shī wén  / zuò zhě  /    1 / 43 
温庭筠

wēn tíng yún 

wēn tíng yún yuē 812—866)táng dài shī rén 、 rén 。běn míng  , fēi qīng ,tài yuán  (jīn shān 西  xiàn dōng nán )rén 。 yǒu tiān cái ,wén  mǐn jié ,měi  shì , guān yùn , chā shǒu ér chéng  yùn ,suǒ   yǒu “wēn  chā ”zhī chēng 。rán shì cái   ,yòu hǎo   quán guì ,duō fàn  huì , zēng  shí ,   jìn shì   ,zhǎng bèi biǎn  ,zhōng shēng   zhì 。guān zhōng guó  zhù jiào 。jīng tōng yīn  。gōng shī ,  shāng yǐn  míng ,shí chēng “wēn  ”。 shī  zǎo huá  ,nóng yàn jīng zhì ,nèi róng duō xiě guī qíng 。   shù chéng jiù zài wǎn táng zhū  rén zhī shàng ,wèi “huā jiān pài ”shǒu yào  rén ,duì    zhǎn yǐng xiǎng jiào  。zài  shǐ shàng , wéi zhuāng  míng ,bìng chēng “wēn wéi ”。cún   shí  shǒu 。hòu rén  yǒu 《wēn fēi qīng  》 《jīn lián  》。► 428piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

shāng shān zǎo xíng 

táng dài  wēn tíng yún 

chén  dòng zhēng duó , xíng bēi  xiāng 。
 shēng máo diàn yuè ,rén  bǎn qiáo shuāng 。
  luò shān  ,zhǐ huā míng 驿 qiáng 。(míng 驿 qiáng   zuò :zhào 驿 qiáng )
yīn   líng mèng , yàn mǎn huí táng 。

背诵 赏析 注释 译文

nán    èr shǒu  / xīn tiān shēng yáng liǔ zhī  

táng dài  wēn tíng yún 

 chǐ shēn hóng shèng  chén ,tiān shēng jiù    xīn 。(shèng  chén   zuò :méng  chén )
 huān táo  zhōng kān hèn ,  yuán lái bié yǒu rén 。

jǐng  diǎn dēng shēn zhú  ,gòng láng cháng xíng  wéi  。
líng lóng tóu  ān hóng dòu ,  xiāng  zhī  zhī 。

背诵 赏析 注释 译文

  mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng miè 

táng dài  wēn tíng yún 

xiǎo shān chóng dié jīn míng miè ,bìn yún   xiāng sāi xuě 。lǎn  huà é méi ,nòng zhuāng shū  chí 。
zhào huā qián hòu jìng ,huā miàn jiāo xiāng yìng 。xīn tiē xiù luó  ,shuāng shuāng jīn zhè  。
背诵 赏析 注释 译文

wàng jiāng nán ·shū   

táng dài  wēn tíng yún 

shū   ,  wàng jiāng lóu 。guò jǐn qiān fān jiē  shì ,xié huī   shuǐ yōu yōu 。cháng duàn bái píng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

mèng jiāng nán ·qiān wàn hèn 

táng dài  wēn tíng yún 

qiān wàn hèn ,hèn  zài tiān  。shān yuè  zhī xīn  shì ,shuǐ fēng kōng luò yǎn qián huā ,yáo   yún xié 。
背诵 赏析 注释 译文

gèng lòu  ·  xiāng 

táng dài  wēn tíng yún 

  xiāng ,hóng  lèi ,piān zhào huà táng qiū  。méi cuì báo ,bìn yún cán , zhǎng qīn zhěn hán 。
 tóng shù ,sān gēng  , dào  qíng zhèng  。   , shēng shēng ,kōng jiē  dào míng 。
背诵 赏析 注释 译文

yáo  yuàn 

táng dài  wēn tíng yún 

bīng diàn yín chuáng mèng  chéng , tiān  shuǐ  yún qīng 。
yàn shēng yuǎn guò xiāo xiāng  ,shí èr lóu zhōng yuè  míng 。
背诵 赏析 注释 译文

guò fèn shuǐ lǐng 

táng dài  wēn tíng yún 

 shuǐ  qíng shì yǒu qíng , shān sān   tóng háng 。
lǐng tóu 便biàn shì fēn tóu chù , bié chán yuán   shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

gèng lòu  ·liǔ  zhǎng 

táng dài  wēn tíng yún 

liǔ  zhǎng ,chūn   ,huā wài lòu shēng tiáo  。jīng sāi yàn , chéng  ,huà píng jīn zhè  。
xiāng  báo ,tòu lián  ,chóu chàng xiè jiā chí  。hóng zhú bèi ,xiù lián chuí ,mèng zhǎng jūn  zhī 。
背诵 赏析 注释 译文

  miào 

táng dài  wēn tíng yún 

  hún xiāo hàn 使shǐ qián ,  gāo shù liǎng máng rán 。
yún biān yàn duàn  tiān yuè ,lǒng shàng yáng guī sāi cǎo yān 。
huí  lóu tái fēi jiǎ zhàng , shí guān jiàn shì dīng nián 。
mào líng  jiàn fēng hóu yìn ,kōng xiàng qiū   shì chuān 。

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽