún  sān bǎi  shí  shǒu ,fēn  juǎn běn   juàn běn 。  zuò shù liàng fēng  ,fēng   zhì ,duō chóu  、shāng shí   dào zhī zuò ,hào “ zhōng  shāng yǐn ”。ér hòu shì pǐn píng què shén yǒu zhēng lùn 。► 404piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

táng duō lìng · bié 

sòng dài   wén yīng 

 chǔ  chéng chóu 。 rén xīn shàng qiū 。zòng  jiāo 、   sōu sōu 。dōu dào wǎn liáng tiān  hǎo ,yǒu míng yuè 、 dēng lóu 。
nián shì mèng zhōng xiū 。huā kōng yān shuǐ liú 。yàn  guī 、 shàng yān liú 。chuí liǔ  yíng qún dài zhù 。màn cháng shì 、 xíng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng míng 

sòng dài   wén yīng 

tīng fēng tīng  guò qīng míng 。chóu cǎo  huā míng 。lóu qián 绿 àn fēn xié  ,  liǔ 、 cùn róu qíng 。liào qiào chūn hán zhōng jiǔ ,jiāo jiā xiǎo mèng  yīng 。
西 yuán   sǎo lín tíng 。 jiù shǎng xīn qíng 。huáng fēng pín  qiū qiān suǒ ,yǒu dāng shí 、qiàn shǒu xiāng níng 。chóu chàng shuāng yuān  dào ,yōu jiē   tái shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

mǎn jiāng hóng ·cuì  shēn tíng 

sòng dài   wén yīng 

cuì  shēn tíng , hóng wǎn 、xián huā   。chūn  duàn 、tíng tái chéng  ,cuì yīn méng  。 yàn chú fēi lián é jìng ,jīn lín yǐng zhuǎn chí xīn kuò 。yǒu huā xiāng 、zhú   xián qíng ,gōng yín  。
xián wèn  ,píng fēng yuè 。shí zài jiǔ ,diào bīng xuě 。shì chū qiū   ,qiǎn liáng   。rén jìng  jiào chē  jìn ,zuì xiāng  fàng shēng  xiē 。qiàn shuāng chéng 、   yún huí ,hóng lián zhé 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù yóu 

sòng dài   wén yīng 

mén  huā shēn mèng jiù yóu 。 yáng   yàn guī chóu 。 xiān xiāng dòng xiǎo lián gōu 。
luò   shēng chūn duò lèi ,xíng yún yǒu yǐng yuè hán xiū 。dōng fēng lín  lěng  qiū 。
背诵 赏析 注释 译文

 shēng gān zhōu ·líng yán péi   zhū gōng yóu 

sòng dài   wén yīng 

miǎo kōng yān  yuǎn ,shì  nián 、qīng tiān zhuì zhǎng xīng ?huàn cāng  yún shù ,míng  jīn  ,cán  gōng chéng 。jiàn jìng suān fēng shè yǎn , shuǐ rǎn huā xīng 。shí  shuāng yuān xiǎng ,láng  qiū shēng 。
gōng   wáng chén zuì ,qiàn   juàn  , diào xǐng xǐng 。wèn cāng    ,huá  nài shān qīng 。shuǐ hán kōng 、lán gān gāo chù ,sòng luàn  xié  luò  tīng 。lián  jiǔ 、shàng qín tái  ,qiū  yún píng 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiāng yún sān fàn ·西  qīng míng 

sòng dài   wén yīng 

xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。jiù  fēn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo   cán yún 。qiān  yuàn  ,jiàn   、xiān   jīn 。cháng màn huí , huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
qūn xún 。 mén chóu chàng ,duò  qiān yíng ,shù yōu  nán zhǔn 。hái shǐ jué 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。míng cháo shì   yān lěng ,zuò mǎn  、fēng  chóu rén 。shān dài míng ,chén  dàn 绿  hén 。
背诵 赏析 注释 译文

wàng jiāng nán ·sān yuè  

sòng dài   wén yīng 

sān yuè  ,huā luò gèng qíng nóng 。rén  qiū qiān xián guà yuè , tíng yáng liǔ juàn  fēng 。 pàn huà chuán kōng 。
yān yān zuì ,cháng  xiǎo lián lóng 。宿 yàn  guī yín zhú wài , yīng shēng zài 绿 yīn zhōng 。 chǔ  cán hóng 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiā  ·guǐ mǎo chú  

sòng dài   wén yīng 

 chàng xīn  sòng suì huá 。bìn  tiān  lǎo shēng  。shí nián jiù mèng  xún chù ,  xīn chūn  zài jiā 。
 lǎn huàn ,jiǔ nán shē 。 lián   kàn méi huā 。 nián zuó  qīng dēng zài , xiàn zhuāng lóu jǐn zuì huā 。
背诵 赏析 注释 译文

西 jiāng yuè · yáo  qīng méi zhī shàng wǎn huā 

sòng dài   wén yīng 

zhī niǎo  hén xuě zài , cáng  dòu chūn nóng 。  zuì wǎn jià dōng fēng 。lái jié  huā yōu mèng 。
xiāng  tiān xūn luó bèi ,shòu  yóu qiè bīng xiāo 。绿 yīn qīng  lǎo  qiáo 。xiū jiàn dōng lín jiāo xiǎo 。
背诵 赏析 注释 译文

làng táo shā ·dēng huǒ  zhōng chuán 

sòng dài   wén yīng 

dēng huǒ  zhōng chuán 。  mián mián 。 tíng chūn cǎo yòu qiū yān 。shì  qīng ōu méng wèi liǎo ,lái  nián nián 。
wǎng shì  shān rán 。 guò 西 yuán 。líng  xiāng duàn 绿 tái qián 。yàn zi  zhī chūn shì gǎi ,shí  qiū qiān 。

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽