shī wén  / zuò zhě  /   
杜牧

  

  gōng yuán 803-yuē 852nián ),  zhī ,hào fán chuān  shì ,hàn  ,jīng zhào wàn nián (jīn shǎn 西 西 ān )rén ,táng dài shī rén 。  rén chēng “xiǎo  ”, bié    。  shāng yǐn bìng chēng “xiǎo   ”。yīn wǎn nián  cháng ān nán fán chuān bié shù , hòu shì chēng “ fán chuān ”,zhe yǒu 《fán chuān wén  》。► 529piān shī wén  ► 266tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

qīng míng 

   táng dài 〕

qīng míng shí jié  fēn fēn , shàng xíng rén  duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā  chǔ yǒu ? tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。
背诵 赏析 注释 译文

ē páng gōng  

   táng dài 〕

  liù wáng  , hǎi  ,shǔ shān  ,ē páng chū 。  sān bǎi   ,  tiān  。 shān běi gòu ér 西 zhé ,zhí zǒu xián yáng 。èr chuān róng róng ,liú  gōng qiáng 。   lóu ,shí    ;láng yāo màn huí ,yán  gāo zhuó ; bào  shì ,gōu xīn dòu jiǎo 。pán pán yān ,qūn qūn yān ,fēng fáng shuǐ  ,chù  zhī   qiān wàn luò 。cháng qiáo   ,wèi yún  lóng ? dào héng kōng ,   hóng ?gāo  míng  , zhī 西 dōng 。 tái nuǎn xiǎng ,chūn guāng róng róng ; 殿diàn lěng xiù ,fēng    。  zhī nèi , gōng zhī jiān ,ér  hòu   。( zhī    zuò : zhī  ;西 dōng   zuò :dōng 西 )

  fēi pín yìng qiáng ,wáng  huáng sūn , lóu xià 殿diàn ,niǎn lái  qín 。zhāo   xián ,wèi qín gōng rén 。míng xīng yíng yíng ,kāi zhuāng jìng  ;绿 yún rǎo rǎo ,shū xiǎo huán  ;wèi liú zhǎng  , zhī shuǐ  ;yān xié  héng ,fén jiāo lán  。léi tíng zhà jīng ,gōng chē guò  ;  yuǎn tīng ,yǎo  zhī  suǒ zhī  。   róng ,jìn tài  yán ,màn  yuǎn shì ,ér wàng xìng yān 。yǒu  jiàn zhě ,sān shí liù nián 。yān zhào zhī shōu cáng ,hán wèi zhī jīng yíng , chǔ zhī jīng yīng , shì  nián ,piāo lüè  rén , dié  shān 。 dàn  néng yǒu ,shū lái  jiān 。dǐng chēng  shí ,jīn kuài zhū  , zhì   ,qín rén shì zhī ,  shèn  。(yǒu  jiàn zhě   zuò :yǒu   jiàn zhě )

  jiē  ! rén zhī xīn ,qiān wàn rén zhī xīn  。qín ài fēn shē ,rén  niàn  jiā 。nài   zhī jǐn  zhū ,yòng zhī   shā ?使shǐ  dòng zhī zhù ,duō  nán  zhī nóng  ;jià liáng zhī chuán ,duō   shàng zhī gōng  ;ding tou lin lin ,duō  zài  zhī   ; fèng cēn  ,duō  zhōu shēn zhī   ;zhí lán héng kǎn ,duō  jiǔ  zhī chéng guō ;guǎn xián ǒu  ,duō  shì rén zhī yán  。使shǐ tiān xià zhī rén , gǎn yán ér gǎn  。  zhī xīn ,  jiāo  。shù  jiào ,hán   ,chǔ rén   , lián jiāo  !

    !miè liù guó zhě liù guó  ,fēi qín  ; qín zhě qín  ,fēi tiān xià  。jiē  !使shǐ liù guó  ài  rén ,    qín ;使shǐ qín  ài liù guó zhī rén ,  sān shì  zhì wàn shì ér wèi jūn ,shuí  ér  miè  ?qín rén  xiá  āi ,ér hòu rén āi zhī ;hòu rén āi zhī ér  jiàn zhī , 使shǐ hòu rén ér  āi hòu rén  。

背诵 赏析 注释 译文

qiū  

   táng dài 〕

yín zhú qiū guāng lěng huà píng ,qīng luó xiǎo shàn  liú yíng 。
tiān jiē   liáng  shuǐ , kàn qiān niú zhī  xīng 。(tiān jiē   zuò :tiān jiē ; kàn   zuò :zuò kàn )

背诵 赏析 注释 译文

 qín huái 

   táng dài 〕

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā ,  qín huái jìn jiǔ jiā 。
shāng   zhī wáng guó hèn , jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
背诵 赏析 注释 译文

jiāng nán chūn 

   táng dài 〕

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。
背诵 赏析 注释 译文

chì  

   táng dài 〕

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
背诵 赏析 注释 译文

shān xíng 

   táng dài 〕

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēn chù yǒu rén jiā 。(shēn chù   zuò :shēng chù )
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng  hóng  èr yuè huā 。
背诵 赏析 注释 译文

 yáng zhōu hán chuò pàn guān 

   táng dài 〕

qīng shān yǐn yǐn shuǐ tiáo tiáo ,qiū jǐn jiāng nán cǎo wèi diāo 。
èr shí  qiáo míng yuè  , rén  chǔ jiào chuī xiāo ?
背诵 赏析 注释 译文

zèng bié èr shǒu ·  

   táng dài 〕

pīng pīng niǎo niǎo shí sān  ,dòu kòu shāo tóu èr yuè chū 。
chūn fēng shí  yáng zhōu  ,juǎn shàng zhū lián zǒng   。

背诵 赏析 注释 译文

zèng bié èr shǒu · èr 

   táng dài 〕

duō qíng què shì zǒng  qíng ,wéi jué zūn qián xiào  chéng 。
 zhú yǒu xīn hái  bié , rén chuí lèi dào tiān míng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽