shī wén  / zuò zhě  /   
李商隐

 shāng yǐn 

 shāng yǐn yuē 813nián -yuē 858nián ),  shān ,hào   (谿 )shēng 、fán nán shēng ,táng dài zhù míng shī rén ,   nèi (jīn  nán shěng jiāo zuò shì )qìn yáng ,chū shēng  zhèng zhōu xíng yáng 。 shàn cháng shī  xiě zuò ,pián wén wén xué jià zhí  hěn gāo ,shì wǎn táng zuì chū   shī rén zhī  ,    chēng “xiǎo   ”, wēn tíng yún  chēng wéi “wēn  ”,yīn shī wén  tóng shí   duàn chéng shì 、wēn tíng yún fēng  xiāng jìn ,qiě sān rén dōu zài jiā   pái háng  shí liù , bìng chēng wéi “sān shí liù  ”。 shī gòu  xīn  ,fēng  nóng  ,yóu  shì  xiē ài qíng shī    shī xiě  chán mián fěi  ,yōu měi dòng rén ,广guǎng wéi chuán sòng 。dàn  fèn shī  guò  yǐn huì   ,nán  suǒ jiě ,zhì yǒu “shī jiā zǒng ài 西 kūn hǎo , hèn  rén zuò zhèng jiān ”zhī shuō 。yīn chǔ  niú  dǎng zhēng  jiā fèng zhī zhōng , shēng hěn   zhì 。 hòu zàng  jiā xiāng qìn yáng (jīn  nán jiāo zuò shì qìn yáng   ài xiàn jiāo jiè zhī chù )。zuò pǐn shōu  wèi 《  shān shī  》。► 597piān shī wén  ► 560tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

  

 shāng yǐn  táng dài 〕

xiāng jiàn shí nán bié  nán ,dōng fēng   bǎi huā cán 。
chūn cán dào   fāng jǐn ,  chéng huī lèi shǐ gàn 。
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi , yín yīng jué yuè guāng hán 。
péng shān    duō  ,qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn 。(péng shān   zuò :péng lái )
背诵 赏析 注释 译文

jǐn  

 shāng yǐn  táng dài 〕

jǐn   duān  shí xián , xián  zhù  huá nián 。
zhuāng shēng xiǎo mèng   dié ,wàng  chūn xīn tuō  juān 。
cāng hǎi yuè míng zhū yǒu lèi ,lán tián  nuǎn  shēng yān 。
 qíng  dài chéng zhuī  ?zhǐ shì dāng shí  wǎng rán 。
背诵 赏析 注释 译文

   běi 

 shāng yǐn  táng dài 〕

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
背诵 赏析 注释 译文

cháng é 

 shāng yǐn  táng dài 〕

yún  píng fēng zhú yǐng shēn ,cháng  jiàn luò xiǎo xīng chén 。
cháng é yīng huǐ tōu líng yào , hǎi qīng tiān   xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

  ·zuó  xīng chén zuó  fēng 

 shāng yǐn  táng dài 〕

zuó  xīng chén zuó  fēng ,huà lóu 西 pàn guì táng dōng 。
shēn  cǎi fèng shuāng fēi  ,xīn yǒu líng   diǎn tōng 。
 zuò sòng gōu chūn jiǔ nuǎn ,fēn cáo shè   dēng hóng 。
jiē  tīng  yīng guān  ,zǒu  lán tái lèi zhuǎn péng 。
背诵 赏析 注释 译文

 yóu yuán  / dēng  yóu yuán 

 shāng yǐn  táng dài 〕

xiàng wǎn   shì , chē dēng  yuán 。
 yáng  xiàn hǎo ,zhǐ shì jìn huáng hūn 。
背诵 赏析 注释 译文

jiǎ shēng 

 shāng yǐn  táng dài 〕

xuān shì qiú xián 访fǎng zhú chén ,jiǎ shēng cái diào gèng  lún 。
 lián  bàn  qián  , wèn cāng shēng wèn guǐ shén 。
背诵 赏析 注释 译文

shuāng yuè 

 shāng yǐn  táng dài 〕

chū wén zhēng yàn   chán ,bǎi chǐ lóu gāo shuǐ jiē tiān 。(lóu gāo   zuò :lóu nán  / lóu tái )
qīng   é  nài lěng ,yuè zhōng shuāng  dòu chán juān 。
背诵 赏析 注释 译文

  ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng 

 shāng yǐn  táng dài 〕

zhòng wéi shēn xià  chóu táng , hòu qīng xiāo   cháng 。
shén  shēng  yuán shì mèng ,xiǎo   chǔ běn  láng 。
fēng   xìn líng zhī ruò ,yuè  shuí jiào guì  xiāng 。
zhí dào xiāng  liǎo   ,wèi fáng chóu chàng shì qīng kuáng 。
背诵 赏析 注释 译文

 wéi · èr 

 shāng yǐn  táng dài 〕

hǎi wài  wén gèng jiǔ zhōu , shēng wèi   shēng xiū 。
kōng wén   chuán xiāo tuò ,   rén bào xiǎo chóu 。(chuán   zuò :míng )
  liù jūn tóng zhù  ,dāng shí   xiào qiān niú 。
    wèi tiān  ,   jiā yǒu  chóu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽