shī wén  / zuò zhě  /   
欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū   。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1341piān shī wén  ► 1023tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

zuì wēng tíng  

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

  huán chú jiē shān  。 西 nán zhū fēng ,lín  yóu měi ,wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě ,láng   。shān xíng liù   ,jiàn wén shuǐ shēng chán chán ,ér xiè chū  liǎng fēng zhī jiān zhě ,niàng quán  。fēng huí  zhuǎn ,yǒu tíng  rán lín  quán shàng zhě ,zuì wēng tíng  。zuò tíng zhě shuí ?shān zhī sēng zhì xiān  。míng zhī zhě shuí ?tài shǒu  wèi  。tài shǒu   lái yǐn   ,yǐn shǎo zhé zuì ,ér nián yòu zuì gāo ,  hào yuē zuì wēng  。zuì wēng zhī   zài jiǔ ,zài hu shān shuǐ zhī jiān  。shān shuǐ zhī  , zhī xīn ér  zhī jiǔ  。

  ruò   chū ér lín fēi kāi ,yún guī ér yán xué míng ,huì míng biàn huà zhě ,shān jiān zhī zhāo   。 fāng  ér yōu xiāng ,jiā  xiù ér fán yīn ,fēng shuāng gāo jié ,shuǐ luò ér shí chū zhě ,shān jiān zhī  shí  。cháo ér wǎng , ér guī , shí zhī jǐng  tóng ,ér    qióng  。

  zhì   zhě    ,xíng zhě xiū  shù ,qián zhě  ,hòu zhě yīng ,   xié ,wǎng lái ér  jué zhě ,chú rén yóu  。lín  ér  , shēn ér  féi ,niàng quán wèi jiǔ ,quán xiāng ér jiǔ liè ,shān yáo   , rán ér qián chén zhě ,tài shǒu yàn  。yàn hān zhī  ,fēi  fēi zhú ,shè zhě zhōng , zhě shèng ,gōng chóu jiāo cuò , zuò ér xuān huá zhě ,zhòng bīn huān  。cāng yán bái  ,tuí rán   jiān zhě ,tài shǒu zuì  。

   ér  yáng zài shān ,rén yǐng sǎn luàn ,tài shǒu guī ér bīn  cóng  。shù lín yīn  ,míng shēng shàng xià ,yóu rén  ér qín niǎo   。rán ér qín niǎo zhī shān lín zhī  ,ér  zhī rén zhī  ;rén zhī cóng tài shǒu yóu ér  ,ér  zhī tài shǒu zhī     。zuì néng tóng   ,xǐng néng shù  wén zhě ,tài shǒu  。tài shǒu wèi shuí ? líng ōu yáng xiū  。

背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn   

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

tíng yuàn shēn shēn shēn   ,yáng liǔ duī yān ,lián   chóng shù 。  diāo ān yóu  chù ,lóu gāo  jiàn zhāng tái  。
 héng fēng kuáng sān yuè  ,mén yǎn huáng hūn ,  liú chūn zhù 。lèi yǎn wèn huā huā   ,luàn hóng fēi guò qiū qiān  。
背诵 赏析 注释 译文

shēng zhā  ·yuán  

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

 nián yuán  shí ,huā shì dēng  zhòu 。
yuè shàng liǔ shāo tóu ,rén yuē huáng hūn hòu 。
jīn nián yuán  shí ,yuè  dēng  jiù 。
 jiàn  nián rén ,lèi 湿shī chūn shān xiù 。(湿shī   zuò :mǎn )
背诵 赏析 注释 译文

 lóu chūn ·zūn qián   guī  shuō 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

zūn qián   guī  shuō ,  chūn róng xiān cǎn yàn 。rén shēng  shì yǒu qíng chī , hèn  guān fēng  yuè 。
  qiě  fān xīn què ,  néng jiào cháng cùn jié 。zhí  kàn jǐn luò chéng huā ,shǐ gòng chūn fēng róng  bié 。
背诵 赏析 注释 译文

làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

 jiǔ zhù dōng fēng ,qiě gòng cóng róng 。chuí yáng   luò chéng dōng 。zǒng shì dāng shí xié shǒu chù ,yóu biàn fāng cóng 。
 sàn  cōng cōng , hèn  qióng 。jīn nián huā shèng  nián hóng 。  míng nián huā gèng hǎo ,zhī  shuí tóng ?
背诵 赏析 注释 译文

mài yóu wēng 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

  chén kāng  gōng shàn shè ,dāng shì  shuāng  ,gōng     jīn 。cháng shè  jiā  ,yǒu mài yóu wēng shì dān ér  , zhī jiǔ ér   。jiàn   shǐ shí zhōng  jiǔ ,dàn wēi hàn zhī 。

  kāng  wèn yuē :“  zhī shè  ? shè   jīng  ?”wēng yuē :“  , dàn shǒu shú ěr 。”kāng  忿fèn rán yuē :“ěr ān gǎn qīng  shè !”wēng yuē :“  zhuó yóu zhī zhī 。”nǎi     zhì   , qián   kǒu ,  biāo zhuó yóu  zhī , qián kǒng  ,ér qián  湿shī 。yīn yuē :“    ,wéi shǒu shú ěr 。”kāng  xiào ér qiǎn zhī 。

背诵 赏析 注释 译文

 suō xíng ·hòu guǎn méi cán 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

hòu guǎn méi cán , qiáo liǔ  。cǎo xūn fēng nuǎn yáo zhēng pèi 。 chóu jiàn yuǎn jiàn  qióng ,tiáo tiáo  duàn  chūn shuǐ 。
cùn cùn róu cháng ,yíng yíng fěn lèi 。lóu gāo  jìn wēi lán  。píng  jǐn chù shì chūn shān ,xíng rén gèng zài chūn shān wài 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  ·qīng zhōu duǎn zhào 西  hǎo 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

qīng zhōu duǎn zhào 西  hǎo ,绿 shuǐ wēi  。fāng cǎo zhǎng  ,yǐn yǐn shēng  chǔ chù suí 。
 fēng shuǐ miàn liú  huá , jué chuán  。wēi dòng lián  ,jīng  shā qín lüè àn fēi 。
背诵 赏析 注释 译文

 lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn jìn 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

bié hòu  zhī jūn yuǎn jìn ,chù   liáng duō shǎo mèn 。jiàn xíng jiàn yuǎn jiàn  shū ,shuǐ kuò  chén  chǔ wèn 。
 shēn fēng zhú qiāo qiū yùn ,wàn  qiān shēng jiē shì hèn 。  dān zhěn mèng zhōng xún ,mèng yòu  chéng dēng yòu jìn 。

背诵 赏析 注释 译文

huà méi niǎo 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

bǎi zhuàn qiān shēng suí   ,shān huā hóng  shù gāo  。
shǐ zhī suǒ xiàng jīn lóng tīng ,  lín jiān  zài  。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽