shī wén  / zuò zhě  /    1 / 91 
辛弃疾

xīn   

xīn   (1140-1207),nán sòng  rén 。yuán  tǎn  ,gǎi  yòu ān ,bié hào jià xuān ,hàn  , chéng (jīn shān dōng  nán )rén 。chū shēng shí ,zhōng yuán  wèi jīn bīng suǒ zhàn 。21suì cān jiā kàng jīn  jūn , jiǔ guī nán sòng 。 rèn  běi 、jiāng 西 、 nán 、 jiàn 、zhè dōng ān  使shǐ děng zhí 。 shēng  zhǔ kàng jīn 。céng shàng 《měi qín shí lùn 》 《jiǔ  》,tiáo chén zhàn shǒu zhī  。  shū xiě   huī  guó jiā tǒng   ài guó  qíng ,qīng  zhuàng zhì nán chóu  bēi fèn ,duì dāng shí zhí zhèng zhě    qiú   duō qiǎn  ; yǒu  shǎo yín yǒng  guó  shān  zuò pǐn 。 cái 广guǎng kuò yòu shàn huà yòng qián rén diǎn    ,fēng  chén xióng háo mài yòu     róu mèi zhī chù 。yóu  xīn    kàng jīn zhǔ zhāng  dāng zhèng  zhǔ  pài zhèng jiàn   ,hòu bèi tán  luò zhí ,退tuì yǐn jiāng 西 dài  。► 916piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

qīng  àn ·yuán  

sòng dài  xīn   

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,gèng chuī luò ,xīng   。bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,xiào  yíng yíng àn xiāng  。zhòng  xún  qiān bǎi  , rán huí shǒu , rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
背诵 赏析 注释 译文

 zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng    zhī 

sòng dài  xīn   

zuì  tiǎo dēng kàn jiàn ,mèng huí chuī jiǎo lián yíng 。 bǎi  fēn huī xià zhì , shí xián fān sài wài shēng ,shā chǎng qiū diǎn bīng 。
 zuò   fēi kuài ,gōng    xián jīng 。liǎo què jūn wáng tiān xià shì ,yíng de shēng qián shēn hòu míng 。 lián bái  shēng !
背诵 赏析 注释 译文

西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng 

sòng dài  xīn   

míng yuè bié zhī jīng què ,qīng fēng bàn  míng chán 。dào huā xiāng  shuō fēng nián ,tīng   shēng  piàn 。
   xīng tiān wài ,liǎng sān diǎn  shān qián 。jiù shí máo diàn shè lín biān , zhuǎn  qiáo  jiàn 。( qiáo   zuò : tóu )
背诵 赏析 注释 译文

yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  

sòng dài  xīn   

qiān  jiāng shān ,yīng xióng   sūn zhòng móu chù 。 xiè  tái ,fēng liú zǒng bèi ,  fēng chuī  。xié yáng cǎo shù ,xún cháng xiàng  ,rén dào   céng zhù 。xiǎng dāng nián ,jīn  tiě  , tūn wàn    。
yuán jiā cǎo cǎo ,fēng láng   ,yíng de cāng huáng běi  。 shí sān nián ,wàng zhōng yóu  ,fēng huǒ yáng zhōu  。 kān huí shǒu ,   xià , piàn shén  shè  。píng shuí wèn :lián  lǎo  ,shàng néng fàn fǒu ?
背诵 赏析 注释 译文

chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  

sòng dài  xīn   

shào nián  shí chóu  wèi ,ài shàng céng lóu 。ài shàng céng lóu ,wèi  xīn  qiáng shuō chóu 。
ér jīn shí jǐn chóu  wèi , shuō hái xiū 。 shuō hái xiū ,què dào “tiān liáng hǎo  qiū ”!
背诵 赏析 注释 译文

nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng yǒu 怀huái 

sòng dài  xīn   

 chǔ wàng shén zhōu ?mǎn yǎn fēng guāng běi  lóu 。qiān  xīng wáng duō shǎo shì ?yōu yōu 。 jìn cháng jiāng gǔn gǔn liú 。
nián shào wàn dōu móu ,zuò duàn dōng nán zhàn wèi xiū 。tiān xià yīng xióng shuí  shǒu ?cáo liú 。shēng  dāng  sūn zhòng móu 。
背诵 赏析 注释 译文

qīng píng  ·cūn  

sòng dài  xīn   

máo yán  xiǎo , shàng qīng qīng cǎo 。zuì   yīn xiāng mèi hǎo ,bái  shuí jiā wēng ǎo ?
 ér chú dòu  dōng ,zhōng ér zhèng zhī  lóng 。zuì  xiǎo ér wáng lài , tóu   lián péng 。(wáng  tóng : )

背诵 赏析 注释 译文

  mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  

sòng dài  xīn   

  tái xià qīng jiāng shuǐ ,zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 。西 běi wàng cháng ān , lián  shù shān 。
qīng shān zhē  zhù , jìng dōng liú  。jiāng wǎn zhèng chóu  ,shān shēn wén zhè  。 (chóu    zuò :chóu  )
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng 

sòng dài  xīn   

chǔ tiān qiān  qīng qiū ,shuǐ suí tiān  qiū   。yáo cén yuǎn  ,xiàn chóu gōng hèn , zān luó  。luò  lóu tóu ,duàn 鸿hóng shēng  ,jiāng nán yóu  。  gōu kàn le ,lán gān pāi biàn , rén huì ,dēng lín  。(lán gān   zuò :lán gān )
xiū shuō   kān kuài ,jǐn 西 fēng , yīng guī wèi ?qiú tián wèn shě , yīng xiū jiàn ,liú láng cái  。  liú nián ,yōu chóu fēng  ,shù yóu   !qiàn  rén huàn  ,hóng jīn cuì xiù ,wèn yīng xióng lèi !

背诵 赏析 注释 译文

 xīn láng ·shén   shuāi  

sòng dài  xīn   

 zhōng yuán tíng , jiē wèi    。  , zuò tíng yún ,shuǐ shēng shān  ,jìng lái xiāng  。  shān  yuán  zhě ,suì zuò shù  ,shù  仿fǎng  yuān míng  qīn yǒu zhī  yún 。

shén   shuāi  。chàng píng shēng 、jiāo yóu líng luò ,zhǐ jīn   !bái  kōng chuí sān qiān zhàng , xiào rén jiān wàn shì 。wèn   、néng lìng gōng  ? jiàn qīng shān duō  mèi ,liào qīng shān jiàn  yīng  shì 。qíng  mào ,lüè xiāng  。
 zūn sāo shǒu dōng chuāng  。xiǎng yuān míng 、《tíng yún 》shī jiù , shí fēng wèi 。jiāng zuǒ chén hān qiú míng zhě , shí zhuó láo miào  。huí shǒu jiào 、yún fēi fēng  。 hèn  rén   jiàn ,hèn  rén  jiàn  kuáng ěr 。zhī  zhě ,èr sān zi 。

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽