shī wén  / zuò zhě  /   
李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1185piān shī wén  ► 5394tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

qiāng jìn jiǔ 

 bái  táng dài 〕

jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。(qīng ěr tīng   zuò : ěr tīng )
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì  yuàn xǐng 。(  guì   zuò :  guì ; yuàn xǐng   zuò :  xǐng )
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。( lái   zuò :  ;wéi  tōng :wéi )
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  、qiān jīn qiú , ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

xíng  nán ·  

 bái  táng dài 〕

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān , pán zhēn xiū zhí wàn qián 。(xiū  tóng :xiū ;zhí  tóng :zhí )
tíng bēi tóu zhù  néng shí , jiàn   xīn máng rán 。
  huáng  bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài xíng xuě mǎn shān 。(xuě mǎn shān   zuò :xuě àn tiān )
xián lái chuí diào   shàng ,  chéng zhōu mèng  biān 。(   zuò :zuò )
xíng  nán ,xíng  nán ,duō   ,jīn ān zài ?
cháng fēng  làng huì yǒu shí ,zhí guà yún fān  cāng hǎi 。

背诵 赏析 注释 译文

shǔ dào nán 

 bái  táng dài 〕

   ,wēi  gāo zāi !
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān !
cán cóng    ,kāi guó  máng rán !
ěr lái  wàn  qiān suì ,  qín sāi tōng rén yān 。
西 dāng tài bái yǒu niǎo dào ,  héng jué é méi diān 。
 bēng shān cuī zhuàng shì  ,rán hòu tiān  shí zhàn xiāng gōu lián 。
shàng yǒu liù lóng huí  zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng   zhé zhī huí chuān 。
huáng  zhī fēi shàng   guò ,yuán náo   chóu pān yuán 。
qīng   pán pán ,bǎi  jiǔ zhé yíng yán luán 。
mén shēn  jǐng yǎng xié  , shǒu  yīng zuò cháng tàn 。

wèn jūn 西 yóu  shí hái ?wèi  chán yán   pān 。
dàn jiàn bēi niǎo hào   ,xióng fēi  cóng rào lín jiān 。
yòu wén  guī   yuè ,chóu kōng shān 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān ,使shǐ rén tīng  diāo zhū yán !
lián fēng  tiān  yíng chǐ , sōng dào guà  jué  。
fēi tuān bào liú zhēng xuān huī ,pīng  zhuǎn shí wàn  léi 。
 xiǎn    ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén  wéi  lái zāi !(     zuò : ruò  )

jiàn  zhēng róng ér cuī wéi ,  dāng guān ,wàn   kāi 。
suǒ shǒu huò fěi qīn ,huà wéi láng  chái 。
cháo  měng  ,  cháng shé ,  shǔn xuè ,shā rén   。
jǐn chéng suī yún  ,  zǎo huán jiā 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān , shēn 西 wàng zhǎng  jiē !

背诵 赏析 注释 译文

sān   yán  / qiū fēng  

 bái  táng dài 〕

qiū fēng qīng ,qiū yuè míng ,
luò   hái sàn ,hán    jīng 。
xiāng  xiāng jiàn zhī   ? shí   nán wéi qíng !
  xiāng  mén ,zhī  xiāng   ,
zhǎng xiàng   zhǎng xiàng  ,duǎn xiāng    qióng  ,
zǎo zhī   bàn rén xīn ,  dāng chū  xiāng shí 。(hòu sān  cún  )
背诵 赏析 注释 译文

jìng   

 bái  táng dài 〕

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。

背诵 赏析 注释 译文

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 

 bái  táng dài 〕

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。 (wéi  tōng :wéi )
背诵 赏析 注释 译文

wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu   

 bái  táng dài 〕

yáng huā luò jǐn  guī  ,wén dào lóng biāo guò   。
  chóu xīn  míng yuè ,suí jūn zhí dào  láng 西 。(suí jūn   zuò :suí fēng )
背诵 赏析 注释 译文

wàng  shān   

 bái  táng dài 〕

 zhào xiāng  shēng  yān ,yáo kàn   guà qián chuān 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ , shì yín  luò jiǔ tiān 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè xià  zhuó  shǒu ·  

 bái  táng dài 〕

huā jiān   jiǔ , zhuó  xiāng qīn 。
 bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。
yuè   jiě yǐn ,yǐng  suí  shēn 。
zàn bàn yuè jiāng yǐng ,xíng    chūn 。
  yuè pái huái ,  yǐng líng luàn 。
xǐng shí tóng jiāo huān ,zuì hòu  fēn sǎn 。(tóng jiāo huān   zuò :xiāng jiāo huān )
yǒng jié  qíng yóu ,xiāng  miǎo yún hàn 。
背诵 赏析 注释 译文

sòng yǒu rén 

 bái  táng dài 〕

qīng shān héng běi guō ,bái shuǐ rào dōng chéng 。
   wèi bié , péng wàn  zhēng 。
 yún yóu   ,luò   rén qíng 。
huī shǒu    ,xiāo xiāo bān  míng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽