shī wén  / zuò zhě  /   
杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1378piān shī wén  ► 2060tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

chūn wàng 

   táng dài 〕

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。

背诵 赏析 注释 译文

máo  wèi qiū fēng suǒ   

   táng dài 〕

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi 。gōng rán bào máo  zhú  ,chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè !
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán !fēng   dòng ān  shān 。  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !(     zuò :   )
背诵 赏析 注释 译文

dēng gāo 

   táng dài 〕

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
背诵 赏析 注释 译文

chūn    

   táng dài 〕

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
背诵 赏析 注释 译文

wàng yuè 

   táng dài 〕

dài zōng    ?  qīng wèi liǎo 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng  hūn xiǎo 。
dàng xiōng shēng zēng yún ,jué   guī niǎo 。( céng  tóng :céng )
huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo 。
背诵 赏析 注释 译文

jué  

   táng dài 〕

liǎng  huáng  míng cuì liǔ , xíng bái  shàng qīng tiān 。
chuāng hán 西 lǐng qiān qiū xuě ,mén  dōng  wàn  chuán 。
背诵 赏析 注释 译文

wén guān jūn shōu  nán  běi 

   táng dài 〕

jiàn wài  chuán shōu  běi ,chū wén  lèi mǎn  shang 。
què kàn   chóu  zài ,màn juàn shī shū   kuáng 。
bái  fàng   zòng jiǔ ,qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 。
 cóng  xiá 穿chuān  xiá ,便biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 。
背诵 赏析 注释 译文

shǔ xiàng 

   táng dài 〕

chéng xiàng  táng  chǔ xún ?jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè   shè  

   táng dài 〕

shù  duàn rén xíng ,biān qiū  yàn shēng 。(biān qiū   zuò :qiū biān )
 cóng jīn  bái ,yuè shì  xiāng míng 。
yǒu  jiē fēn sǎn , jiā wèn  shēng 。
 shū zhǎng   ,kuàng nǎi wèi xiū bīng 。
背诵 赏析 注释 译文

shí háo  

   táng dài 〕

 tóu shí háo cūn ,yǒu   zhuō rén 。
lǎo wēng  qiáng zǒu ,lǎo  chū mén kàn 。(chū mén kàn   zuò :chū kān mén )
     !     !
tīng  qián zhì  :sān nán  chéng shù 。
 nán  shū zhì ,èr nán xīn zhàn  。
cún zhě qiě tōu shēng , zhě zhǎng   !
shì zhōng gèng  rén ,wéi yǒu  xià sūn 。
yǒu sūn  wèi  ,chū   wán qún 。
lǎo   suī shuāi ,qǐng cóng   guī 。
 yīng  yáng  ,yóu  bèi chén chuī 。
 jiǔ  shēng jué , wén  yōu  。
tiān míng dēng qián  ,  lǎo wēng bié 。

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽