shī wén  / zuò zhě  /    1 / 100 
杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1371piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

chūn wàng 

táng dài    

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。

背诵 赏析 注释 译文

máo  wèi qiū fēng suǒ   

táng dài    

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi 。gōng rán bào máo  zhú  ,chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè !
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán !fēng   dòng ān  shān 。  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !(     zuò :   )
背诵 赏析 注释 译文

dēng gāo 

táng dài    

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
背诵 赏析 注释 译文

chūn    

táng dài    

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
背诵 赏析 注释 译文

wàng yuè 

táng dài    

dài zōng    ?  qīng wèi liǎo 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng  hūn xiǎo 。
dàng xiōng shēng zēng yún ,jué   guī niǎo 。( céng  tóng :céng )
huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo 。
背诵 赏析 注释 译文

jué  

táng dài    

liǎng  huáng  míng cuì liǔ , xíng bái  shàng qīng tiān 。
chuāng hán 西 lǐng qiān qiū xuě ,mén  dōng  wàn  chuán 。
背诵 赏析 注释 译文

wén guān jūn shōu  nán  běi 

táng dài    

jiàn wài  chuán shōu  běi ,chū wén  lèi mǎn  shang 。
què kàn   chóu  zài ,màn juàn shī shū   kuáng 。
bái  fàng   zòng jiǔ ,qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 。
 cóng  xiá 穿chuān  xiá ,便biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 。
背诵 赏析 注释 译文

yuè   shè  

táng dài    

shù  duàn rén xíng ,biān qiū  yàn shēng 。(biān qiū   zuò :qiū biān )
 cóng jīn  bái ,yuè shì  xiāng míng 。
yǒu  jiē fēn sǎn , jiā wèn  shēng 。
 shū zhǎng   ,kuàng nǎi wèi xiū bīng 。
背诵 赏析 注释 译文

shǔ xiàng 

táng dài    

chéng xiàng  táng  chǔ xún ?jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

shí háo  

táng dài    

 tóu shí háo cūn ,yǒu   zhuō rén 。
lǎo wēng  qiáng zǒu ,lǎo  chū mén kàn 。
     !     !
tīng  qián zhì  :sān nán  chéng shù 。
 nán  shū zhì ,èr nán xīn zhàn  。
cún zhě qiě tōu shēng , zhě zhǎng   !
shì zhōng gèng  rén ,wéi yǒu  xià sūn 。
yǒu sūn  wèi  ,chū   wán qún 。
lǎo   suī shuāi ,qǐng cóng   guī 。
 yīng  yáng  ,yóu  bèi chén chuī 。
 jiǔ  shēng jué , wén  yōu  。
tiān míng dēng qián  ,  lǎo wēng bié 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽