shī wén  / zuò zhě  /   
李清照

 qīng zhào 

 qīng zhào (1084nián 3yuè 13 ~1155nián 5yuè 12 )hào  ān  shì ,hàn  ,shān dōng shěng  nán zhāng qiū rén 。sòng dài (nán běi sòng zhī jiāo )  rén ,wǎn yuē  pài dài biǎo ,yǒu “qiān    cái  ”zhī chēng 。suǒ zuò  ,qián  duō xiě  yōu xián shēng huó ,hòu  duō bēi tàn shēn shì ,qíng diào gǎn shāng 。xíng shì shàng shàn yòng bái miáo shǒu  ,   jìng , yán qīng  。lùn  qiáng tiáo xié  ,chóng shàng diǎn  , chū  “bié shì  jiā ”zhī shuō ,fǎn duì  zuò shī wén zhī  zuò  。néng shī ,liú cún  duō , fèn piān zhāng gǎn shí yǒng shǐ ,qíng  kāng kǎi ,   fēng  tóng 。yǒu 《 ān  shì wén  》《 ān  》, sàn  。hòu rén yǒu 《shù   》 běn 。jīn yǒu 《 qīng zhào  jiào zhù 》。► 101piān shī wén  ► 538tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

shēng shēng màn ·xún xún   

 qīng zhào  sòng dài 〕

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  !yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  ,qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ! tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !(shǒu zhe chuāng ér   zuò :shǒu zhe chuāng ér )

背诵 赏析 注释 译文

 jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 

 qīng zhào  sòng dài 〕

hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 。qīng jiě luó shang , shàng lán zhōu 。yún zhōng shuí  jǐn shū lái ?yàn  huí shí ,yuè mǎn 西 lóu 。
huā  piāo líng shuǐ  liú 。 zhǒng xiāng  ,liǎng chù xián chóu 。 qíng    xiāo chú ,cái xià méi tóu ,què shàng xīn tóu 。
背诵 赏析 注释 译文

 líng chūn ·chūn wǎn 

 qīng zhào  sòng dài 〕

fēng zhù chén xiāng huā  jǐn , wǎn juàn shū tóu 。 shì rén fēi shì shì xiū ,  lèi xiān liú 。
wén shuō shuāng  chūn shàng hǎo ,  fàn qīng zhōu 。zhǐ kǒng shuāng   měng zhōu ,zài  dòng  duō chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

 mèng lìng ·cháng   tíng   

 qīng zhào  sòng dài 〕

cháng   tíng   ,chén zuì  zhī guī  。xìng jìn wǎn huí zhōu ,  ǒu huā shēn chù 。zhēng  ,zhēng  ,jīng   tān ōu  。
背诵 赏析 注释 译文

 mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu 

 qīng zhào  sòng dài 〕

zuó   shū fēng zhòu ,nóng shuì  xiāo cán jiǔ 。shì wèn juàn lián rén ,què dào hǎi táng  jiù 。zhī fǒu ,zhī fǒu ?yìng shì 绿 féi hóng shòu 。
背诵 赏析 注释 译文

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 

 qīng zhào  sòng dài 〕

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。(chú  tōng :chú ;xiāo jīn shòu   zuò :xiāo jīn shòu )
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。(rén    zuò :rén shì )
背诵 赏析 注释 译文

xià  jué  

 qīng zhào  sòng dài 〕

shēng dàng zuò rén jié ,  wèi guǐ xióng 。
zhì jīn  xiàng  , kěn guò jiāng dōng 。
背诵 赏析 注释 译文

 jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo  

 qīng zhào  sòng dài 〕

tiān jiē yún tāo lián xiǎo  ,xīng   zhuǎn qiān fān  。仿fǎng  mèng hún guī  suǒ 。wén tiān  ,yīn qín wèn  guī  chǔ 。
 bào  cháng jiē   ,xué shī mán yǒu jīng rén  。jiǔ wàn  fēng péng zhèng  。fēng xiū zhù ,péng zhōu chuī  sān shān  !
背诵 赏析 注释 译文

diǎn jiàng chún ·  qiū qiān 

 qīng zhào  sòng dài 〕

  qiū qiān , lái yōng zhěng xiān qiàn shǒu 。 nóng huā shòu ,báo hàn qīng  tòu 。
jiàn   lái , chǎn jīn chāi liū 。 xiū zǒu , mén huí shǒu ,què  qīng méi xiù 。
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·guì huā 

 qīng zhào  sòng dài 〕

àn dàn qīng huáng  xìng róu ,qíng shū  yuǎn zhǐ xiāng liú 。  qiǎn  shēn hóng  , shì huā zhōng   liú 。(shēn   zuò :qīng )
méi dìng  , yīng xiū ,huà lán kāi chù guān zhōng qiū 。sāo rén  shā  qíng  , shì dāng nián  jiàn shōu 。(lán  tōng :lán )

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽