shī wén  / zuò zhě  /    1 / 1 

liáng céng 

(1242—1322)yuán yàn rén , gòng  。shǎo hào xué 。shì  shí , jiàn  zhōng shū zuǒ sān  huì shǐ 。lèi zhī nán yáng  ,使shǐ ān nán , jūn qiǎn  ài fèng biǎo cóng céng  xiàn fāng  。 huái ān  zǒng guǎn , 使shǐ ān nán ,hái ,jìn suǒ  chén  jùn wǎng   shì shū ,  yuè ,jiě   zhī 。rén zōng shí ,guān zhì  xián shì jiǎng xué shì ,guó yǒu  zhèng , mìng céng   zhī 。wǎn nián   huái nán ,  shū shǐ   。► 3piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

 lán huā màn ·西  sòng chūn 

yuán dài  liáng céng 

wèn huā huā   ,wèi shuí luò ,wèi shuí kāi 。suàn chūn  sān fēn ,bàn suí liú shuǐ ,bàn  chén āi 。rén shēng néng  huān xiào ,dàn xiāng féng 、zūn jiǔ  xiāng cuī 。qiān   tiān   , chūn cuì rào zhū wéi 。
cǎi yún huí shǒu àn gāo tái 。yān shù miǎo yín 怀huái 。pàn  zuì liú chūn ,liú chūn  zhù ,zuì  chūn guī 。西 lóu bàn lián xié  ,guài xián chūn 、yàn zi què fēi lái 。 zhěn qīng lóu hǎo mèng ,yòu jiào fēng  jīng huí 。

背诵 赏析 注释 译文

dào xiān     èr shǒu    

yuán dài  liáng céng 

cuì bǎi píng qián zhú lán  , jiàn péi sāi xuě   。píng shēng fēng yún wàn  xīn ,líng luò  shān  qiū  。

背诵 赏析 注释 译文

dào xiān     èr shǒu   èr 

yuán dài  liáng céng 

shì jiān wàn shì    , huò  yóu  dào  ? jiàn  kāng zāo shā  ,lìng rén kōng tàn yǎng shēng shū 。

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽