shī wén  / zuò zhě  /    1 / 20 
柳宗元

liǔ zōng yuán 

liǔ zōng yuán (773nián -819nián ), zi hòu ,táng dài  dōng (jīn shān 西 yùn chéng )rén ,jié chū shī rén 、zhé xué jiā 、 xué jiā nǎi zhì chéng jiù zhuó zhù  zhèng zhì jiā ,táng sòng   jiā zhī  。zhù míng zuò pǐn yǒu 《yǒng zhōu   》děng liù bǎi duō piān wén zhāng ,jīng hòu rén  wèi sān shí juǎn ,míng wéi 《liǔ  dōng  》。yīn wèi  shì  dōng rén ,rén chēng liǔ  dōng ,yòu yīn zhōng  liǔ zhōu  shǐ rèn shàng ,yòu chēng liǔ liǔ zhōu 。liǔ zōng yuán  hán  tóng wèi zhōng táng  wén yùn dòng  lǐng dǎo rén  ,bìng chēng “hán liǔ ”。zài zhōng guó wén huà shǐ shàng , shī 、wén chéng jiù jūn  wéi jié chū , wèi  shí nán fēn xuān zhì 。► 195piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

xiǎo shí tán  

táng dài  liǔ zōng yuán 

 cóng xiǎo qiū 西 xíng bǎi èr shí  , huáng zhú ,wén shuǐ shēng , míng pèi huán ,xīn  zhī 。 zhú  dào ,xià jiàn xiǎo tán ,shuǐ yóu qīng liè 。quán shí  wéi  ,jìn àn ,juǎn shí   chū ,wèi chí ,wèi 屿 ,wèi kān ,wèi yán 。qīng shù cuì màn ,méng luò yáo zhuì ,cēn    。(pèi  tōng :pèi )

 tán zhōng   bǎi  tóu ,jiē ruò kōng yóu  suǒ  , guāng xià chè ,yǐng  shí shàng 。 rán  dòng ,chù ěr yuǎn shì ,wǎng lái   ,shì  yóu zhě xiāng  。(xià chè   zuò :xià chè )

 tán 西 nán ér wàng ,dǒu zhé shé xíng ,míng miè  jiàn 。 àn shì quǎn  chà  ,  zhī  yuán 。

 zuò tán shàng , miàn zhú shù huán  , liáo  rén , shén hán  ,qiāo chuàng yōu suì 。  jìng guò qīng ,  jiǔ  ,nǎi  zhī ér  。

 tóng yóu zhě :  líng ,gōng  ,  zōng xuán 。 ér cóng zhě ,cuī shì èr xiǎo shēng ,yuē shù  ,yuē fèng  。

背诵 赏析 注释 译文

jiāng xuě 

táng dài  liǔ zōng yuán 

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
背诵 赏析 注释 译文

zhòng shù guō tuó tuó chuán 

táng dài  liǔ zōng yuán 

 guō tuó tuó , zhī shǐ  míng 。bìng lóu ,lóng rán  xíng ,yǒu lèi tuó tuó zhě , xiāng rén hào zhī “tuó ”。tuó wén zhī yuē :“shén shàn 。ming wo gu dang 。”yīn shě  míng ,  wèi “tuó tuó ”yún 。

  xiāng yuē fēng  xiāng ,zài cháng ān 西 。tuó  zhòng shù ,fán cháng ān háo  rén wéi guān yóu  mài guǒ zhě ,jiē zhēng yíng  yǎng 。shì tuó suǒ zhòng shù ,huò   ,  huó ;qiě shuò mào ,zǎo shí  fān 。 zhí zhě suī kuī  xiào  , néng   。

 yǒu wèn zhī ,duì yuē :“tuó tuó fēi néng 使shǐ  寿shòu qiě   ,néng shùn  zhī tiān  zhì  xìng yān ěr 。fán zhí  zhī xìng , běn  shū , péi  píng ,    , zhù   。 rán  , dòng   ,    。 shí  ruò zi , zhì  ruò  ,  tiān zhě quán ér  xìng   。   hài  zhǎng ér  ,fēi yǒu néng shuò mào zhī  ;  hào  shí ér  ,fēi yǒu néng zǎo ér fān zhī  。 zhí zhě   rán ,gēn quán ér   , péi zhī  ,ruò  guò yān    。gǒu yǒu néng fǎn shì zhě , yòu ài zhī tài ēn ,yōu zhī tài qín 。dàn shì ér   ,  ér   。shèn zhě ,zhǎo    yàn  shēng  ,yáo  běn  guān  shū  ,ér  zhī xìng     。suī yuē ài zhī , shí hài zhī ;suī yuē yōu zhī , shí chóu zhī ;   ruò  。 yòu  néng wéi zāi ?”

 wèn zhě yuē :“ zi zhī dào , zhī guān  ,  ?”tuó yuē :“ zhī zhòng shù ér  ,guān  ,fēi    。rán   xiāng ,jiàn zhǎng rén zhě hǎo fán  lìng ,ruò shén lián yān ,ér   huò 。dàn   lái ér  yuē :‘guān mìng  ěr gēng , ěr zhí , ěr huò ,zǎo sāo ér  ,zǎo zhī ér  , ér yòu hái ,suì ér  tún 。’míng  ér  zhī ,  ér zhào zhī 。 xiǎo rén chuò sūn yōng  láo  zhě ,qiě   xiá ,yòu   fān  shēng ér ān  xìng  ? bìng qiě dài 。ruò shì ,    zhě   yǒu lèi  ?”

 wèn zhě yuē :“ , yi shàn  ! wèn yǎng shù , yǎng rén shù 。”chuán  shì  wéi guān jiè 。

背诵 赏析 注释 译文

 shé zhě shuō 

táng dài  liǔ zōng yuán 

 yǒng zhōu zhī  chǎn  shé :hēi zhì ér bái zhāng ,chù cǎo  jǐn  ; niè rén ,  zhī zhě 。rán  ér  zhī  wéi ěr ,    fēng 、luán wǎn 、lòu  ,   ,shā sān chóng 。 shǐ tài   wáng mìng  zhī ,suì   èr 。 yǒu néng  zhī zhě ,dāng    。yǒng zhī rén zhēng bēn zǒu yān 。

 yǒu jiǎng shì zhě ,zhuān   sān shì  。wèn zhī , yuē :“    shì ,    shì ,jīn   wèi zhī shí èr nián ,  zhě shù  。”yán zhī mào ruò shén  zhě 。 bēi zhī ,qiě yuē :“ruò  zhī  ? jiāng gào   shì zhě ,gèng ruò  , ruò  ,   ?”jiǎng shì   ,wāng rán chū  ,yuē :“jūn jiāng āi ér shēng zhī  ?    zhī  xìng ,wèi ruò     xìng zhī shén  。xiàng   wéi   , jiǔ  bìng  。  shì sān shì  shì xiāng ,  jīn liù shí suì  。ér xiāng lín zhī shēng   ,dān   zhī chū ,jié   zhī  。hào  ér zhuǎn  ,  ér dùn  。chù fēng  ,fàn hán shǔ ,    ,wǎng wǎng ér  zhě ,xiāng   。nǎng     zhě ,jīn  shì shí   yān 。    zhě ,jīn  shì shí  èr sān yān 。   shí èr nián zhě ,jīn  shì shí    yān 。fēi    ěr ,ér    shé  cún 。hàn  zhī lái  xiāng ,jiào xiāo  dōng 西 ,huī   nán běi ;huá rán ér hài zhě ,suī  gǒu   níng yān 。 xún xún ér  ,shì  fǒu ,ér  shé shàng cún , chí rán ér  。jǐn shí zhī ,shí ér xiàn yān 。退tuì ér gān shí   zhī yǒu , jǐn  齿chǐ 。gài  suì zhī fàn  zhě èr yān ,     ér  , ruò  xiāng lín zhī dàn dàn yǒu shì zāi 。jīn suī    ,  xiāng lín zhī    hòu  ,yòu ān gǎn   ?”

  wén ér  bēi ,kǒng  yuē :“ zhèng měng    !” cháng   shì ,jīn  jiǎng shì guān zhī ,yóu xìn 。  !shú zhī  liǎn zhī  yǒu shèn shì shé zhě  ! wèi zhī shuō ,   guān rén fēng zhě  yān 。

 (  ér dùn    zuò :饿è  )

背诵 赏析 注释 译文

 wēng 

táng dài  liǔ zōng yuán 

 wēng  bàng 西 yán 宿 ,xiǎo  qīng xiāng rán chǔ zhú 。
yān xiāo  chū  jiàn rén ,ǎi nǎi  shēng shān shuǐ 绿 。
huí kàn tiān  xià zhōng liú ,yán shàng  xīn yún xiāng zhú 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng liǔ zhōu chéng lóu  zhāng tīng fēng lián  zhōu 

táng dài  liǔ zōng yuán 

chéng shàng gāo lóu jiē  huāng ,hǎi tiān chóu  zhèng máng máng 。
jīng fēng luàn zhǎn  róng shuǐ ,  xié qīn   qiáng 。
lǐng shù zhòng zhē qiān   ,jiāng liú  shì jiǔ huí cháng 。
gòng lái bǎi yuè wén shēn  ,yóu  yīn shū zhì  xiāng 。
背诵 赏析 注释 译文

qián zhī  

táng dài  liǔ zōng yuán 

 qián   ,yǒu hào shì zhě chuán zài   。zhì    yòng ,fàng zhī shān xià 。 jiàn zhī ,páng rán    , wéi shén , lín jiān kuī zhī 。shāo chū jìn zhī ,yìn yìn rán , xiāng zhī 。

   ,  míng ,  hài ,yuǎn dùn ; wéi qiě shì   ,shén kǒng 。rán wǎng lái shì zhī ,jué   néng zhě ;   shēng ,yòu jìn chū qián hòu ,zhōng  gǎn  。shāo jìn , xiá ,dàng  chōng mào 。  shèng  , zhī 。 yīn  , zhī yuē :“ zhǐ  ěr !”yīn tiào liáng  㘎,duàn  hóu ,jǐn  ròu ,nǎi  。

  !xíng zhī páng  lèi yǒu  ,shēng zhī hóng  lèi yǒu néng 。xiàng  chū   , suī měng , wèi ,  gǎn  。jīn ruò shì yān ,bēi  !

背诵 赏析 注释 译文

shǐ  西 shān yàn yóu  

táng dài  liǔ zōng yuán 

   wèi  rén , shì zhōu ,héng zhuì  。   , shī shī ér xíng ,màn màn ér yóu 。    shàng gāo shān , shēn lín ,qióng huí  ,yōu quán guài shí , yuǎn  dào 。dào   cǎo ér zuò ,qīng  ér zuì 。zuì  gèng xiāng zhěn   , ér mèng 。 yǒu suǒ  ,mèng  tóng  。jué ér  , ér guī ; wéi fán shì zhōu zhī shān shuǐ yǒu  tài zhě ,jiē  yǒu  ,ér wèi shǐ zhī 西 shān zhī guài  。

 jīn nián jiǔ yuè èr shí   ,yīn zuò  huá 西 tíng ,wàng 西 shān ,shǐ zhǐ  zhī 。suì mìng  rén guò xiāng jiāng ,yuán rǎn  ,zhuó zhēn mǎng ,fén máo  ,qióng shān zhī gāo ér zhǐ 。pān yuán ér dēng ,  ér áo , fán shù zhōu zhī  rǎng ,jiē zài rèn  zhī xià 。 gāo xià zhī shì , rán  rán ,ruò dié ruò xué ,chǐ cùn qiān  ,zǎn  lěi  , de dùn yǐn 。yíng qīng liáo bái ,wài  tiān  , wàng   。rán hòu zhī shì shān zhī   ,  péi lǒu wèi lèi 。yōu yōu   hào   ,ér  de   ;yáng yáng   zào  zhě yóu ,ér  zhī  suǒ qióng 。yǐn shāng mǎn zhuó ,tuí rán jiù zuì , zhī  zhī  。cāng rán   , yuǎn ér zhì ,zhì  suǒ jiàn ,ér yóu   guī 。xīn níng xíng shì , wàn huà míng  。rán hòu zhī  xiàng zhī wèi shǐ yóu ,yóu  shì  shǐ 。 wèi zhī wén  zhì 。shì suì ,yuán   nián  。

背诵 赏析 注释 译文

 hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng huá qīn  

táng dài  liǔ zōng yuán 

hǎi pàn jiān shān shì jiàn máng ,qiū lái chǔ chù  chóu cháng 。
ruò wéi huà  shēn qiān 亿 ,sàn shàng fēng tóu wàng  xiāng 。
背诵 赏析 注释 译文

  

táng dài  liǔ zōng yuán 

jiǔ wèi zān  lèi ,xìng  nán  zhé 。
xián  nóng  lín ,ǒu shì shān lín  。
xiǎo gēng fān  cǎo , bǎng xiǎng  shí 。
lái wǎng  féng rén ,cháng  chǔ tiān  。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽