shī wén  / zuò zhě  /    1 / 46 
钱起

qián  

qián  (722?—780nián ), zhòng wén ,hàn  , xīng (jīn zhè jiāng  zhōu shì )rén ,táng dài shī rén 。zǎo nián shù   shì luò  ,táng tiān bǎo shí nián (751nián )jìn shì , shū  jiā 怀huái   shàng zhī shū 。chū wèi  shū shěng jiào shū láng 、lán tián xiàn wèi ,hòu rèn  xūn yuán wài láng 、kǎo gōng láng zhōng 、hàn lín xué shì děng 。céng rèn kǎo gōng láng zhōng , shì chēng “qián kǎo gōng ”。dài zōng   zhōng wèi hàn lín xué shì 。 shì   shí cái  zhī  , shì  zhōng jié chū zhě ,bèi  wéi “  shí cái  zhī guān ”。yòu  láng shì yuán  míng ,chēng “qián láng ”,dāng shí chēng wéi “qián yǒu chén sòng ,hòu yǒu qián láng 。”► 452piān shī wén 

背诵 赏析 注释 译文

shěng shì xiāng líng   

táng dài  qián  

shàn  yún   ,cháng wén  zi líng 。
féng  kōng   ,chǔ   kān tīng 。
 diào  jīn shí ,qīng yīn  yǎo míng 。
cāng  lái yuàn  ,bái zhǐ dòng fāng xīn 。
liú shuǐ chuán xiāo  ,bēi fēng guò dòng tíng 。
 zhōng rén  jiàn ,jiāng shàng shù fēng qīng 。
背诵 赏析 注释 译文

guī yàn 

táng dài  qián  

xiāo xiāng  shì děng xián huí ,shuǐ  shā míng liǎng àn tái 。
èr shí  xián dàn  yuè , shèng qīng yuàn què fēi lái 。
背诵 赏析 注释 译文

sòng sēng guī  běn 

táng dài  qián  

shàng guó suí yuán zhù ,lái  ruò mèng xíng 。
 tiān cāng hǎi yuǎn , shì  zhōu qīng 。
shuǐ yuè tōng chán  , lóng tīng fàn shēng 。
wéi lián  dēng yǐng ,wàn  yǎn zhōng míng 。
背诵 赏析 注释 译文

wǎn chūn guī shān   chuāng qián zhú  /  chūn guī  shān cǎo táng shī 

táng dài  qián  

 kǒu chūn cán huáng niǎo  ,xīn  huā jǐn xìng huā fēi 。( kǒu   zuò : shàng )
shǐ lián yōu zhú shān chuāng xià , gǎi qīng yīn dài  guī 。
背诵 赏析 注释 译文

 kǒu shū zhāi  yáng  quē 

táng dài  qián  

quán  dài máo  ,yún xiá shēng  wéi 。
zhú lián xīn  hòu ,shān ài  yáng shí 。
xián   cháng zǎo ,qiū huā luò gèng chí 。
jiā tóng sǎo luó jìng ,zuó   rén  。
背诵 赏析 注释 译文

zèng què xià péi shè rén 

táng dài  qián  

èr yuè huáng yīng fēi shàng lín ,chūn chéng  jìn xiǎo yīn yīn 。
cháng  zhōng shēng huā wài jǐn ,lóng chí liǔ   zhōng shēn 。
yáng   sàn qióng  hèn ,xiāo hàn zhǎng 怀huái pěng  xīn 。
xiàn  shí nián yóu wèi  ,xiū jiāng bái  duì huá zān 。
背诵 赏析 注释 译文

féng xiá zhě 

táng dài  qián  

yān zhào bēi  shì ,xiāng féng  mèng jiā 。
cùn xīn yán  jìn ,qián   jiāng xié 。
背诵 赏析 注释 译文

 zhào  chá yàn 

táng dài  qián  

zhú xià wàng yán duì  chá ,quán shèng   zuì liú xiá 。
chén xīn  jìn xìng nán jǐn , shù chán shēng piàn yǐng xié 。
背诵 赏析 注释 译文

péi  nán mén qiū  duì yuè  / péi  shū zhāi wàng yuè 

táng dài  qián  

 lái shī jiǔ xìng ,yuè mǎn xiè gōng lóu 。
yǐng  zhòng mén jìng ,hán shēng  shù qiū 。
què jīng suí  sàn ,yíng yuǎn  yān liú 。
jīn  yáo tiān  ,qīng guāng  chù chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

sòng xià hóu shěn jiào shū dōng guī 

táng dài  qián  

chǔ xiāng fēi niǎo méi ,   yún hái 。 jìng cuī guī  ,cán yáng jiàn jiù shān 。
shī chéng liú shuǐ shàng ,mèng jǐn luò huā jiān 。tǎng  xiāng   ,chóu rén dìng jiě yán 。

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽