shī wén  / zuò zhě  /   
谢枋得

xiè fāng  

xiè fāng  (1226~1289nián ):nán sòng jìn shì ,jiāng 西 xìn zhōu  yáng rén , jūn zhí ,hào dié shān ,bié hào  zhāi ,dān rèn liù  shì láng ,cōng míng guò rén ,wén zhāng  jué ;xué tōng “liù jīng ”,yān guàn bǎi jiā ,dài lǐng  jūn zài jiāng dōng kàng yuán ,bèi    ,zài běi jīng xùn guó ,zuò pǐn shōu  zài 《dié shān  》。► 116piān shī wén  ► 21tiáo míng  

背诵 赏析 注释 译文

  shān zhōng 

xiè fāng   sòng dài 〕

shí nián  mèng  huán jiā ,  qīng fēng  shuǐ  。
tiān   liáo shān  xiē , shēng xiū  dào méi huā ?
背诵 赏析 注释 译文

qìng quán ān táo huā 

xiè fāng   sòng dài 〕

xún  táo yuán hǎo  qín ,táo hóng yòu shì  nián chūn 。
huā fēi  qiǎn suí liú shuǐ , yǒu  láng lái wèn jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

xiǎo  shān 

xiè fāng   sòng dài 〕

rén yán  shì hǎi mén guān ,hǎi yǎn   hài zhòng guān 。
tiān  ǒu rán liú  zhù ,jiāng shān yǒu  zhàng kuáng lán 。
jiān  měng shì  chǎng  ,wēi shì  chén  shì nán 。
míng  dēng fēng  zào  ,miǎo guān  zhòu  xīn kuān 。
背诵 赏析 注释 译文

cán  yín 

xiè fāng   sòng dài 〕

 guī  chè  gēng shí , shì cán chóu    。
 xìn lóu tóu yáng liǔ yuè , rén   wèi zēng guī 。
背诵 赏析 注释 译文

qìn yuán chūn ·hán shí yùn zhōu dào zhōng 

xiè fāng   sòng dài 〕

shí  nián lái ,féng hán shí jié ,jiē zài tiān  。tàn    rùn ,hái  zǎi bǎi ,fēng róu  mèi ,xiū kàn fēi huā 。mài fàn zhǐ qián ,zhī  dǒu jiǔ ,  lín jiān zào   。tiān xiào dào ,  yóu   ,  yóu  。
dǐng zhōng liàn shú dān shā 。   qīng dōu zuò  jiā 。xiǎng qián rén   ,cháng yóu jiàng quē , shēng chán tuì , liàn huáng shā 。 mìng shǒu fén ,wáng lìng xiū  ,nán  zhèng dāng  shì xié 。yòu   ,dài guò jiā shàng zhǒng ,shū jǐn róng huá 。
背诵 赏析 注释 译文

chūn  wén   

xiè fāng   sòng dài 〕

 juān   quàn rén guī , piàn guī xīn shuí  zhī 。
wàng  yǒu shén   wèn ,wèi    shì guī  。
背诵 赏析 注释 译文

běi xíng bié rén 

xiè fāng   sòng dài 〕

xuě zhōng sōng bǎi  qīng qīng , zhí gāng cháng zài  xíng 。
tiān xià jiǔ  gōng shèng jié ,rén jiān     qīng 。
 gāo 便biàn jué shēng kān shě , zhòng fāng zhī  shén qīng 。
nán  nán ér zhōng   ,huáng tiān shàng  yǎn fēn míng 。
背诵 赏析 注释 译文

chuāng jiān   

xiè fāng   sòng dài 〕

yún zài qīng shān  wǎng huán , 穿chuān yún wài shàng qīng tiān 。
yún lái    xiāng shì ,liǎng   xīn  jié yuán 。
背诵 赏析 注释 译文

chāng   

xiè fāng   sòng dài 〕

yǒu shí  qiào tiān zuó chéng ,yǒu cǎo yāo yāo dōng xià qīng 。
rén yán chāng  fēi  zhǒng ,shàng pǐn jiǔ jié tōng xiān líng 。
 gēn  dài chén āi  , cāo ài jié quán shí méng 。
míng chuāng jìng  yǒu 宿  ,huā lín cǎo   jiāo qíng 。
 shēn  xián qīng  zhòng ,chén guāng  yǒu bái yún shēng 。
nèn  qín shí tóng  dēng péng yíng ,shǒu xié 绿  zhàng  xíng 。
shòu  tiān tāi shān shàng shèng xián sēng ,xiū liáng jué    xíng 。
jìn   bǎi  shì cóng tián héng ,yīng  lǐn lǐn  qīng míng 。
qīng  sān qiān    kǒng tíng ,huí qín diǎn  tiān  míng 。
táng qián   hóng fěn  , shàng cháng tīng shī shū shēng 。
guài shí xiǎo dàng jiē chōng gòng ,  shùn miào dāng gòng dēng 。
shén nóng zhī   běn cǎo ,líng jūn  xián  sāo jīng 。
yōu rén  wán  xiān xìng ,fāng shì  ěr yán xiū líng 。
cǎi luán  fèng  huā yuàn ,chì qiú  lín  róng chéng 。
shàng jiè zhēn rén hǎo qīng jìng ,jiàn  líng miáo dāng  jīng 。
  xié zhī cháo tài qīng ,yáo cǎo  gǎn zhuān fāng xīn 。
 huáng  xiào liú xiāng àn ,  yǒu dào zhě cháng shēng 。
rén jiān qiān huā wàn cǎo jǐn róng yàn ,wèi  gǎn   cǎo zhēng gāo míng 。
背诵 赏析 注释 译文

 xiè shū  sān shǒu 

xiè fāng   sòng dài 〕

 suì  jūn jūn  lái ,jūn lái   qiàn pái huái 。
guī shí zhī jiàn liú shī zài ,  xiāng féng chàng hǎo 怀huái 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽