shī wén  / zuò zhě  /   
纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

 lán huā ·  jué jué  jiǎn yǒu 

 lán xìng   qīng dài 〕

rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn 。děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。( zuò :què dào  xīn rén  biàn )
 shān   qīng xiāo bàn ,lèi  lín líng zhōng  yuàn 。   xìng jǐn  láng ,  lián zhī dāng  yuàn 。( zuò :lèi  líng  /   lín )
背诵 赏析 注释 译文

zhǎng xiàng  

 lán xìng   qīng dài 〕

shān  chéng ,shuǐ  chéng ,shēn xiàng  guān  pàn xíng , shēn qiān zhàng dēng 。
fēng  gēng ,xuě  gēng ,guā suì xiāng xīn mèng  chéng , yuán   shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·shuí niàn 西 fēng   liáng 

 lán xìng   qīng dài 〕

shuí niàn 西 fēng   liáng ,xiāo xiāo huáng   shū chuāng ,chén  wǎng shì  cán yáng 。
bèi jiǔ  jīng chūn shuì zhòng , shū xiāo de  chá xiāng ,dāng shí zhī dào shì xún cháng 。
背诵 赏析 注释 译文

huà táng chūn · shēng  dài  shuāng rén 

 lán xìng   qīng dài 〕

 shēng  dài  shuāng rén ,zhēng jiào liǎng chù xiāo hún 。xiāng  xiāng wàng  xiāng qīn ,tiān wèi shuí chūn ?
jiāng xiàng lán qiáo   ,yào chéng  hǎi nàn bēn 。ruò róng xiāng 访fǎng yǐn niú jīn ,xiāng duì wàng pín 。
背诵 赏析 注释 译文

dié liàn huā ·chū sài 

 lán xìng   qīng dài 〕

jīn   shān  dìng  。huà jiǎo shēng zhōng ,  pín lái  。mǎn  huāng liáng shuí   ?西 fēng chuī lǎo dān fēng shù 。
cóng qián yōu yuàn yīng  shù 。tiě  jīn  ,qīng zhǒng huáng hūn  。 wǎng qíng shēn shēn   ?shēn shān  zhào shēn qiū  。

背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·cán xuě níng huī lěng huà píng 

 lán xìng   qīng dài 〕

cán xuě níng huī lěng huà píng ,luò méi héng   sān gēng ,gèng  rén chù yuè lóng míng 。
 shì rén jiān chóu chàng  ,zhī jūn  shì lèi zòng héng ,duàn cháng shēng   píng shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

lín jiāng xiān ·hán liǔ 

 lán xìng   qīng dài 〕

fēi  fēi huā  chǔ shì ,céng bīng  xuě cuī cán ,shū shū  shù  gēng hán 。ài  míng yuè hǎo ,qiáo cuì  xiāng guān 。
zuì shì fán  yáo luò hòu ,zhuǎn jiào rén  chūn shān 。jiān qún mèng duàn  yīng nán 。西 fēng duō shǎo hèn ,chuī  sàn méi wān 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí cuò 

 lán xìng   qīng dài 〕

ér jīn cái dào dāng shí cuò ,xīn    。hóng lèi tōu chuí ,mǎn yǎn chūn fēng bǎi shì fēi 。
qíng zhī  hòu lái   ,qiáng shuō huān  。 bié   ,luò jǐn  huā yuè yòu 西 。
背诵 赏析 注释 译文

cǎi sāng  ·míng yuè duō qíng yīng xiào  

 lán xìng   qīng dài 〕

míng yuè duō qíng yīng xiào  ,xiào   jīn 。  chūn xīn ,  xián xíng   yín 。
jìn lái  shuō dāng shí shì ,jié biàn lán jīn 。yuè qiǎn dēng shēn ,mèng  yún guī  chǔ xún 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·shēn xiàng yún shān  pàn xíng 

 lán xìng   qīng dài 〕

shēn xiàng yún shān  pàn xíng ,běi fēng chuī duàn   shēng ,shēn qiū yuǎn sāi ruò wéi qíng !
  wǎn yān huāng shù lěi ,bàn 竿gān xié  jiù guān chéng 。 jīn yōu hèn  shí píng !

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽